23.3.2018 klo 09:13
Uutinen

Tiedote: Lapin Yrittäjät esittää konkreettisia toimia työvoiman saatavuuden edistämiseksi

Lapin Yrittäjät ry:n hallitus pitää työvoiman saatavuutta vakavana yritysten kasvun ja kehittymisen esteenä. Lapin osalta keskustelu on rajoittunut matkailuelinkeinon ympärille, kun kysymyksessä on kuitenkin akuutti työvoiman tarve useilla toimialoilla.

Yhteiskunnallinen keskustelu, ja toimenpiteet, tulisi laajentaa käsittämään vähintäänkin näkyvissä oleviin hankkeisiin Pohjois-Suomessa ja koko arktisella alueella. Työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet Lapissa tulevat potensoitumaan, kun matkailun kasvun ja tiedossa olevien kaivosteollisuuden investointien lisäksi suunnitteilla olevat infra sekä kaivos- ja bioteollisuuden investointihankkeet, Suomen rajojen sisällä ja muualla arktisella alueella, toteutuvat. Kilpailu työvoimasta kiihtyy lähivuosina.

Työvoiman saatavuus rajoittaa yritysten kasvua

Kevään 2018 pk-yritysbarometrin perusteella Lapissa yli 60 % yrityksistä arvioi työvoiman saatavuuden rajoittavan merkittävästi tai jossain määrin yrityksen kasvua. Koko maan osalta työvoiman saatavuus rajoittaa kasvua noin puolessa yrityksistä.

Lapin Yrittäjien hallituksen näkemyksen mukaan käsillä oleva ja tulevaisuudessa paheneva työvoimapula on monisyinen ja osin rakenteellinen, eikä siten ole ratkaistavissa pelkästään yritysten ja alueviranomaisten toimesta.

Lapin Yrittäjien esitys työvoiman saatavuuden parantamiseksi

Lapin Yrittäjien mielestä Suomen hallituksen toimenpiteet työnhakijoiden aktivoimiseksi ja kolmansista maista tulevien kausityöntekijöiden palkkaamisen helpottamiseksi ovat oikeansuuntaiset, mutta Lapin erityispiirteet huomioon ottaen vielä riittämättömät. Kun kilpailu ammattitaitoisesta työvoimasta lisääntyy, ovat lähtökohdat kaukana kaupunkiseuduista sijaitsevilla yrityksillä heikommat työvoimasta kilpaileviin muihin työnantajiin nähden.

Lapin Yrittäjät esittää yhteiskunnallisiksi toimenpiteiksi Lapin ja syrjäseuduilla esiintyvän työvoimapulan helpottamiseksi seuraavaa:

  1. Hallitus nopeuttaa toimenpiteitä työllisyysasteen parantamiseksi purkamalla kannustinloukkuja, jotka vähentävät työn vastaanottamisen houkuttelevuutta ja estävät osa-aikatyön vastaanottamista.
  2. Työmarkkinoiden joustoja on lisättävä mahdollistamalla mm. paikallinen sopiminen myös järjestäytymättömien työnantajien työpaikoilla.
  3. Hallitus varaa määrärahan valtion ja kuntien yhteisen, väliaikaisen ja pysyvän, asuntotuotannon mahdollistamiseksi alueilla, joissa markkinaehtoinen asuntorakentaminen ei toteudu.
  4. Työvoimahallinnossa vahvistetaan toimenpiteitä EU:n sisäisen työvoiman liikkumisen edistämiseksi.
  5. Hallitus purkaa EU:n ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkintaa ja osoittaa lisäresursseja riittävän viranomaisvalvonnan varmistamiseksi.
  6. Hallitus selvittää, työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi ja syrjäseutujen avointen työpaikkojen houkuttelevuuden lisäämiseksi, syrjäseutuvähennyksen käyttöönottoa valtionverotuksessa.

Lapin Yrittäjät ry:n hallitus katsoo, että esitettyjen toimenpiteiden välittömien, työvoiman saatavuuteen ja työllisyysasteeseen liittyvien vaikutusten lisäksi, välillisenä vaikutuksena edistetään alue- ja kuntataloutta sekä hillitään negatiivista muuttotasetta kasvukeskusten ulkopuolella.