1.9.2021 klo 15:57
Uutinen

Etelä-Savossa yritysten investoinnit hyvässä kasvussa

Syksyn Pk -yritysbarometriin osallistuneilla yrityksillä on tällä hetkellä hieman positiivisempi näkemys yleisten suhdanneodotuksien suhteen. Verrattaessa kevään 2021 tilanteeseen on odotukset ovat nousseet jonkin verran.

Etelä-Savon alueella toimivien pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat silti pääosin heikommat kuin lähialueiden pk-yrittäjien ja koko suomen alueen pk-yrittäjien vastaavat näkymät. Vaikka näkymät liikevaihdon kehityksen suhteen ovat positiiviset, ovat nekin hieman lähialueita heikommat.

Alueen pk -yritysten kasvuhalukkuus on laskenut keväästä, kun taas koko maassa on taso pysynyt samana kevään 2021 tasoon nähden.

Investoinneissa Etelä-Savon keskiarvo on koko maan keskiarvoa parempi

Ilahduttavaa on, että investointiodotukset ovat korkealla, jopa 73 % vastanneista yrityksistä, jotka aikovat hakea rahoitusta, investoivat sen kone -tai laitehankintoihin. Investoinneissa on lisäystä viime vuoden samaan aikaan verrattuna 41 % nousua. Ja koko maahan verrattuna investointeja aiotaan tämän tutkimuksen valossa tehdä Etelä-Savossa 24% enemmän.

Rahoitusta on jo tänä vuonna hakenut kone –ja laiteinvestointeihin 53% vastanneista yrityksistä, kun viime vuonna samaan aikaan rahoitusta oli hakenut vain 42% yrityksistä, jolloin Etelä-Savo oli koko maan tilastoissa 9% jäljessä.

Suhdannenäkymät hieman kohentuneet

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat kuitenkin nousseet hieman viime keväästä. Pahimmiksi yrityksen kehittämisen tiellä oleviksi esteiksi onkin mainittu yleinen suhdanne/ taloustilanne ja hankala työllisyystilanne.

Savonlinnan ja Pieksämäen yleiset suhdanneodotukset ovat kovat kaikilla osa-alueilla verrattuna Mikkeliin, jossa odotukset ovat paikoin jopa negatiiviset.

Barometrin mukaan suhdanneodotuksissa yritykset näkevät tilanteen paremmaksi kuin keväällä

Savonlinnan ja Pieksämäen seudulla odotukset ovat korkealla, Mikkelin seudulla odotukset ovat puolestaan reilusti valtakunnan keskiarvoa alhaisemmalla tasolla.

Työllistämisen esteet

Osaavan työvoiman saatavuus ja kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus ovat suurimmiksi koetut työllistämisen esteet.

34 % yrityksistä kokee, että työvoiman saatavuus on heikentynyt viimeisen kahden vuoden aikana ja 17 % prosenttia on sitä mieltä, että tilanne on heikentynyt merkittävästi. Koko maan tuloksiin verrattuna tämä on heikompi tulos.

Pk-yritykset pyrkivät turvaamaan osaavan työvoiman saannin panostamalla henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja hyödyntämällä aiempaa enemmän alihankinta- ja toimittajaverkostoja. Lisäksi keinoina ovat palkata lisää työvoimaa ja hyödyntää koulutussopimusta tai oppisopimusta.

Yritysten kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä, 33 % ja Etelä-Savossa 32 % vastanneista hakee kasvua, 30 % ennakoi kasvuhalukkuutensa pysyvän samalla tasolla kuin aiemmin.

Yritystoiminnan loppumista ennakoi 4 % koko maan pk-yrityksistä. Etelä-Savossa toiminnan lopettamista ennakoivia yrityksiä on 6 % vastanneista. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on kääntynyt laskuun niin Etelä-Savossa kuin koko maassa.

Kolme tärkeintä kehittämisen kohdetta on Etelä-Savon yrityksille markkinointi, henkilöstön kehittäminen ja koulutus sekä johtaminen.

Digitaalisuus yritysten liiketoiminnassa

Eteläsavolaiset pk-yritykset aikovat ottaa käyttöön digitaalisista työkaluista ja palveluista yleisimmin verkkokauppaan liittyviä palveluita 10 %, sekä pilvipalveluita 8 %. Myös tekoälysovelluksiin ja ohjelmistorobotiikkaan liittyvät työkalut kiinnostavat 6 % vastaajista

Liiketoiminnan digitaalistumisesta syntyvien mahdollisuuksien merkitystä pidettiin Etelä-Savossa hieman koko maata hieman vähemmän tärkeänä. Myöskään ei koettu, että tällä olisi suurta merkitystä uusien asiakasryhmien tavoittamisen kannalta. Etelä-Savossa ollaan varovaisia ja koetaan, että digitaalistumisen vaikutukset liiketoimintaan ovat korkeintaan kohtalaiset.

Rahoitusta investointeihin suoraan pankista

Rahoitusta haetaan eniten muihin kone- ja laiteinvestointeihin tai rakennusinvestointeihin, tämä on linjassa koko maan investointien kanssa. Etelä-Savossa eniten rahoitusta on haettu suoraan pankeilta. Tässä on huomattava ero muuhun maahan verrattuna. Etelä-Savossa 80 % yrityksistä kääntyy rahoitustarpeessaan pankkien puoleen, vastaava prosenttiluku on muualla maassa 61 %.

Maksuvaikeuksia on ollut noin 22 %:lla pk-yrityksistä. Noin 61 %:lla yrityksistä ei ole ollut tarvetta hankkia rahoitusta viimeisen vuoden aikana.

Raportit ovat luettavissa kokonaisuudessaan tästä.

Lisätietoja:

aluejohtaja Heidi Loukiainen, Etelä-Savon Yrittäjät p. 050 5529930, heidi.loukiainen(a)yrittajat.fi