Pohjois-Pohjanmaalla suhdannenäkymät neljänneksi parhaimmat Suomessa


ALUEDIAT
ALUERAPORTTI

Pohjois-Pohjanmaalla yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on (-9), kun se syksyllä oli (-6). Suhdannenäkymän saldoluku on laskenut jokin verran syksystä. Saldoluku on kuitenkin parempi kuin koko maassa (-14).

Henkilöstön muutosodotukset ovat edelleen positiiviset (+3) ja osaavasta työvoimasta halutaan pitää kiinni. Henkilöstön muutosodotukset ovat hieman paremmat kuin koko maassa keskimäärin (-3)

Pohjois-Pohjanmaalla liikevaihtoa kuvaava saldoluku on noussut (+13), se on laskenut hieman syksystä (+16). Kannattavuuden saldoluku on edelleen miinuksella (-5). Koko maan vastaavat saldoluvut ovat liikevaihdon osalta (4) ja kannattavuuden (-11).

Arviot investointien määrän arvosta on hieman kohentunut ollen (-18) syksystä (-19) ja vuosi sitten (-22). Arviot Innovaatiot, tuotannon ja tuotteiden kehityksen suunnasta on pysynyt samana kuin viime syksynä ollen (+1).

Pohjois-Pohjanmaalla 26 % ilmoittaa kokevansa tarvetta sopeuttaa toimintaansa. Keskeisimmät sopeuttamistoimet ovat lomautukset, työaikajärjestelyt ja liiketoiminnan karsiminen sekä keskittyminen yrityksen ydintoiminta-alueelle. Määrä on kasvanut jonkin verran vuoden takaisesta tilanteesta, jolloin sopeuttamistarpeesta ilmoitti 17 %.

  • ”Vaikka epävarmuus maailmalla tuntuu lisääntyvän, niin Pohjois-Pohjanmaalla pysytään vielä kohtuullisen toiveikkaana oman yritystoiminnan osalta. Sopeutuksia tehdään osassa yrityksiä, mutta työvoiman saldolukukin on edelleen positiivinen. Lapissa menee hyvin ja tähän imuun meidän kannattaa pyrkiä mukaan, analysoi kyselyn tuloksia Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

Alueen yritysten kasvuhakuisuudessa on hienoista laskua, kuitenkin yrityskauppoja ja yritysjärjestelyjä on luvassa.

Alueen yrityksistä ilmoittaa hakevansa voimakasta kasvua 5 % ja kasvuhakuisia ilmoittaa olevansa 36 %. Nyt kasvua hakevia yrityksiä ilmoittaa olevansa Pohjois-Pohjanmaalla 41 %, luku on laskenut puolivuotta sitten tehdystä vastaavasta kyselystä, missä 47 % yrityksistä ilmoitti kasvavansa.

Yli puolet pk-yrityksistä 54 % ilmoitti seuraavansa aktiivisesti yrityksen arvon kehitystä ja yli puolet on suunnitellut omistajanvaihdosta seuraavan reilun kymmenen vuoden aikana.

  • Kasvuhakuisuus vaihtelee joka barometrissa hieman, suhdanteetkin vaikuttavat tähän. Positiivista alueellamme on kuitenkin se, että yrityskaupat ja yritysjärjestelyt näyttävät lähtevän liikkeelle hiljaiselon jälkeen, iloitsee Kolehmainen

Ilmastonmuutokseen liittyvät asiat mietityttävät myös pk-yrityksiä

Lähes puolet pk-yrityksistä on laskenut tai selvittänyt oman liiketoiminnan hiilijalanjäljen.
Uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle nähdään mm. tarjoamalla vähäpäästöisiä tuotteita ja palveluita tai teknologisia ratkaisua (42 %), panostamalla yrityksen ilmastovastuullisuuteen (40 %) ja lisäämällä kierrätystä ja uusiokäyttöä (38 %).

Pk-yrityksistä 20 % on kartoittanut liiketoimintansa ilmastovaikutuksia ja hieman yli puolet ilmoittaa, että ilmastonmuutoksen hillitsemisen vaikutuksilla ei ole merkitystä omalle liiketoiminnalle, kun taas toiselle neljännekselle vaikutukset ovat negatiiviset ja toiselle positiiviset. Vastanneista yrityksistä 20 % aikoo lähitulevaisuudessa asettaa itselleen ilmastopäästöjen vähennystavoitteen, mutta 74 % ilmoittaa, ettei ole asettanut tavoitetta eikä näe tarvetta lähitulevaisuudessa tehdä sitä.

Ne vastaajat, jotka ovat viimeisen vuoden aikana toteuttaneet ilmastonmuutoksen vähentämistoimia pk-yrityksissä ovat mm. tehostaneet kierrätystä, materiaalien käyttöä  tai siirtyneet ympäristöystävällisempiin materiaaleihin, tehostaneet yrityksen energian käyttöä ja käyttäneet vähäpäästöisiä tai ympäristöystävällisiä ratkaisuja, vaikka hinta olisi ollut kalliimpi sekä lisänneet päästövähennyksiä mahdollistavia työtapoja, kuten etätyötä. Näitä edellä mainittuja keinoja aikovat ottaa kyselyn mukaan käyttöön myös ne pk-yritykset, jotka kyselyssä suunnittelevat ilmastonmuutoksen vähentämistoimia.

Pk-yrityksissä ilmastonmuutoksen vähentämistoimiin lähtee yrityksen arvoista ja strategiasta, kustannussäästöjen etsimisestä, yrityskuvan rakentamisesta ja varautumisesta tulevaan sääntelyyn.

  • Kun halu torjua ilmastonmuutosta lähtee ensisijaisesti yrityksen arvoista, on maakunnassamme hyvä pohja vastuulliseen ja kestävään kasvuun yrityksissä, toteaa Kolehmainen

Työllisyystilanne ja yritysten kehittämispalvelut

Taloudellisen kehityksen hidastuminen on näkynyt lomautusten ja työttömyyden kasvuna. Kokonaiskuva on kuitenkin sellainen, että yritykset haluavat pitää kiinni osaavasta työvoimasta. Yrityksillä on kuitenkin alueella kehittämishalukkuutta ja Europan unionin aluekehitysrahastosta myönnettiin kehittämisavustusta vuonna 2023 yli 24 miljoonaa euroa 105 hankkeeseen. Toimialoista painottuivat matkailun ohjelmapalvelut sekä puutuote- ja metalliteollisuus. Tavanomaisesta poiketen ict-ala ei noussut suurimmaksi avustusta saaneeksi toimialaksi, jonka seurauksena Oulun seudun osuus rahoituksesta oli aiempia vuosia pienempi

Meillä on erinomaiset mahdollisuudet tukea yritysten kehittämistoimia, puhutaanpa investoinneista, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta tai vaikkapa henkilöstön osaamisen kehittämisestä. Meillä on käynnissä ja tulossa monenlaisia täydennyskoulutuksia lomautetuille, erityisesti rakennusalalle, sanoo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johtaja Petri Keränen.

Pk-yritysten rahoitus Pohjois-Pohjanmaa

Rahoituksen kysyntä ja tarve on pysynyt melko vakaana. 19 % yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta, mikä on hieman syksyä (22 %) pienempi määrä. Rahoituksen käyttötarkoituksissa on kuitenkin tapahtunut selvä muutos positiiviseen suuntaan. Käyttöpääomaa kireästä tilanteesta johtuen tarvitsee yhä harvempi yritys (19 %). Nyt yritykset hakevat ennen kaikkea kone-, laita- tai rakennusinvestointeihin (56 %), kasvuun tai kansainvälistymiseen (23 %) sekä omistusjärjestelyihin tai yrityskauppojen rahoitukseen (23 %).

Vuosi 2023 oli Pohjois-Pohjanmaalla heikoin vuosi yrityskaupparintamalla pitkään aikaan, ja korkojen tasaannuttua yritykset suunnittelevat jälleen kasvua yrityskauppojen avulla.

  • Luottamusluvut lupaavat hyvää vuotta yrityskauppamarkkinoille. Monen ostajan näkökulmasta korkojen ennustettavuus on avainasemassa ”, kertoo Finnveran aluejohtaja Pasi Vartiainen.

Pk-yrityksistä 11 %:a ilmoittaa tarvitsevansa rahoitusta tai avustusta vihreän siirtymän hankkeisiin vuoden 2024 aikana. Luku on maltillinen ja vuosikymmenen kuluessa yhä pienempien yritysten on otettava huomioon vihreä siirtymä ja hiilijalanjäljen pienentäminen toiminnassaan. Sitä tulevat edellyttämään myös rahoittajat.

  • Tällä hetkellä on tarjolla taloudellisia porkkanoita eli avustuksia ja edullisia lainoja vihreän siirtymän hankkeisiin. Vuosikymmenen lopulla voi tulla jo keppiä, joten nyt kannattaa viimeistään lähteä liikkeelle, jatkaa Vartiainen.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen p. 050 5277 288
Finnvera Oyj aluejohtaja Pohjois-Suomi Pasi Vartiainen p. 050 356 016
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus Petri Keränen p. 0295 026 727

Pk-yritysbarometri:

Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu muun muassa yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Kevään 2024 Pk-yritysbarometri perustuu 5052 pk-yrityksen edustajan vastuksiin. Se kuvaa kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Pohjois-Pohjanmaalla vastaajia oli 269. Alueen tuloksia on verrattu pääosin koko maan tuloksiin ja suhdannenäkymien osalta myös lähialueiden tuloksiin. Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa. Tiedonkeruun ajankohta joulukuu 2023 – Tammikuu 2024.