Työntekijän sairausloma
Yrittäjien asiantuntija kertoo, mitä tulee huomioida, jos työntekijä sairastuu kesälomansa aikana. Kuva: Getty Images

Mitä tehdä, jos työntekijä sairastuu kesälomalla? ”Ei automaattisesti pidennä lomaa” – Lue kuusi vinkkiä

Työntekijän on pyydettävä loman siirtämistä ilman viivytystä eli heti työkyvyttömyyden ilmetessä. Loman jälkeen esitetty pyyntö voidaan katsoa viivästyneeksi.

Suomen Yrittäjien työlainsäädäntö- ja työmarkkina-asioiden asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg kehottaa laatimaan selkeät ohjeet siitä, miten tulee toimia, jos työntekijä sairastuu vuosilomansa aikana. Ohjeistuksessa kannattaa hänen mukaansa huomioida ainakin se, miten sairastumisesta ilmoitetaan, miten loman siirtämistä pyydetään, millaista selvitystä työntekijältä edellytetään ja kenelle työnantajan edustajalle ilmoitukset ja selvitykset toimitetaan.

Lue vinkit: Koska oikeus siirtää? Miten siirto tapahtuu?

1. Milloin työntekijällä on oikeus sairauden vuoksi siirtää vuosilomaa?

Jos synnytyksestä, sairaudesta tai tapaturmasta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Niin kutsutut omavastuupäivät eivät kuitenkaan saa vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan. Jos työntekijä on siis ansainnut lomaa vähemmän kuin 24 päivää, omavastuupäiviä ei ole.

– Lisäksi on hyvä muistaa, että siirto-oikeus koskee vain lakisääteistä vuosilomaa, ei esimerkiksi niin kutsuttuja lomarahavapaita tai työehtosopimukseen perustuvia lakisääteistä vuosilomaa pidempiä lomia, Rytkönen-Sandberg sanoo.

Omavastuu koskee vain tilanteita, jolloin sairastuminen tapahtuu vasta vuosiloman aikana. Omavastuu ei koske tilanteita, joissa työntekijä sairastuu jo ennen loman alkua. Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, työkyvyttömyyden ajalle sijoittuva loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä kokonaisuudessaan myöhempään ajankohtaan.

2. Miten loman siirtäminen käytännössä tapahtuu?

Työkyvyttömyys ei automaattisesti siirrä vuosilomaa. Vuosilomalain mukaan loman siirtämisen edellytyksenä on työntekijän nimenomainen pyyntö. Työnantajan ei tarvitse oma-aloitteisesti tehdä päätöstä loman siirtämisestä.

– Työntekijän on pyydettävä loman siirtoa ilman aiheetonta viivytystä eli heti työkyvyttömyyden ilmetessä. Esimerkiksi loman jälkeen esitetty pyyntö voidaan katsoa viivästyneeksi. Lisäksi loman siirtämisen edellytyksenä on työntekijän esittämä luotettava selvitys työkyvyttömyyden perusteista, Rytkönen-Sandberg selvittää.

Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä lääkärintodistusta tai muuta työnantajan hyväksymää luotettavaa selvitystä.

3. Entä jos työntekijä sairastuu lomaillessaan ulkomailla?

Jos työntekijä tulee työkyvyttömäksi lomaillessaan ulkomailla, hänen kohdallaan noudatetaan samoja vuosilomalain säännöksiä. Työntekijän on toimitettava luotettava selvitys työkyvyttömyyden perusteista ja taustasta sekä esitettävä nimenomainen pyyntö vuosiloman siirtämisestä.

– Ulkomaisen lääkärintodistuksen ja työntekijän oman selvityksen on oltava sellainen, että työnantaja pystyy sen perusteella toteamaan työkyvyttömyyden luotettavalla tavalla. Jos ulkomainen lääkärintodistus on epäselvä tai puutteellinen, on perusteltua tarvittaessa vaatia työntekijää käymään työterveyshuoltolääkärin arvioitavana välittömästi kotimaahan paluun jälkeen, Rytkönen-Sandberg sanoo.

Jos luotettavaa selvitystä työkyvyttömyydestä ei saada, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa sairausajan palkkaa. Tällöin myöskään vuosilomapäiviä ei siirretä.

4. Oikeuttaako koronaan sairastuminen siirtämään vuosilomaa?

Oikeus vuosiloman siirtoon on silloin, jos työntekijä on työkyvytön. Tältä osin koronatartunta arvioidaan samoin kuin mikä tahansa muukin sairaus tai tapaturma. Keskeistä on se, onko työntekijä sairauden vuoksi työkyvytön suhteessa normaaleihin työtehtäviinsä. Kyse ei siten ole esimerkiksi siitä, vaikeuttaako sairaus työntekijän lomailua, vaan sairaus suhteutetaan työntekijän työtehtäviin.

5. Miten loman siirto käytännössä toteutetaan?

Työkyvyttömyyden perusteella siirretty vuosiloma ei automaattisesti pidennä työntekijän jo alkanutta lomaa.

– Vuosiloman ajankohta ei ole työntekijän yksipuolisesti päätettävissä oleva asia, vaan työnantajalla on vuosilomalain mukainen oikeus määrätä, milloin työkyvyttömyyden takia siirretty loma pidetään, Rytkönen-Sandberg kertoo.

Jos työnantaja määrää siirretyn vuosiloman ajankohdan, siirretty kesäloma on annettava ensisijaisesti lomakaudella (2.5-30.9.) ja talviloma ennen seuraavan lomakauden alkua (30.4 mennessä). Jos tämä ei ole mahdollista, loma on vuosilomalain mukaan annettava lomakautta seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana, viimeistään kyseisen kalenterivuoden päättymiseen mennessä. Loman ajankohdan ilmoittamisessa on noudatettava normaaleja vuosilomalain mukaisia ilmoitusaikoja.

– Eli loman ajankohta on ilmoitettava työntekijälle lähtökohtaisesti vähintään kahta viikkoa ennen loman alkamista, kuitenkin vähintään viikkoa ennen loman alkamista.

6. Miten maksetaan palkka, jos työntekijä sairastuu vuosiloman aikana?

Perussääntö on, että työkyvyttömyyden ajalta työntekijälle maksetaan työsuhteessa sovellettavan työehtosopimuksen tai sen puuttuessa työsopimuslain mukaista sairausajan palkkaa. Palkka voi tilanteen mukaan olla saman- tai erisuuruinen kuin vuosilomapalkka. Siirrettyjen lomapäivien lomapalkka muutetaan palkkakirjanpidossa ja palkkalaskelmalla sairausajan palkaksi ja palkkatapahtumat oikaistaan tarvittaessa seuraavassa palkanmaksussa.

Pauli Reinikainen