12.1.2021 klo 14:46
Uutinen

Helsingin Yrittäjät: Helsingin keskustan hiipunutta elinvoimaa kasvatettava suunnitelmallisesti

Helsingin kaupunginhallituksen käsittelyssä on Helsingin keskustan kehittämisen suunnitelmakokonaisuus, joka sisältää uuden keskustavision sekä kävelykeskustan kehittämiseen ja satamatoimintojen keskittämiseen liittyvät ehdotukset. Helsingin Yrittäjät pitää tärkeänä elävöittää pandemian hiljentämää keskustaa suunnitelmallisesti ja yhteistyössä yrittäjien kanssa.

Helsingin keskusta on kärsinyt meneillään olevasta koronapandemiasta poikkeuksellisen paljon. Suomen suurin työpaikkojen ja palveluiden keskittymä rakentuu tapahtumien, kulttuurin, matkailun- ja majoituksen, kaupan, ravintoloiden sekä muiden palvelujen tarjonnalle, joita pandemia rajoituksineen on merkittävästi vähentänyt. Keskustan kivijalkaliikkeistä moni on ahdingossa ja erityisesti erikoiskauppoja on vaarassa hävitä keskustasta. Elinvoimainen keskusta on Helsingin sydän ja vetovoimatekijä, jonka elävyyden palauttamiseksi tarvitaan eri toimijoiden yhteisiä ponnisteluja.

Pandemia on korostanut Helsingin keskustan kehittämisen merkitystä ja kiireellisyyttä. Kaupunginhallituksen 11.1.2021 kokouksessaan pöydälle jättämä keskustan kehittämisen kokonaisuus sisältää merkittäviä tavoitteita kasvattaa pääkaupungin keskustan elinvoimaa.

Uusi keskustavisio tarpeellinen työkalu

Helsingin keskustassa on meneillään ja suunnitteilla lukuisia hankkeita, joiden vuorovaikutusta ja koordinointia on tarpeen lisätä. Nykyisin kaupunkia kehitetään erillisin, osin rinnakkaisin hankkein, joiden keskinäinen yhteistyö on puutteellista. Myöskään hankkeiden kokonaisvaikutuksia esimerkiksi yritystoimintaan ja erilaisiin palveluihin ei riittävästi suunnitella ja arvioida.

Keskustan ydinalueiden kehittäminen ei voi olla lyhytkestoista yksittäisten ongelmien ratkaisemista. Helsingille valmisteltu uusi keskustavisio onkin tarpeellinen työkalu ohjaamaan pandemian kurittaman keskustan elinvoiman palauttamista ja kehittämistä tulevina vuosina. Helsingin Yrittäjät pitää ansiokkaana, että kaupungin keskusta-alueen kehittämisestä on valmisteltu visio, joka kokoaa keskustan kehittämisen tavoitteita kokonaisuudeksi pitkällä aikavälillä ja toimii ydinkeskustan sekä kantakaupungin suunnittelua ohjaavana työkaluna. Olennaista on kehittää Helsingin keskustaa kokonaisuutena mahdollisimman kattavien selvitysten ja vaikutusarviointien pohjalta kaupungin, eri kokoisten yritysten sekä muiden toimijoiden tiiviissä yhteistyössä.

Kävelykeskustaa voidaan laajentaa parantamalla kävely-yhteyksiä

Kaupunginhallituksen käsittelyyn tulivat myös kaupunkistrategiaan ja keskustavisioon liittyvät kävelykeskustan laajentamista koskevat ”käveltävän keskustan” periaatteet, joita ei lähetetty valmisteluvaiheessa kommentointikierrokselle keskustavision tapaan. Helsingin Yrittäjät pitää hyvinä ehdotuksia laajentaa ydinkeskustan kävelypainotteista aluetta monipuolistamalla toimintoja ja parantamalla kaupunkitilan laatua. Yritysten näkökulmasta on keskeistä, että kaupunki panostaa keskustan saavutettavuuden, houkuttelevuuden ja kaupunkiympäristön laadun kehittämiseen kaupunkisuunnittelussa.

Käveltävän keskustan toimenpide-ehdotuksissa on tuotu asianmukaisesti esiin tarve lisätä kortteleiden sisäisiä jalankulkuyhteyksiä, liiketiloja yhdistäviä kauppakujia ja katettuja piha-alueita liiketiloineen. Myös maanalaisia kävely-yhteyksiä lisäämällä voidaan luoda uusia kaupallisia tiloja keskustaan.

Keskustan katutiloja tulisi myös voida hyödyntää nykyistä monipuolisemmin pitämällä ravintoloiden ja kahviloiden terasseja ympärivuotisesti auki ja laajentamalla terassialueita viimevuonna saatujen hyvien kokemusten pohjalta. Liikkeiden edustalle pitäisi voida sijoittaa joustavammin kylttejä, mainoksia sekä pieniä tarjous- ja myyntikojuja.

Yrittäjät tiiviimmin mukaan kehittämään keskustaa

Keskustan kävelyalueiden kehittämisessä on tärkeää, että kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä keskustassa toimivien yrittäjien ja kiinteistönomistajien kanssa. Kaupunki ei pysty yksin kehittämään elävää kaupunkia, vaan kumppaneiksi tarvitaan keskustan yrittäjät, joilla on konkreettinen tuntuma siihen, mikä elävässä kaupungissa toimii ja mikä ei. Tämän tiedon soveltamisessa kaupunkisuunnittelun tulee olla nykyistä aktiivisemmin yhteistyössä alueella toimivien yrittäjien kanssa.

Keskustan huoltotunnelia voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin

Helsinki haluaa edistää myös keskustan huoltotunnelin laajamittaisempaa käyttöä. Helsingin Yrittäjät pitää tarpeellisena tutkia huoltotunnelin käytön laajentamismahdollisuuksia yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa. Jos maanalaisen kokoojakadun suunnittelua ei jatketa, on luontevaa selvittää, mitä mahdollisuuksia huoltotunnelin monipuolisempi käyttö tarjoaisi. Jos siten voidaan parantaa vähänkään keskustan liiketoiminnan toimivuutta, kannattaa laajentamiseen investoida.

Länsisataman ruuhkia purkamaan tarvitaan tunneli

Kaupunginhallitukselle tuotiin myös esitys, jossa Helsingin sataman toimintoja keskitettäisiin Länsisatamaan. Matkustaja-autolauttaliikenne jatkuisi kuitenkin Katajanokalla. Länsisatamasta Länsiväylälle toteutettaisiin sataman investointina satamatunneli, joka mahdollistaa Länsisataman toimintojen laajentamisen ja satamaliikenteen järjestämisen.

Toimiva keskusta vaatii sujuvaa julkista liikennettä, helposti käveltävää ja pyöräiltävää ympäristöä ja asiointimahdollisuuksia myös yksityisautoilla. Tärkeää on myös, että yritysten tavarantoimitus- ja huoltoliikenne sekä liikkuvat yrityspalvelut toimivat mahdollisimman sujuvasti.

Ehdotettu satamatoimintojen uudelleenjärjestely vähentäisi keskustan raskasta liikennettä, mikä parantaisi alueen toiminnallista laatua. Helsingin Yrittäjät pitää suunnitelmaa kannatettavana. Tärkeintä on säilyttää matkustajaliikenne Helsingin keskustassa, jolloin keskustan yrityksillä on luontevat mahdollisuudet palvella matkailijoita.

Länsisataman ja Jätkäsaaren yhä kasvaviin ruuhkiin tarvitaan satamatunneli, jonne erityisesti raskas liikenne ohjataan pois kaduilta. Tunneli vähentää olennaisesti alueen nykyisiä liikenteellisiä ongelmia, millä on suuri merkitys niin Jätkäsaaren asukkaille ja yrityksille kuin lisääntyvälle laivaliikenteelle.

Lisätietoja:

Tiina Oksala, toimitusjohtaja, Helsingin Yrittäjät, p. 040 548 1104, tiina.oksala (at) yrittajat.fi

Mari Laaksonen, puheenjohtaja, Helsingin Yrittäjät, p. 040 5780 189, mari.laaksonen (at) yrittajat.fi

Kuva: AdobeStock