5.1.2017 klo 09:02
Uutinen

Pk-yrityksissä haetaan kasvua

KASVUN SUUNTA kasvun_suunta_2017_diat.pdf

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toteutti marraskuussa 2016 Yritysten kasvun suunta –kyselyn. Edellinen vastaava kysely toteutettiin marraskuussa 2015. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 490 yrittäjää. Vastaajista hieman vajaat 30 % toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää yritysten kasvuhistoriaa vuodesta 2014 lähtien sekä kasvun keinoja ja odotuksia vuosille 2017 – 2018. Tuloksista näkyy talouden myönteinen kehittyminen, kertoo toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Maakunnan yrityksistä 64 % ilmoitti olevansa joko voimakkaasti kasvua hakevia tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä.

Kasvuun vaikuttavista ja kannustavista tekijöistä vastaajat näkivät keskeisimmiksi kysyntään vastaamisen (58 %), omien tuotteiden ja palveluiden erinomaisuuden (52 %) sekä tarpeen parantaa yrityksen kannattavuutta (50 %). Oulussa sijaitsevien yritysten vastauksissa koros- tuu muuta maakuntaa enemmän yrittäjän oma kasvuhakuinen motivaatio (43 %) ja henkilös- tön motivaatio (38 %).

Liikevaihdon kasvua odotetaan

Alueen yrityksissä odotetaan reilua liikevaihdon kasvua vuosille 2017–2018. Oulussa sijaitse- vissa yrityksissä kasvuodotukset ovat muuta maakuntaa suuremmat. Toimialoista voimakkainta kasvua odotetaan ICT:n ja matkailun toimialoilla. Euroissa vastaajat ilmoittivat kas- vuodotusten olevan yhteensä minimissään n. 61 miljoonaa euroa ja maksimissaan n. 98 miljoonaa euroa.

Kysyttäessä keinoja kasvun hakemiseen vastaukset noudattivat pitkälti edellisen vuoden vastauksia. Ensisijaisesti korostettiin myynnin ja markkinoinnin tehostamista (60 %). Muita keinoja mainittiin olevan uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen (41 %), uusien asiakasryhmien löytäminen (39 %), liiketoimintamallin kehittäminen (34 %) sekä verkostoitumi- nen (34 %). Matkailualan vastauksissa korostuivat muita enemmän myynti ja markkinointi, verkostoituminen sekä digitalisaation kehittäminen.

Kasvua rajoittavista tekijöistä yrittäjän oma jaksaminen oli noussut keskeisimmäksi tekijäksi (45 %). Edellisessä kyselyssä vastaava luku oli 37 %. Erityisesti jaksaminen koettelee yksinyrittäjiä, joista 56 % mainitsee tämän syyn kasvun rajoitteeksi. Toimialoista jaksami- nen koettelee tyypillisimmin matkailua (66,67 %) ja palvelualaa (50 %). Lähes yhtä merkittäväksi kasvua rajoittavaksi tekijäksi mainittiin kilpailutilanne (44 %). Muita rajoitteita syntyi verotuksesta (31 %), osaavan henkilöstön löytämisestä (31 %), kysynnän riittämättömyydestä (30 %) sekä byrokratiasta/lupakäytännöistä (29 %). Sen sijaan kaavoitus, työilmapiiri, tuotteet/palvelut, johtaminen, laatu tai tietoliikenneyhteydet eivät korostu kasvun rajoitteina.

Yrittäjän jaksaminen on kokonaisuus, jonka taustalla vaikuttaa paitsi työn tekemisen kuormittavuus, myös omien rajojen tunnistaminen, arvioi Kolehmainen. Yrittäjyys on yhä use- ammalle vaihtoehto, joka tarjoaa mahdollisuuden itse määritellä omaa työmääränsä ja täl- löin yrittäjä voi määritellä kasvun rajoitteeksi oman jaksamisen.

Työllisyys kehittyy myönteisesti

Myönteiset kasvunäkymät heijastuvat myös työntekijämäärien kehitykseen erityisesti ICT alalla. Kaikista vastaajista 54 % aikoo pitää henkilöstön määrän ennallaan ja vain 4 % tulee vähentämään henkilökunnan määräänsä vuoteen 2018 mennessä, 41 % aikoo lisätä työnteki- jöiden määrää. Työntekijöitä haetaan eniten myyntiin ja markkinointiin, asiantuntijatehtä-viin, tuotannollisiin tehtäviin, taloushallintoon ja toimistotehtäviin sekä kuljetusalan tehtä- viin. Yhteensä vastaajat ilmoittivat palkkaavansa minimissään n. 580 ja maksimissaan n. 870 uutta työntekijää.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, 050 527 7288
järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, 0500 685 148