19.3.2019 klo 15:39
Uutinen

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen kannanotto: ALUEEN ELINKEINOELÄMÄ TARVITSEE TOIMIVAN LOGISTIIKAN MAALLA, MERELLÄ, ILMASSA JA VERKOISSA!

Yhteinen huoli alueen kuihtumisesta ja kilpailukyvyn menettämisestä on sekä yrittäjillä ja alueen asukkailla. Yksi merkittävä alueen elinvoimaa ja vetovoimaa lisäävä tekijä on hyvä ja joustava saavutettavuus sekä tavoitettavuus välimatkoista huolimatta. Logistiikan toimivuus maalla, merellä, ilmassa ja verkoissa ratkaisee tulevan elinvoiman tason ja kilpailukyvyn alueellamme ja koko Suomessa. Turvallinen toimintaympäristö on yksi vahvuutemme, mutta se ei yksistään riitä. Ihmisten, tavaroiden ja tiedon liikkuvuus on ollut jatkuvasti kasvusuuntainen ja tämä trendi näyttäisi vain vahvistuvan ja jatkuvan.

Alueen elinkeinoelämä haluaa olla saavutettavissa ja tavoitettavissa globaalisti ja lokaalisti. Myös tänne tulevien investointien houkuttelun lisäämiseksi pitkien välimatkojen tuoma kilpailumenetys tulee pystyä kompensoimaan turvallisilla ja hyvin ylläpidetyllä tieverkostolla, nopeilla raideyhteyksillä, hyvillä satama- ja meriväyläyhteyksillä sekä nopeilla, kilpailukykyisillä tietoliikenneyhteyksillä ja hyvin toimivilla logistiikan prosesseilla. Vain näin voimme kiriä kiinni alueen pitkistä välimatkoista johtuvaa ajallista kilpailuhaittaa suhteessa kilpailijamaihin. Logistiikan joustavuus ja toimivuus säästää kustannuksia ja on toimivana kokonaisuutena ympäristölle ystävällinen.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus vaatii kannanotossaan, että elinkeinoelämän näkemykset ja tuleva kilpailukyky otetaan vakavasti huomioon logistiikan toimia suunniteltaessa kaikilla tasoilla.

Lähde: Tienpidon määrärahat 2019 Pohjois-Pohjanmaan ELY

Pohjois-Pohjanmaan ELYn alueella 2019 tienpidon määrärahan peruskehys on vuonna 2019 alimmillaan, ollen 45,9 milj.€. Pohjois-Pohjanmaan ELYn aineiston mukaan koskien rahoitusta ja korjausvelkaa, alueella poistamiseen ajatellusta lisärahoituksesta maanteiden osuus olisi arvion mukaan 20 M€/v, jakautuen Pohjois-Pohjanmaan 15 M€ ja Kainuu 5 M€. Yhteinen huoli tiestön korjausvelan määrästä ja tiestön peruskunnossapidosta on todellinen. Tärkeää olisi saada poliittinen päätös ja ymmärrys korjausvelan osalta, jotta lähivuosina tilannetta saataisiin oikaistua sekä riittävä kehys kilpailukykyisen logistisen väylästön ylläpitoon ja kehittämiseen. Elinkeinoelämän näkökulmasta toivottavat toimet tiestön osalta kuluvana ja tulevina vuosina ovat seuraavat; hyvä tiestön peruskunnossapito ja riittävä rahoitus jo tähän sekä maakuntaan logististen väylästöjen erillisohjelmat kehittämishankkeilla ja tarvittava lisärahoitus.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus vaatii, että tiestön perusrahoitus pidetään riittävällä tasolla, mikä huomio vieläkin paremmin maakunnan ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän tarpeet. Korjausvelan osalta tarvitaan poliittisia päätöksiä nopeassa aikataulussa. Perusrahoituksen lisäksi on tärkeää tehdä laajasti yhteistyötä ja saada erilaisia logistiikan erillisohjelmien kehittämishankkeita läpi myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen, jotta yritysten kilpailukyky säilyy alueella. Keittämishankkeista hyviä esimerkkejä ovat valtatie 4-kehittäminen välillä Oulu-Kemi, valmistunee aikaisintaan 2021 ja valtatie 8 Pyhäjoen ydinvoimainvestoinnin edellyttämä tieinvestointi.

Yritystoiminnan näkökulmasta riittävät tietoliikenneyhteydet ovat merkittävä kilpailukykyyn vaikuttava tekijä. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus vaatii, että riittävän tehokkaiden tietoliikenneyhteyksien rahoitus ja järkevä hankintahinta turvataan Pohjois-Pohjanmaalle. Maakunnastamme löytyy edelleen katvealueita, joissa yrityksille riittäviä tietoliikenneyhteyksiä ei ole saatavissa tai hinta on esteenä. Näin ei pitäisi olla enää vuonna 2019.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen yksi kärkiteema vuodelle 2019 on kilpailukykyinen ratayhteys välille Oulu-Helsinki. Tavoiteajaksi on määritelty neljä tuntia. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallitus vaatii, että neljän tunnin ratayhteys välille Oulu-Helsinki osoitetaan määrärahoja jo 2019 alkaen ja hankkeelle budjetoidaan rahoitus tuleville vuosille.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen kannanoton taustamateriaaleina on käytetty Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienpidon ja liikenteen suunnitelmaa, Pohjois-Pohjanmaan Liiton ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennejärjestelmäsunnitelma 2024 luonnosta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY saatuja tietoa koskien rahoitusta ja korjausvelkaa.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ovat useissa alueen logistiikan toimivuuteen liittyvissä kirjoituksissa sekä lausunnossa liikenne ja viestintäministeriön asetukseen maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta, tuoneet esille huolen maakunnassa ja Pohjois-Suomessa toimivien yritysten ja elinkeinoelämän mahdollisuuksista toimia kilpailukykyisesti.

Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Riikonen p. 040 3100 501.