17.11.2020 klo 13:59
Uutinen

700 yrittäjää vastasi Savon Yrittäjien koronakyselyyn: Varovaista uskoa alkuvuoteen, kuntien toiminnalle kiitosta

Savon Yrittäjien neljäs koronakysely Pohjois-Savon yrityksille keräsi ennätysmäärän vastauksia, hieman yli 700. ”Yritysten näkymät alkuvuoteen ovat varovaisen optimistisia, mutta turnausväsymys näkyy yrittäjien jaksamisessa, tiivistää Savon Yrittäjien puheenjohtaja Tarja Arbélius. Yritykset arvioivat oman kotikuntansa onnistuneen hyvin korona-ajan viestinnässä ja toiminnassa.

Myynnin odotukset alkuvuoteen mollivoittoisia, viidennes ennakoi kasvua
Noin puolet vastanneista yrittäjistä kertoi loppuvuoden myynnin laskeneen 10–60 prosenttia. Joka neljännellä myynti oli pysynyt ennallaan. Viidennes vastaajista kertoo myynnin kasvaneen noin 20 %.

Alkuvuoden osalta yrittäjien odotukset myynnin näkymistä ovat varovaisia. 61 % vastaajista ennustaa myynnin joko pysyvän ennallaan tai laskevan vain hieman. Niiden vastaajien osuus, jotka ennakoivat myynnin laskua joko vähän tai merkittävästi, on 39 % vastaajista. Myynnin kasvua arvioi sitä vastoin viidennes vastaajista. Yrityksen koko ei ole vaikuttanut loppuvuoden toteutuneeseen myyntiin, eikä tulevan vuoden myynnin arvioihin.

Korona vaikuttanut laajasti yritysten arkeen ja yrittäjien henkiseen jaksamiseen
Myynnin kehityksen epävarmuuden lisäksi korona on vaikuttanut yritysten muuhun operatiiviseen toimintaan (monivalintavastauksia yhteensä 1787 kpl). Tilaisuuksien perumisesta kertoo 38 % vastaajista ja etätyöt ovat lisääntyneet neljänneksessä yrityksistä. Noin 25 % vastaajista kertoi joko hakeneensa tai saaneensa helpotusta toimitilakuluihin.

Avoimissa vastauksissa yrittäjät kertoivat epävarmuudesta aiheutuvan henkisen paineen lisääntymisestä.

– Myös pelko omasta sekä työntekijöiden sairastumisesta ja sen vaikutuksesta oman yrityksen toimintaan näkyi vastauksissa nyt enemmän kuin Savon Yrittäjien syyskuussa tekemässä vastaavassa kyselyssä, toteaa Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren.

Ulkopuolista rahoitusta haettu vähän
Vain kymmenes vastaajista kertoi ottaneensa lainaa korona-aikana ja 9 % kertoi vaikeuksista rahoituksen saamisessa. Maksuvaikeuksia on ollut 14 prosentilla yrityksistä. Maltillinen luku kertonee maksu- ja lainajärjestelyiden mahdollisuuksista. Yrityksensä alasajoa tai konkurssia piti mahdollisena reilu kymmenes vastaajista, mikä noudattaa valtakunnallisia keskiarvoja. Kolmannes vastaajista suhtautui epävarmasti yrityksensä selviytymiseen koronakriisistä, mutta valtaosa (65 %) uskoi selviävänsä korona-ajasta.

Lomautukset sopeuttamistoimien kärjessä – yrittäjät tinkineet omista tuloistaan
Työllistävistä yrityksistä 39 % kertoi lomauttaneensa henkilöstöään ja 9 % kertoi harkitsevansa lomautuksia jatkossa. Irtisanomisia on jouduttu tekemään 9 %:ssa yrityksiä ja niitä pitää edelleen mahdollisina 3 % työnantajayrityksistä. Suurin osa kaikista vastaajista (60 %) ml. yksinyrittäjät, ei ole joutunut tekemään erityisiä sopeuttamistoimia.Kolmetoista prosenttia vastaajista kertoi tehneensä muita sopeuttamisjärjestelyjä. Erityisesti yrittäjät kertoivat tinkineensä omasta tulotasostaan. Muita sopeuttamistoimia olivat investointien lykkääminen, maksuaikojen järjestelyt ja toiminnan asteittainen supistaminen.

Seutukuntien välillä ei merkittäviä eroja
Vastaajista eniten yksinyrittäjiä on SavoGrown alueelta (51 %) ja vähiten Varkauden ja Leppävirran alueelta (34 %). Eniten työnantajayrityksiä on Varkauden ja Leppävirran alueelta (66 %), jonka vastaajista 38 % kohdentaa palvelunsa yrityksille. Isoja, selviä alueellisia eroja myynnin kehityksessä ei ollut havaittavissa.

Tulevan vuoden myyntiä arvioitaessa luottavaisimpia ollaan Varkauden ja Leppävirran sekä Ylä-Savon alueella, joiden vastaajista yli 65 % uskoo myynnin pysyvän ennallaan, tai kasvavan jonkin verran. Myös SavoGrown, Kuopion alueen ja Siilinjärven vastaajista yli puolet arvioi myynnin pysyvän ennallaan tai kasvavan jonkin verran tulevana vuonna.

Yrittäjiltä kysyttiin heidän näkemystään selviytymisestä koronakriisin yli. Epävarmimpia ollaan SavoGrown alueella, jonka vastaajista lähes 44 % ei ole varma selviytymisestään.

Toimialoilla epävarmuutta alkuvuoteen
Palvelualan vastaajista puolet kertoo olevansa yksinyrittäjiä. Vähiten yksinyrittäjiä on teollisuuden vastaajissa, joista kolme neljäsosaa on työnantajayrityksiä.Loppuvuoden osalta rakennusalan vastaajista 65 prosenttia kertoo myynnin pysyneen ennallaan, tai kasvaneen jonkin verran. Myös teollisuuden vastaajista yli puolet kertoo myynnin pysyneen ennallaan, tai kasvaneen hieman. Palvelu- ja kaupan alalla yli puolet vastaajista kertoo myynnin laskusta.Teollisuuden toimialan vastaajista 73 % arvioi tulevan vuoden myynnin pysyvän ennallaan, tai kasvavan jonkin verran. Kaupan alan vastaajista 72 % arvioi myynnin pysyvän ennallaan, tai laskevan ainoastaan vähän (10–15 %) tulevana vuonna. Rakentamisen ja palvelun toimialoilla vastaajien odotukset ovat heikoimmat. Lähes viidennes vastaajista uskoo myynnin vähenevän paljon (30–50 %) tai enemmän (yli 60 %) tulevana vuonna.

Jos katsotaan alkuvuoden yhteenlaskettuja kokonaisarvioita neljältä eri toimialalta, teollisuuden edustajien vastaajissa oli suunnilleen yhtä suuret osuudet optimistisia ja pessimistisiä myynnin odotuksia. Palveluiden, kaupan ja rakentamisen osalta kokonaisennusteet myynnin kehityksen osalta olivat mollivoittoisia.Teollisuuden vastaajista yli kolmasosa kertoo lomauttaneensa. Eniten teollisuuden lomautuksia on tehty Siilinjärvellä sekä Kuopiossa ja sen liitoskunnissa. SavoGrown alueen teollisuuden vastaajista 86 % ei ole joutunut tekemään sopeuttamisjärjestelyjä.

Rakentamisen hyvä tilanne kuluneen vuoden aikana näkyy myös sopeuttamisjärjestelyissä. 64 % vastaajista kertoo, ettei ole joutunut tekemään mitään sopeuttamisjärjestelyitä. Kaupan alalla ollaan epävarmimpia koronakriisistä selviytymisessä. Vastaajista ainoastaan 60 % uskoo selviytyvänsä. Kunnat saivat kiitosta toiminnastaan korona-aikana40 % vastaajista arvioi oman kotikuntansa onnistuneen korona-ajan viestinnässä ja toiminnassa yritysten suuntaan hyvin (36 %) tai erittäin hyvin (4 %). Tyydyttävän arvosanan antoi viidennes vastaajista. Oman kotikuntansa viestintään ja toimintaan olivat eniten tyytyväisiä yrittäjät Tervossa (80 %), Pielavedellä (70 %), Rautalammilla (65 %), Rautavaaralla (57 %) ja Leppävirralla (50 %). Kolmen kärki sijaitsee Kehitysyhtiö SavoGrown alueella.

Savon Yrittäjien viestintää hyvänä tai erittäin hyvänä piti 63 % vastaajista.

Näin tutkimus tehtiin

– Kysely lähetettiin webropol-kyselynä noin 4600 Pohjois-Savossa toimivalle yritykselle

– Kysely tehtiin ajanjaksolla 7.-13.11.2020

– Kyselyyn vastasi 702 yrittäjää ja vastausprosentti oli 15 %

– Vastaajien toimialarakenne:

61 % palvelualan yrityksiä 427 kpl

15 % kauppa 105 kpl

12 % teollisuus 87 kpl

12 % rakentaminen 83 kpl

– Yritysten toiminta/asiakaskunta:

26 % yrityksiä B-to-B

21 % kuluttajia

53 % yrityksiä ja kuluttajia

– Vastaajista yksinyrittäjiä oli 42 % eli 295 kpl ja työnantajanyrityksiä 58 % eli 407 kpl

– Vastaajien kotipaikkakunnat: Kuopio 39 % – Iisalmi 12 % – Siilinjärvi 8 % – Varkaus 5 %. Kaikista kunnista tuli vastauksia

– Savon Yrittäjien HelpDesk-palvelu sai kyselyn myötä 126 uutta toimeksiantoa Akuuttineuvontaan (32 kpl) – Yritysjärjestelyihin (21 kpl) – Liiketoiminnan kehittämiseen (73 kpl). Lisäksi ohjasimme 16 palvelutilausta Kuopion Kriisikeskukseen ja Tie menestykseen hankkeen Talousneuvontaan 28 toimeksiantoa.

Kyselyn tuloksista on saatavilla seuraavat raportit
Tiedosto1._koronakysely_4_koko_data_700_vastaajaa.pptx
Tiedosto12._koronakysely_4_toimialojen_vertailu.pptx

Lisätietoja
Savon Yrittäjät
Tarja Arbélius, puheenjohtaja, puh. 040 084 7980, satuniemi@satuniemi.fi
Paula Aikio-Tallgren, toimitusjohtaja, puh. 040 0404 346, paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi
Heikki Rissanen, viestintäkoordinaattori, puh. 044 368 0504, heikki.rissanen@yrittajat.fi