31.5.2018 klo 05:36
Uutinen

Tarvitsemme apukäsiä! Muista nämä viisi vinkkiä, kun palkkaat kesätyöntekijän

Ennen kesätyöntekijän palkkaamista työnantajan kannattaa tarkasti miettiä, kuinka paljon työtä on tarjota. Työsopimus voidaan solmia kokoaikaiseksi tai osa-aikaiseksi, riippuen työnantajan tarpeesta.

Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Atte Rytkönen muistuttaa, että jos kesätyöntekijän kanssa on tehty kokoaikainen työsopimus, työnantajan pitää maksaa palkkaa koko ajalta, vaikka työtä ei olisikaan tarjolla joka päivälle. Osa-aikaisessa työssä palkka suhteutetaan tehtyyn työmäärään”.

– Väärinkäsitykset syntyvät usein oletuksista, joten käy työajat, tauot ja salassapitoasiat nuoren kanssa huolellisesti läpi, nuorten työllisyyttä edistävän Sijaishaltija Oy:n yrittäjä ja Lapin Yrittäjien puheenjohtaja Heidi Alariesto painottaa.

Tee kirjallinen työsopimus

Kesätyöntekijän kanssa kannattaa tehdä kirjallinen työsopimus, josta voidaan luotettavasti myöhemmin selvittää, mitä työntekijän kanssa on sovittu. Työsopimukseen tulisi kirjata ainakin työnteon alkamisajankohta ja työsuhteen kesto, mahdollisen määräaikaisuuden peruste, työtehtävät, palkan määrä sekä työaika. Työsopimukseen tulee kirjata lisäksi työhön mahdollisesti sovellettava työehtosopimus.

– Jos työnantaja on työnantajaliiton jäsen, tulee noudattaa työnantajaliiton tekemää työehtosopimusta. Jos työnantaja ei ole työnantajaliiton jäsen, työnantajan tulee noudattaa työnantajan toimialalle yleissitovaksi vahvistettua työehtosopimusta, mikäli sellainen kyseisellä toimialalla on, ohjeistaa Rytkönen.

Sovi koeajasta

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsopimuksessa työsuhteen alkuun sijoitettavasta koeajasta. Jos koeajasta halutaan sopia, tulee siitä tehdä nimenomainen maininta työsopimukseen.

– Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla korkeintaan puolet työsopimuksen kestosta, ei kuitenkaan enempää kuin kuusi kuukautta. Jos määräaikainen työsuhde on esimerkiksi tehty kahdeksi kuukaudeksi, voi koeaika olla enintään yhden kuukauden, tähdentää Atte Rytkönen.

Rytkönen muistuttaa, että koeaikaa ja sen kestoa koskevat määräykset kannattaa kuitenkin aina tarkistaa työnantajaa sitovasta työehtosopimuksesta. Koeajan aikana työnantaja voi selvittää työntekijän soveltuvuuden työhön. Työntekijä on puolestaan voi selvittää, vastaako työ sitä käsitystä, jonka hän on työstä saanut työsopimusta tehdessään.

– Koeajan aikana työsopimus voidaan purkaa molemmin puolin välittömin vaikutuksin ilman irtisanomisaikaa. Työsopimusta ei kuitenkaan saa purkaa koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla tai syrjivillä perusteilla.

Perehdytä huolella

Kesätyöntekijöitä palkatessa tulee ottaa huomioon, että heidän tietonsa ja taitonsa toimia työssä eivät välttämättä ole samalla tasolla kuin pidempään työssä olleilla. Tästä syystä kesätyöntekijä tulisi perehdyttää erityisen huolellisesti. Työntekijä tulee perehdyttää varsinaisiin työtehtäviin, mutta lisäksi myös käytännön asioihin ja talon tapoihin.

– Miten ruokatauko pidetään ja miten sairauspoissaoloista tulee ilmoittaa työnantajalle, kannattaa selvittää ensimmäisenä työpäivänä. Kannattaa myös sopia, että nuori jättää puhelimensa pukuhuoneeseen jos hän ei sitä töissään tarvitse, Alariesto vinkkaa.

Rytkönen muistuttaa, että hyvän perehdytyksen avulla työntekijä oppii työtehtävät nopeammin ja virheet vähenevät.

– Perehdyttäjälle olisi hyvä myös nimetä varahenkilö, jolta kesätyöntekijä voi kysyä apua varsinaisen perehdyttäjän ollessa esimerkiksi lomalla.

Nuoret työntekijät

Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. 15 vuotta täyttänyt saa solmia itse työsopimuksen. Alle 15-vuotias henkilö puolestaan tarvitsee huoltajan suostumuksen työsopimuksen tekemiseen.

15 vuotta täyttäneen henkilön säännöllinen työaika saa olla enintään yhtä pitkä kuin täysi-ikäisen työntekijän säännöllinen työaika on vastaavassa työssä. Säännöllinen työaika on työaikalain mukaan 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Eri alojen työehtosopimuksissa on sovittu myös lyhyemmistä työajoista, joten työaika kannattaa tarkistaa omasta työehtosopimuksesta. 15-18-vuotiaan työntekijän työaika ei saa ylittää yhdeksää tuntia vuorokaudessa eikä 48 tuntia viikossa.

– Työnantajan tulee huolehtia siitä, ettei työ vaadi nuoren ikään ja voimiin nähden kohtuutonta ponnistusta tai vastuuta. Työnantajalla on erityinen velvollisuus ohjata ja perehdyttää nuorta työntekijää, Rytkönen painottaa.

Anna kirjallinen työtodistus

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta. Työtodistus tulee antaa viivytyksettä. Työtodistuksen antamatta jättäminen on rangaistava teko.

Atte Rytkönen muistuttaa ettei työtodistukseen saa laittaa ilman työntekijän nimenomaista pyyntöä arviota työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.

– Työntekijän pyytäessä työtodistusta kannattaakin kysyä, haluaako työntekijä todistukseen tiedon vain työsuhteen kestosta ja työtehtävistä vai myös arvion työtaidoista ja käytöksestä.

Viisi vinkkiä kesätyöntekijän palkkaamiseen

1. Kartoita työtehtävät

Kartoita ne työtehtävät, joihin kesätyöntekijä tai -tekijöitä tarvitaan. Mieti, mitä työtehtävien tekeminen vaatii ja millaista työntekijää haet.

2. Hoida rekrytointi huolellisesti

Kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa kannattaa olla yhtä huolellinen kuin muidenkin työntekijöiden rekrytoinnissa. Tarkista työ- ja elinkeinotoimistosta, onko kesätyöntekijöiden palkkaamiseen mahdollista saada esimerkiksi palkkatukea tai tukeeko kaupunki jollakin tavalla nuorten palkkaamista. TE-toimistoista voi myös saada apua kesätyöntekijöiden hakemiseen. Muista myös ilmoittaa muille hakijoille, etteivät he tulleet tällä kertaa valituiksi. Se antaa hyvän ja ammattimaisen kuvan työnantajasta.

3. Tee kirjallinen työsopimus

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti. Työsopimukseen on syytä kirjata ainakin palkan määrä, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto ja alkamisajankohta, mahdollisesti sovellettava työehtosopimus sekä määräaikaisuuden peruste. Tarkista lisäksi, onko työehtosopimuksessa esimerkiksi nuoriin työntekijöihin liittyviä velvoitteita tai määräyksiä palkan osalta.

4. Perehdytä huolellisesti

Kesätyöntekijä kannattaa perehdyttää yhtä huolellisesti kuin muutkin työntekijät, vaikka hän on töissä vain määräaikaisesti.

5. Muista palkkalaskelma ja työtodistus

Palkanmaksun yhteydessä tulee antaa myös palkkalaskelma. Kun kesätyöntekijän työsuhde loppuu, muista antaa hänelle työtodistus.

Lisätietoja: