Loviisan Yrittäjät huolissaan Loviisan elinkeino- ja infrastruktuuritoimen toimintakyvystä

Loviisan Yrittäjät ry on huolestunut tiedoista, joiden mukaan useat Loviisan kaupunkia lähestyneet yritykset eivät ole saaneet kohtuullisessa ajassa tarvitsemiaan tietoja eikä vastauksia esittämiinsä kysymyksiin. Tiedossa on, että jotkut yritykset ovat siitä syystä perustaneet tai siirtäneet yritystoimintaansa muualle.

Joidenkin yrittäjien liiketoimintaa ja laajenemista on myös hankaloitettu ja hidastettu tavalla, joka valitettavasti toimii vastoin Loviisan kaupungin strategista tavoitetta olla Suomen paras paikka yrittää ja menestyä.

Tilanne ei ole Loviisan Yrittäjille uusi. Loviisan Yrittäjät on saanut runsaasti luottamuksellisia viestejä tapauksista, joissa Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksesta ei ole saatu vastauksia asioiden, hankkeiden tai lupaprosessien etenemisestä eikä vastauksia muihinkaan kysymyksiin. Tiedossa on, että monet kysyjät ovat sen seurauksena kääntyneet kaupungin ylimmän viranhaltijan, kaupunginjohtajan sekä jopa yksittäisten luottamushenkilöiden puoleen tietoja saadakseen tai asiaansa jouduttaakseen. Yrittäjillä ei ole tarkemmin tiedossa, miten tieto yrittäjien tiedusteluista on välitetty mahdollisesti eteenpäin EKI-keskukselle, mutta joissain tapauksissa asiat ovat edenneet, ja joissain tapauksissa entisestään vaikeutuneet. Loviisan Yrittäjät ry on osaltaan nostanut näitä haasteita rakentavasti esiin monella tasolla kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa.

Myös monet yksittäiset kuntalaiset ovat toimineet samoin. Prosessit ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi verrattuina esimerkiksi naapurikuntiin, mikä on vakavalla tavalla haitannut elinkeinoelämän kehittymistä, yritysten kasvua sekä kaupungin elinvoimaa.

Jos kyse on osittain resurssien puutteesta Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksessa, tulee kasvun pullonkaulana oleviin lupa- ja asiakaspalvelun resursseihin mielestämme panostaa niin, että Loviisaan investointeja kaavailevia yrityksiä tai tänne haluavia uusia asukkaita voidaan palvella riittävän nopeasti ja laadukkaasti.

Mikäli kyse on Loviisassa vakiintuneesta viranhaltijoiden toimintakulttuurista toivomme, että kaupungin ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden yhteistyönä ryhdytään pohtimaan keinoja, joilla asiakaspalvelua sekä lupaprosesseja voitaisiin tehostaa ja Loviisan asukas- ja yrittäjämyönteisyyttä kehittää tukemaan nykyistä paremmin kaupungin strategisia tavoitteita.

Loviisan Yrittäjät ry haluaa nostaa näitä epäkohtia ja puutteita esille, koska useat sen jäsenet ovat kokeneet ne vakaviksi, mutta eivät rohkene mahdollisten seurausten pelossa tuoda niitä esille omilla nimillään. Huolestuttava ilmiö sekin.

LISÄTIETOJA:

Andreas Ögård

Puheenjohtaja

Loviisan Yrittäjät ry