25.3.2020 klo 13:00
Uutinen

Korvaako vakuutus koronan aiheuttamia vahinkoja? Lue tästä jutusta keskeytys- ja epidemiavakuutusten tärkeimmät kohdat

Vakuutukset eivät korvaa yritykselle sitä, jos asiakkaat katoavat koronaviruksen aiheuttaman pelon vuoksi tai jos koko maan ravintolat suljetaan. Mitä keskeytysvakuutukset ja epidemiavakuutukset yleensä korvaavat?

Yleisellä tasolla voi lyhyesti todeta, että keskeytysvakuutukset yleensä korvaavat normaalit omaisuusvahingot, laiterikot, sairastumiset ja tapaturmat ja niistä yritykselle aiheutuneet katemenetykset. Epidemiakeskeytysvakuutuksesta korvausta saa elintarvikealalla silloin, kun viranomainen määrää toimitilat puhdistettavaksi ja desinfioitavaksi.

Nyt kun hallitus on määrännyt koko maan ravintolat suljettaviksi yleisöltä (henkilöstöravintoloita lukuun ottamatta), epidemiavakuutuksesta ei saa korvausta. Sen sijaan jos yksittäinen ravintola tai hotelli suljettaisiin siellä olevan koronatartunnan vuoksi, siitä saisi korvausta.

– Sellaisia vakuutuksia, jotka voivat realisoitua koronakriisiin liittyen, on valitettavasti hyvin marginaalinen joukko. Lisäksi vakuutusten enimmäiskorvausmäärien rajat tulevat hyvin nopeasti vastaan, toteaa Suomen Yrittäjien asiantuntija, juristi Karoliina Katila.

– Korvauskattomäärät ovat suhteellisen pieniä, koska vakuutukset on tarkoitettu korvaamaan tilanteita, jossa liiketoiminta on nopeasti käynnistettävissä uudelleen laiterikon, puhdistuksen ja desinfioinnin tai muiden sellaisten toimenpiteiden jälkeen, Katila selventää.

Yritysten vakuutukset ovat usein hyvin räätälöityjä jokaiselle vakuutuksenottajalle erikseen. Vakuutuksissa on eroja paitsi vakuutusyhtiöiden välillä niin myös saman vakuutusyhtiön sisällä eri vakuutuksissa. Sen vuoksi jokainen korvauspäätös on käytävä läpi erikseen.

Yleistä keskeytysvakuutuksista

Keskeytysvakuutukset korvaavat yleensä normaalit omaisuusvahingot, laiterikot, sairastumiset ja tapaturmat ja niistä yritykselle aiheutuneet katemenetykset. Keskeytysvakuus korvaa liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvan taloudellisen vahingon, kun vahingon aiheuttaa vakuutusehtojen mukainen korvattava esinevahinko, kuten esimerkiksi tulipalo tai konerikko.

– Perusmuotoinen keskeytysvakuutus ei korvaa koronaviruksen aiheuttamaa vahinkoa, koska kyse ei ole omaisuusvahingosta, jonka vuoksi liiketoiminnan harjoittaminen keskeytyy, toteaa Karoliina Katila.

Keskeytysvakuutuksiin voi ottaa erityistä lisäturvaa epidemiakeskeytysvakuutuksella.

Epidemiakeskeytysvakuutus

Epidemiakeskeytysvakuutus on tarkoitettu ensisijaisesti elintarviketuotannon ja ravitsemusalan yrityksille. Jos viranomainen määrää esimerkiksi koko maan tai tietyn alueen kaikki ravintolat suljettaviksi, korvausta ei saa. Epidemiakeskeytysvakuutus korvaa vahingon silloin, kun viranomainen määrää sulkemaan toimitilat, jotta ne puhdistetaan ja desinfioidaan tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Käytännössä näin tehdään esimerkiksi salmonellan tai noroviruksen vuoksi.

– Epidemiakeskeytysvakuutuksesta korvataan pääsääntöisesti irtaimen omaisuuden puhdistus- ja desinfiointikulut, toimitilan puhdistus- ja desinfiointikulut, hävitettäväksi määrätyn irtaimen omaisuuden arvo sekä liiketoiminnan keskeytymisen vuoksi menetettyä katetta, kertoo asiantuntija Karoliina Katila.

Korvauksen edellytyksenä on, että kustannukset ovat suoranainen seuraus viranomaisen antamasta määräyksestä, jolla rajoitetaan tartuntatautilain perusteella tarttuvien tautien leviämistä. Tämän johdosta yrityksen toimintaa rajoitetaan esimerkiksi toimitilojen käyttökiellolla, joka koskee kiinteää rakennusta tai toimitilaa.

Pääsääntöisesti epidemiavakuutuksesta korvataan vain sellaista toiminnan keskeytymistä, joka on aiheutunut nimenomaan yrityksen harjoittamaa liiketoimintaa ja sen vakuutettua toimipaikkaa koskevasta viranomaisen määräyksestä.

Jos viranomainen määrää yrityksen vakuutetun toimipaikan suljettavaksi ja desinfioitavaksi todetun korovirustartunnan vuoksi, korvausta epidemiavakuutuksesta voi saada vakuutusehdoissa määritellyssä laajuudessa.

Pyysimme Fenniasta, LähiTapiolasta, OP Pohjolasta ja Ifistä myös vastauksia, kuinka vakuutukset korvaavat alla mainittuja esimerkkitilanteita:

1. Korvaako vakuutus, jos asiakkaat katoavat ja kassa tyhjenee?

2. Korvaako vakuutus, jos yhteistyökumppani ei pysty toimittamaan komponentteja ja yritys puolestaan ei voi toimittaa valmiita tuotteita?

3. Korvaako vakuutus, jos yritys joutuu peruuttamaan tapahtuman?

Näin yhtiöistä vastattiin:

FENNIA:

1. Vakuutus ei kata vahinkoa, joka aiheutuu ihmisten omaehtoisesta käyttäytymisen muutoksista kuten muutoksista palveluiden ja kulutustavaroiden käytössä.

Epidemiavakuutus korvaa vakuutuksen kohteena olevan irtaimen omaisuuden puhdistus- ja hävityskustannukset, ja vakuutettuun toimintaan käytettävän rakennuksen tai rakennuksessa sijaitsevan toimitilan puhdistuskustannukset.

Epidemiaturvan sisältämästä omaisuuskeskeytysvakuutuksesta korvataan lisäksi liiketoiminnan keskeytyminen, joka on suoranainen seuraus edellä mainituista korvattavista esinevahingoista.

Korvauksen edellytyksenä on, että edellä mainitut vahingot ovat suoranainen seuraus viranomaisen antamasta pakottavasta kirjallisesta määräyksestä, jolla rajoitetaan tartuntatautilain (1227/2016) perusteella tarttuvien tautien leviämistä ja tämän johdosta vakuutuksenottajan toimintaa (esim. toimitilojen käyttökielto), ja joka koskee vakuutuskirjassa mainittua kiinteää vakuutuspaikassa sijaitsevaa rakennusta tai toimitilaa.

2. Riippuvuuskeskeytysvakuutus kattaa keskeytysvahinkoa, joka aiheutuu vakuutuskirjassa merkittyä liikekumppania kohdanneesta korvattavasta esinevahingosta, esimerkiksi laiterikko tai tulipalo, ja kumppani ei tämän johdosta pysty toimittamaan tilattuja komponentteja, eikä niitä voida hankkia muualta.

3. Vakuutus ei kata liiketoiminnan keskeytymistä, joka aiheutuu viranomaisten päätöksistä minimoida tautien leviämistä yleisötilaisuuksia rajoittamalla, julkisia tiloja sulkemalla tai epidemia-alueita koskevilla matkustusrajoituksilla.

LÄHITAPIOLA

1. Vakuutus ei korvaa asiakkaiden katoamista pandemian tai viranomaisen varotoimenpiteen seurauksena.

2. Vakuutus ei korvaa tilannetta, jossa koronan takia alihankkija tai yhteistyökumppani ei voi toimittaa komponentteja. Jos yrityksellä on riippuvuuskeskeytysvakuutus, vakuutuksesta korvataan keskeytys vain silloin, kun toimintahäiriön syynä on omaisuudelle aiheutunut vahinko, esimerkiksi tulipalo.

3. Tapahtuman peruuttaminen osana pandemian leviämisen ehkäisemistä ei ole keskeytysvakuutuksesta korvattava tapahtuma.

OP POHJOLA:

1. Sitä ei vakuutus valitettavasti korvaa, jos asiakkaat katoavat ja kassa tyhjenee. Tämä on poikkeustilanne. Epidemiakeskeytysturva korvaa, jos viranomainen päättää, että esimerkiksi hotelli on laitettava kiinni ja karanteeniin koronaviruksen vuoksi.

Korvauksia saa myös siitä, jos pitää desinfioida tai hävittää jotakin ja tilalle pitää hankkia uutta tavaraa.

2. Riippuvuuskeskeytysvakuutus ei laukea, jos yhteistyökumppani ei pysty toimittamaan komponentteja koronaviruksen vuoksi. Kriteerinä on, että yhteistyökumppanilla on ollut esimerkiksi tulipalo.

3. Räätälöidystä vakuutuksesta voi saada korvauksia tapahtuman peruuntumisesta, jos viranomainen antaa velvoittavan määräyksen.

Annamme erikoisvakuutuksia esimerkiksi konserteille ja elokuvatuotannoille. Jos esimerkiksi konsertin artistille tulee koronavirustartunta, silloin pitää olla henkilökeskeytysvakuutus – ja lääkärin toteama työkyvyttömyys.

IF

1. Keskeytysvakuus korvaa liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvan taloudellisen vahingon, kun vahingon aiheuttaa vakuutusehtojen mukaan korvattava esinevahinko, kuten esimerkiksi tulipalo tai konerikko. Keskeytysvakuutus ei siten lähtökohtaisesti korvaa koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamia keskeytysvahinkoja.

Yleistasoinen määräys kieltää esimerkiksi ravintolatoiminta koko maassa tai tietyllä alueella ei ole epidemiakeskeytyksestä korvattava tapahtuma. Myöskään liiketoiminnan häiriöt henkilökunnan sairastumisen, karanteeniin asettamisen tai asiakasmäärien vähenemisen myötä eivät mahdollista epidemiakeskeytyksen käyttämistä.

Mikäli yrityksen liiketoiminnan kannalta on tärkeää toimipaikan hyvä ja häiriötön saavutettavuus voidaan keskeytysvakuutusta laajentaa ns. Pääsyn estyminen -turvalla. Sen osalta korvattavuus edellyttää poliisin tai pelastusviranomaisen antamaa määräystä vaaran torjumiseksi. Määräyksellä tulee kieltää pääsy vakuutetun yrityksen toimipaikkaan.

Elintarvikkeita käsittelevän yrityksen keskeytysvakuutusta voidaan laajentaa kattamaan myös erilaisia elintarvikkeisiin liittyvä epidemiavahinkoja. Epidemiakeskeytyksen osalta korvattavuus edellyttää tartunta- tai eläintaudin toteamista vakuutuksenottajan toiminnassa ja toimipaikassa ja sen perusteella annettavaa viranomaismääräystä vakuutetun toiminnan keskeyttämiseksi.

2. On mahdollista ottaa riippuvuuskeskeytysvakuutus. Silloin olennaista on se, mistä syystä keskeytys tapahtuu. Riippuvuuskeskeytyksen korvattavuuden edellytyksenä on muun muassa omaisuusvahinko, kuten tulipalo sopimuskumppanilla, jonka johdosta esimerkiksi alihankintaketjussa tulee katkos.

3. Jos asiakas on ottanut tapahtumakeskeytyksen, niin IF:llä on mahdollista peruuttaa koko vakuutuksen ottaminen asiakkaan järjestämän tapahtuman peruuntuessa. Tämä tarkoittaa, että tapahtumajärjestäjä saa vakuutusrahat takaisin.

Teksti: Jari Lammassaari, Riikka Koskenranta

toimitus(at)yrittajat.fi