Leader-yritystuet 2023–2027

Pohjois-Pohjanmaalla toimii viisi Leader-ryhmää, joiden tehtävä on kehittää maaseutualueiden elinvoimaisuutta. Tässä kehittämistyössä keskeisiä välineitä ovat yrityksille myönnettävät tuet. Niiden avulla edistetään mm. uusien yritysten perustamista, toimivien yritysten kehittymistä, työpaikkojen syntymistä ja kokeiluja.  

Leader-ryhmien toimintaa ohjaavat paikalliset kehittämisstrategiat, jotka määrittävät sen, millaisia hankkeita rahoitetaan. Lisäksi jokaisella ryhmällä on omat valintakriteerit sekä muita rahoituslinjauksia, jotka perustuvat strategiaan ja paikallisiin olosuhteisiin. Kannattaakin ottaa yhteyttä oman alueen Leader-ryhmään jo tuen hakemista suunnitellessa.

Tässä muutama esimerkki Leader-yritystuista

Yritystoiminnan kehittäminen 3000 €

Toimivalle pää- tai osa-aikaiselle yritykselle, jolla on takanaan vähintään yksi tilikausi, voidaan myöntää 3 000 euron tuki yritystoiminnan kehittämiseen. Tukea voi käyttää yrityksen ulkopuolelta hankittaviin kehittämis- ja asiantuntijapalveluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä matkoihin ja vuokriin. Tuen määrä on 3 000 euroa ja se maksetaan kertakorvauksena jälkikäteen, kun suunnitelman mukaiset toimet on toteutettu. Yritystoiminnan kehittämistuki voidaan myöntää samalle tuen saajalle enintään kolme kertaa rahoituskauden aikana. Uuden tuen myöntämisen edellytyksenä on, että edeltävä kehittämistuki on käytetty ja että sillä on ollut vaikutuksia esimerkiksi liikevaihdon kasvuun tai tuotteiden / palveluiden kehittymiseen.

Investointituista

Osa-aikaiset ja päätoimiset 5000–100 000 €

Investointitukea voidaan myöntää sellaiseen yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Leader-ryhmien myöntämät yritysten investointituet on tarkoitettu sekä pää- että sivutoimisille yrittäjille. Leader tukee pääasiassa enintään viisi henkilötyövuotta työllistäviä yrityksiä. Investointituki on 40 % harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla ja 30 % muilla alueilla. Yrityksesi sijaintialueen määrittelyn voit tarkistaa https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=61dfaba3e12e4c038ff2d0ac5a762d08&extent=25.0055,64.9119,25.9613,65.1341 löytyvästä kartasta. Investointitukea voi hakea investoinneille, joiden kustannusarvio on 5 000-100 000 euroa. Tätä isompiin investointeihin tukea haetaan ELY-keskuksen kautta. Investoinnit voivat sisältää esim. rakentamista, remontointia, kone-/laite-/kalustohankintoja tai aineettomia investointeja kuten patenttien ja tekijänoikeuksien hankkimista.

Investointitukea ei myönnetä

  • eläinten hankintaan
  • traktorin hankintaan
  • maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankintaan
  • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankintaan
  • liikennealan investointeihin
  • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyviin investointeihin
  • yrityksen tavanomaiseen korvausinvestointiin, johon ei sisälly korvattavan kohteen olennaista laajentamista tai kokonaan uuden teknologian käyttöönottoa
  • toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien tai liiketoiminnan hankintaan tai toimenpiteeseen, jonka tarkoituksena on yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittaminen

Yrityksen energiainvestointituki

Harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle päätoimiselle mikroyritykselle voidaan myöntää energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan, yrityksen uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen investointitukea 30 % kustannuksista. Energiainvestoinnin ei tarvitse tähdätä yritystoiminnan kasvuun.