16.3.2020 klo 11:32
Uutinen

Jos koronakriisi leikkaa toimeentuloa, yrittäjä voi olla oikeutettu asumis- tai toimeentulotukeen

Monen pienyrittäjän tulot ovat tippuneet radikaalistikin viimeisen kahden viikon aikana, kun talous on hidastunut, eivätkä kuluttajat juuri käytä palveluita. Selvitimme toimeentulotuen saamisen ehtoja yrittäjän näkökulmasta.

Myös työnantajayrittäjälle voidaan tarvittaessa myöntää perustoimeentulotuki. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jota maksetaan yleensä vain lyhytaikaisesti. Koronakriisin pitkittyessä uhkana on konkurssien lisääntyminen.

Kelan etuuspalveluiden suunnittelija Asta Luukkosen mukaan toimeentulotuen tarpeen määrittelyssä olennaista on, mitä tuloja ja varoja yrittäjällä siis on tosiasiallisesti käytettävissä omaan ja perheensä elatukseen.

– Jokaisella on oikeus saada toimeentulotukea, jos hän on tuen tarpeessa, eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla tai muulla tavalla. Toimeentulotuessa huomioidaan hakijan ja tämän perheen kaikki tosiasiallisesti käytettävissä olevat tulot ja varat niiden lähteestä riippumatta.

Tukea varten toimitettava yrityksen kuukausikohtainen kirjanpito ja tiliotteet omasta ja yrityksen tileistä – Tarve selvityksiin riippuu yhtiömuodosta

Toimeentulotukea hakevien yrittäjien käytettävissä olevien tulojen määrittely voi olla ongelmallista, sillä lähtökohtana on yrittäjän antama selvitys.

Luukkosen mukaan toimeentulotukihakemuksen käsittelyn yhteydessä selvitetään, onko yrittäjä edellisinä kuukausina saanut riittävästi toimeentuloa yrityksestä ja voidaanko yrittäjän katsoa jatkossa voivan turvata elatuksensa yritystoiminnallaan.

– Lähtökohtaisesti edellytykset ovat samat kuin jokaisella perustoimeentulotuen hakijalla. Mikäli yrittäjä ei saa riittävää toimeentuloa yrityksestään ja toimeentulotuen myöntämisen muut edellytykset täyttyvät, voi yrittäjä saada perustoimeentulotukea.

Yleensä tiedot pyydetään 2-3 edeltävältä kuukaudelta, mikäli nämä tiedot eivät jo ole Kelassa. Pyydettävät selvitykset riippuvat yritysmuodosta. Toimeentulotuen käsittelyssä selvitetään yrittäjän käytettävissä olevat tulot ja varat sekä perustoimeentulotuessa hyväksyttävät menot.

– Edellä tarkoitettuja selvityksiä voivat olla esimerkiksi hakemusajankohdan ja sitä välittömästi edeltävän ajan tiedot yrittäjän ja yrityksen taloudellisesta tilanteesta, kuten yrityksen kuukausikohtainen kirjanpito, tiliotteet omista henkilökohtaisista ja yrityksen tileistä, Kelan Luukkonen tarkentaa.

– Tällä hetkellä meillä ei ole tietoa siitä, että yrittäjien osalta toimeentulotukihakemusten määrät olisivat kasvaneet.

Asumistuen tarve arvioidaan YEL-työtulon perusteella

Yrittäjän on mahdollista saada tarvittaessa asumistukea. Myös asumistuen suuruuteen vaikuttaa muiden perheenjäsenten tulot.

–Yrittäjä (esim mikroyrittäjä) voi hakea yleistä asumistukea samanlaisissa tilanteissa kuin muutkin henkilöt. Yrittäjien osalta asumistuen saamiselle ei siis ole asetettu erityisiä edellytyksiä, vaan asumistuen saamisen edellytykset ovat vastaavat kuin muillakin asumistukea hakevilla henkilöillä. Yrittäjyys vaikuttaa kuitenkin yleisessä asumistuessa huomioon otettavien tulojen arviointiin. Yrittäjän tulo arvioidaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen työtulon perusteella, etuuspalvelujen lakiyksikön juristi Rita Lääkkölä kertoo.

Lääkkölä jatkaa, jos yrittäjällä ei ole vakuutusta, tuloksi voidaan arvioida starttirahan määrä, vähimmäistulo tai yrittäjän oman arvion mukainen tulo.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi