Kuva: Pixhill
22.12.2022 klo 07:06
Uutinen

YEL, ale-hinnat, whistleblowing… – Nämä lakimuutokset tulevat voimaan vuonna 2023

Vuoden 2023 alussa tulee voimaan lakimuutoksia, jotka koskevat yrittäjiä ja yrityksiä. Listasimme näitä 1.1.2023 voimaan tulevia muutoksia.

Yrittäjän eläkelaki

Yrittäjän maksaman eläkemaksun suuruus ja sosiaaliturvan taso määräytyy yrittäjän työpanoksen arvon mukaan. Tätä työpanosta määritettäessä on huomioitava yrittäjän työtuntien ja alan palkkatason lisäksi myös esimerkiksi yritystoiminnan laajuus ja yrittäjän antamat tiedot.

Myös yritystoiminnan taloudellisilla tunnusluvuilla on merkitystä arvioitaessa yrittäjän työpanoksen arvoa. Uuden yrittäjän työpanoksen arvoa määritettäessä pitää huomioida, että yrittäjän alkutaipaleella ei välttämättä synny taloudellista tulosta ja maksukykyä, vaikka yrittäjä työskentelisi yrityksessään kokopäiväisesti.

Yrittäjän eläkelain muutoksissa korostetaan kokonaisharkintaa ja mediaanipalkan roolia vain osana kokonaisuutta, jossa otetaan huomioon myös kaikki saatavilla olevat tiedot yrittäjän ammattitaidosta, kokemuksesta sekä muusta yrittäjätoiminnan laadusta ja laajuudesta.

Näitä tietoja yrittäjä voi antaa myös itse, ja eläkeyhtiön on otettava ne huomioon YEL-työtulon asettamisessa. Lisäksi eläkeyhtiön on perusteltava päätöksensä, mikä parantaa yrittäjän oikeusturvaa.

Siirtymäajan pidentäminen kolmesta vuodesta kuuteen vuoteen ja maksiminoston rajaaminen 8 000 eurosta 4 000 euroon antavat yrittäjälle aiempaa enemmän aikaa sopeutua muutokseen.

Kuluttajansuojalaki

Puhelin- ja kotimyyntisääntelyn muutokset

Kuluttajaan kohdistettavassa puhelinmyynnissä otetaan käyttöön kirjallinen vahvistusmenettely. Jatkossa myyntipuhelun jälkeen kuluttajalle on toimitettava kirjallinen tarjous. Jos kuluttaja ei myyntipuhelun jälkeen hyväksy tarjousta kirjallisesti, sopimus ei sido kuluttajaa. 

Kotimyynnissä kuluttajan peruuttamisoikeutta laajennetaan. Kuluttajalla on jatkossa kotimyynnin peruuttamisoikeus myös esimerkiksi silloin, kun sopimus koskee mittatilaustavaraa. Lisäksi jos kotimyynnissä on laiminlyöty kertoa peruuttamisoikeudesta laissa edellytetyllä tavalla, kotimyyntisopimus ei sido kuluttajaa.

Alennusmarkkinointiin aikaisemman alimman hinnan ilmoitusvelvollisuus

Tavaroiden alemarkkinoinnissa tulee jatkossa ilmoittaa myös alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Jos puolestaan yhtäjaksoisessa enintään 60 päivää kestävässä markkinointikampanjassa hinnanalennus suurenee asteittain, alimpana hintana voidaan ilmoittaa alin hinta, jolla tavaraa on markkinoitu ensimmäistä hinnanalennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Nopeasti pilaantuvia elintarvikkeita aiemman alimman myyntihinnan ilmoittamisvelvollisuus ei koske. 

Kuluttaja-arvosteluiden varmistaminen

Kuluttaja-arvostelujen yhteydessä jatkossa annettava tieto siitä, onko yritys varmistanut julkaistujen arvostelujen olevan peräisin kuluttajilta, jotka ovat tosiasiallisesti käyttäneet hyödykettä tai ostaneet sen ja lisäksi tieto siitä, miten asia on varmistettu.

Ilmoittajansuoja- eli whistleblowing-laki

Laki koskee väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelua. Laki edellyttää kaikkia vähintään 50 työntekijää työllistäviä yrityksiä perustamaan sisäisen ilmoituskanavan väärinkäytöksistä ilmoittamiseen. Lain ilmoittajan suojaa koskevat säännökset koskevat kaikkia yrityksiä, jos niiden työntekijä tekee ilmoituksen sisäiseen tai viranomaisen ylläpitämään ulkoiseen ilmoituskanavaan.

Laissa säädetään ilmoittajan suojelusta ja ilmoitusten käsittelystä. Jos yrityksen pitää ottaa käyttöön sisäinen ilmoituskanava, alle 250 työntekijän yrityksiä koskee siirtymäaika, jonka mukaan sisäinen ilmoituskanava on perustettava 17.12.2023 mennessä. Suuremmissa yrityksissä ilmoituskanava on otettava käyttöön kolmen kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.

Palkkaturvalain muutos

Muutoksen mukaan palkkaturvana voidaan maksaa yksipuoliseen tuomioon ja tuomioistuimen vahvistamaan sovintoon perustuvia saatavia. Lisäksi vakavan työperäisen hyväksikäytön tapauksissa palkkaturvan hakuaika on muita tilanteita pidempi. Myös palkkaturvaviranomaisen tiedonsaanti- ja tiedonanto-oikeuksia sekä työnantajan myötävaikutusvelvollisuutta laajennettiin.

Yli 55-vuotiaiden muutosturva

Osana hallituksen yli 55-vuotiaiden työllistymistä edistävää pakettia työttömyysturvan lisäpäivistä luovutaan asteittain. Myös työsopimuslain muutosturvaa laajennetaan 55 vuotta täyttäneiden tuotannollisella ja taloudellisella perusteella irtisanottujen työntekijöiden kohdalla. Yli 55-vuotiaille turvataan myös oikeus pyytää osa-aikaista työtä kokoaikaisen työn sijaan.

Verotus

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannuste yrityksille

Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat yritykset saavat laissa tarkoitetuista tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkka- tai ostopalvelumenoista lisävähennyksen. Tavoitteena on lisätä t&k-toimintaa yrityksissä, joissa sitä ei ole toistaiseksi tehty tai joissa se on ollut laajuudeltaan suppeaa. Yleisen lisävähennyksen saa ensimmäisen kerran verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa ja ylimääräisen lisävähennyksen vuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa.

Sähkövähennys suurten sähkökulujen perusteella

Vakituisen asunnon sähkönkäyttöpaikassa 1.1.2023–30.4.2023 kulutetusta sähköenergiasta maksettu määrä oikeuttaa kotitalousvähennykseen siltä osin kuin se ylittää 2 000 euroa ja on enintään 6 000 euroa. Vähennys on 60 prosenttia vähennykseen oikeuttavista kustannuksista maksetusta määrästä.

Matkakuluvähennyksen enimmäismäärän ja kilometrikohtaisen vähennyksen korotusta jatketaan

Vuonna 2022 väliaikaisesti voimassa olevien matkakuluvähennyksen enimmäismäärän ja oman auton käytön perusteella myönnettävän kilometrikohtaisen vähennyksen korotusten voimassaoloa jatketaan vuodelle 2023. Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten perusteella myönnettävän vähennyksen enimmäismäärä on 8 400 euroa. Kilometrikohtainen matkakuluvähennys on 0,30 euroa kilometriltä, jos vähennys myönnetään oman auton käyttökustannusten mukaan. Myönnettäessä vähennys käyttöetuauton mukaan vähennys on 0,24 euroa kilometriltä.

Perhevapaalla olevan asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten omavastuu laskee

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähentämistä koskeva omavastuu alenee, jos verovelvollinen saa äitiysrahaa, erityisäitiysrahaa, isyysrahaa, raskausrahaa, erityisraskausrahaa, vanhempainrahaa tai ja osittaista vanhempainrahaa.

Ikään perustuva työtulovähennyksen korottaminen

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan kolmessa portaassa 60, 62 ja 65 vuotta täyttäneillä sekä työurien pidentämiseksi että eläkkeelle jo siirtyneiden kannustamiseksi tilapäis- ja tai osa-aikatyöhön.

Peitelty osinko kokonaan veronalaista tuloa

Peitellyn osingon veronalaisuusprosentti nousee 75 prosentista sataan prosenttiin.

Arvonlisäverotukseen kaksi verokantamuutosta

Sähkön arvonlisäverokantaa alennetaan ja kotimaan henkilökuljetuspalvelut vapautetaan arvonlisäverosta määräaikaisesti.

Sähkön hinnan nousun ja inflaation vaikutusten lieventämiseksi sähkön myynnin arvonlisäverokantaa alennetaan 24 prosentista kymmeneen prosenttiin. Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022–30.4.2023 tapahtuvaan sähkön myyntiin.

Lisäksi kotimaan henkilökuljetukset, joihin on sovellettu kymmenen prosentin verokantaa, vapautetaan arvonlisäverosta. Vapautukseen liittyy oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä vero. Muutosta sovelletaan 1.1.–30.4.2023 Suomessa suoritettaviin henkilökuljetuspalveluihin.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus