21.1.2020 klo 10:02
Uutinen

PK-YRITYSTEN NÄKYMÄT EDELLEEN MYÖNTEISET – Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät julkaisi Kasvun suunta -kyselyn tulokset!

KYSELYN AINEISTO PDF iconfinal_kasvun_suunta_2020_diat_21.1.2020.pdf
TIIVISTYS:
•Yrittäjät uskovat edelleen oman liiketoimintansa kasvuun, 69 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan vähintään 19 %. Viime vuoden vastaava luku oli 69,3 %. Kasvuodotukset tarkoittavat vastaajien yhteenlasketussa liikevaihdossa enimmillään noin 84,4 miljoonan euron kasvua vuosina 2020-2021. Vastaajaa kohti tämä tar-koittaa enimmillään n. 157 000 euron liikevaihdon kasvua, joka on hieman vähemmän kuin edellisen kyselyn keskiarvo, joka oli n. 195 000 euroa/vastaaja.
•Kasvuhalukuuteen kannustavat kysyntään vastaaminen (61 %), usko omien tuotteiden kilpailukykyyn (51 %) sekä tarve parantaa kannattavuutta (45 %). Yrittäjän omalla ja henkilöstön motivaatiolla koetaan myös olevan suuri merkitys (39 %).
•Pk-yrityksissä kasvun keinoiksi nähdään myyntiin ja markkinointiin panostaminen (57 %), uusien tuotteiden kehittäminen (37 %), uusien asiakasryhmien löytä-minen (36 %), liiketoimintamallin kehittäminen (36 %) sekä verkostoituminen (34 %).
•Kasvua rajoittavat eniten yrittäjän oma jaksaminen (45 %), osaavan henkilöstön löytäminen (42 %) sekä kilpailutilanne (34 %).
•Vastaajista 61 % aikoo pitää henkilöstömääränsä ennallaan ja 35 % ilmoitti lisäävänsä työntekijöidensä määrää vuoteen 2021 mennessä. Kyse on vastaajien kesken enimmillään noin 793 uudesta työpaikasta. Vastaajaa kohden tämä tarkoittaa keskimäärin 1-1,5 uuden työntekijän palkkaamista. Edellisessä kyselyssä tulos oli keskimäärin 1-2 uutta työpaikkaa/vastaajan yritys.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toteuttivat marraskuussa 2019 Yritysten kasvun suunta –kyselyn. Edellinen vastaava kysely toteutettiin marras-joulukuussa 2018. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 551 yrittäjää. Vastaajista 35 % toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää yritysten kasvuhistoriaa vuodesta 2018 lähtien sekä kasvun keinoja ja odotuksia vuosille 2020 – 2021.

Maakunnan yrityksistä 66 % ilmoittaa olevansa joko voimakkaasti kasvua hakevia tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä. Vastaava luku oululaisista yrityksistä on 69 %.

Liikevaihdon kasvua odotetaan

Alueen yrityksissä odotetaan reilua liikevaihdon kasvua vuosille 2019–2020. Toimialoista voimakkainta kasvua odotetaan ICT -alalla. Oulussa sijaitsevat yritykset odottavat keskimääräistä vahvempaa liikevaihdon prosentuaalista kasvua maakunnan yrityksiin verrattuna. Euroissa vastaajat ilmoittivat kasvuodotusten olevan yhteensä minimissään n. 55,1 miljoonaa euroa ja maksimissaan n. 84,4 miljoonaa euroa. Vastaajaa kohti tämä tarkoittaa enimmillään n. 157 000 euron liikevaihdon kasvua.

Kasvua rajoittavista tekijöistä yrittäjän oma jaksaminen nousi keskeisimmäksi kasvun esteeksi, tämän mainitsi 45 % vastaajista. Osaavan työvoiman löytämisen vaikeus on edelleen merkittävä kasvun este, tässä kyselyssä sen mainitsi 42 % vastaajista. Viime vuoden kyselyssä vastaava luku oli 43,3 %. Seuraavaksi tärkeimmät kasvun rajoitteet olivat kilpailutilanne (34 %), myynti ja markkinointi (24 %), verotus (21 %) ja byrokratia ja lupakäytännöt (21 %).

Edelleen pulaa osaavista työntekijöistä

•Kasvunäkymät heijastuvat myös työntekijämäärien kehitykseen. Kaikista vastaajista 61 % aikoo pitää henkilöstön määrän ennallaan ja vain 4 % tulee vähentämään henkilökunnan määräänsä vuoteen 2021 mennessä, 35 % aikoo lisätä työntekijöiden määrää. Yhteensä vastaajat ilmoittivat palkkaavansa minimissään n. 497 ja maksimissaan n. 793 uutta työntekijää. Tämä tarkoittaa 1-1,5 uuden työntekijän palkkaamista vastaajaa kohti.
•Yksittäisistä aloista eniten tarvetta on myynti ja markkinointialan tehtäviin (40 vastaajaa) Muina aloina mainittiin mm. asennus ja hitsausala (21 vastaajaa), moniosaajat (15 vastaajaa), asiantuntijat (14 vastaajaa), tuotannon ja hallinnon tehtävät (14 vastaajaa), rakennusala (13 vastaajaa), ohjelmistokehitys- ja ICT-tehtävät (11 vastaajaa) ja kahvila- ja ravintola-alan tehtävät (11 vastaajaa).

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, 050 527 7288
järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, 0500 685 148