6.5.2022 klo 11:00
Uutinen

Pohjois-Pohjamaan Yrittäjien hyvinvointikyselyn mukaan yrittämisen vapaus ja omien arvojen mukainen yritystoiminta on parasta

TIIVISTYS ja DIAT TÄSTÄ

  • Hyvinvoinnin kokonaisuudessa yrittäjiä kiinnostavat tässä hetkessä eniten fyysiseen, psykologiseen sekä toimintakykyyn liittyvät asiat.
  • Omien arvojen mukainen yritystoiminta, yrittämisen vapaus sekä onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä yrittäjille.
  • Omilla harrastuksilla, läheisten tuella ja verkostoilla on suuri vaikutus yrittäjän jaksamisessa.
  • Työterveyshuoltosopimus puuttuu tyypillisimmin yksinyrittäjältä.
  • Tyytyväisyys omaan yrittäjyyteen kannustaa jatkamaan yrittäjyyttä, vaikka siihen ei olisikaan taloudellista pakkoa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä toteutettiin ensimmäistä kertaa Yrittäjän hyvinvointikysely maaliskuussa 2022. Kysely suunnattiin ensisijaisesti tutkimusluvan antaneille Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyrittäjille ja siihen vastasi 149 yrittäjää. Vastaajista 48 % toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää yrittäjien hyvinvoinnille ja jaksamiselle kriittisiä ja tärkeitä asioita.

Yrittäjät haluavat ylläpitää terveydentilaansa ja toimintakykyään

Fyysinen ja psyykkinen terveydentila koetaan tärkeimmiksi hyvinvoinnin osa-alueiksi tässä hetkessä. Erityisesti alle 30-vuotiaiden yrittäjien vastauksissa korostuu oman toimintakyvyn säilyminen ja siitä huolehtiminen. Sama ikäluokka arvostaa myös fyysiseen terveydentilaan, sosiaalisiin suhteisiin ja toimintaympäristöön liittyviä asioita muita ikäluokkia enemmän. Arvojen merkitys korostuu erityisesti nuoremmassa ikäluokassa.

Omat arvot ja yrittämisen vapaus tärkeitä yrittäjille

Yrittäjille on tärkeää toteuttaa yritystoimintaa omien arvojensa pohjalta. Vastaavasti yrittämisen vapaus koetaan merkityksellisenä ja vahvasti toteutuvana osa-alueena. Vapauden merkitys kasvaa ikävuosien myötä. Onnistumisen kokemukset, itsensä johtaminen, omien vahvuuksien hyödyntäminen sekä jatkuva itsensä kehittäminen koetaan myös varsin hyvin toteutuviksi asioiksi. Oman ajankäytön hallinta ja taloudellinen menestys koetaan heikoimmin toteutuviksi erityisesti alle 30-vuotiaiden yrittäjien kohdalla.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan jaksamiseen liittyvien väitteiden omakohtaista paikkansa pitävyyttä asteikolla 1-5. Yrittäjän jaksamista tukevat parhaiten omat harrastukset (ka. 3,6), läheisten tuki (ka. 3,5) sekä verkostot (ka. 3,3).  Osa yrittäjistä kokee olevansa liian yksin yrittäjyytensä kanssa (ka. 2.9) ja osalle oma jaksaminen muodostaa esteen yritystoiminnan jatkamiselle (ka. 2.2).

Työterveyshuoltosopimukset puuttuvat erityisesti yksinyittäjiltä

Vastaajista 48,3 %:lla on voimassa oleva työterveyshuoltosopimus ja 50,3 %:lla sopimusta ei ole voimassa. Erityisesti sopimusten puuttuminen korostuu yksinyrittäjien kohdalla, joiden osuus ei-vastauksista oli 80 %. 

Kysyttäessä syitä sopimusten puuttumiselle suurin osa vastaajista kokee, ettei näe sopimusta tarpeelliseksi (45 %), sopimus ei ole ajankohtainen (16 %) tai että hänellä ei ole riittävästi tietoa päätöksensä tueksi (16 %). Niiden kohdalla, joilla ei ole voimassa olevaa sopimusta, perusteena mainitaan myös vakuutusten korvaava merkitys ja työterveyshuoltosopimusten kustannusten korkea taso.

Nykyiseen yrityksessä voimassa olevaan työterveyshuoltosopimukseen liittyvän tyytyväisyyden keskiarvo on 6,5 asteikolla 0-10.

Yritystoimintaa jatkettaisiin myös ilman taloudellista pakkoa

Yrittäjät ovat tyytyväisiä yrittäjyyteensä. Vaikka taloudellinen tilanne ei edellyttäisi yritystoiminnan jatkamista, todennäköisyyden keskiarvo jatkaa yritystoimintaa on seitsemän, asteikolla 0-10.

Lisätietoja:

järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, 0500 685 148