20.2.2020 klo 12:00
Uutinen

Yrittäjät: Julkiset ostot jaettava osiin, lakia noudatettava – Pohjois-Pohjanmaalla markkinavuoropuhelut osana hankintayksiköiden toimintaa!

Vain viidesosa yrityksistä kokee, että ostot on jaettu osiin niin, että pienet ja keskisuuret yritykset voivat niihin osallistua. Tieto käy ilmi Yrittäjägallupista.

Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien tilaamalla Yrittäjägallupilla yritysten julkisista hankinnoista. Kyselyyn vastasi 1051 yrittäjää eri puolilta Suomea.

Julkisissa hankinnoissa on kyse vähintään 35 miljardin euron markkinasta vuosittain. 28 prosenttia yrityksistä on osallistunut julkiseen tarjouskilpailuun.

Yrittäjäjärjestö julkisti konkreettiset ratkaisut julkisten hankintojen toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Yrittäjien ratkaisuilla valtio ja kunnat voisivat käyttää rahansa järkevästi ja yrittäjät pärjätä ja siten tarjota työtä kuntalaisille ja verotuloja alueelleen. -On varmistettava, että myös kotimaiset pienyritykset voivat kilpailla julkisissa hankinnoissa, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Aihe on ajankohtainen, sillä hallitusohjelmassa on lähes 30 tavoitetta hankinnoille, ja valtiovarainministeriö valmistelee Kuntaliiton kanssa kansallista hankintastrategiaa Hankinta-Suomea. Yhteishankintayksiköt Hansel Oy ja KL-Kuntahankinnat yhdistyivät viime vuonna. Yrittäjien hankintalinjauksista apua järkeviin hankintoihin

Suomen Yrittäjät suosittelee, että julkiset hankinnat on tunnistettava ja hyödynnettävä ennen kaikkea aluetalouden ja elinvoiman vahvistamisen työkaluna.

-Hankintojen merkitystä julkiselle taloudelle on nähtävä kokonaisvaltaisesti: niillä pitää vahvistaa yrittäjyyttä, työllisyyttä, aluekehitystä ja elinvoimaa sekä kehittää innovaatioita, Anssi Kujala toteaa.

-On erittäin tärkeä jakaa hankinnat sopivankokoisiin osiin. Hankinta-aikeista on viestittävä mahdollisimman hyvissä ajoin. Pienet alle kynnysarvon alittavat hankinnat on alistettava entistä avoimemmin kilpailulle, Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala toteaa.

Pohjois-Pohjanmaan alueella markkinavuoropuhelut on tulleet osaksi hankintayksiköiden toimintaa!

– Toivottavaa olisi, että näistä markkinavuoropuhelusta tulisi vakiintunut käytäntö jokaisessa julkisessa hankintayksikössä, oli hankkijana sitten kunta, seurakunta tai julkisomisteinen yhtiö. Käytännössä on todistettu, että säännöllisyys markkinavuoropuheluissa lisää yritysten mielenkiintoa julkisiin hankintoihin, toteaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Tiina Talala.

Innovaatioita tarvitaan ja julkisella sektorilla on mahdollisuus tarjota omaa toimintaympäristöään yritysten käyttöön kokeiluja varten. Tästä oiva esimerkki alueellamme ovat olleet koulujen nopeat kokeilut. Innovaatioita pitäisi lisätä hankinnoissa, tavoitteena on, että hankinnoista 10 % olisi innovatiivisia. Mutta innovaatioitakaan ei saada aikaan ilman varhaista markkinavuoropuhelua.

Hankintojen jakaminen osiin on paras tapa huolehtia markkinoiden toimivuudesta myös tulevaisuudessa. Alueemme yhteishankintayksikkö Monetra Oy hankintapalvelut on rohkeasti ottanut käyttöön uusia hankintamenetelmiä, jotka mahdollistavat pk-yritysten osallistumisen sekä avaavat mahdollisuuksia myös uusille yrityksille. Dynaaminen hankintajärjestelmä on käytössä jo useammassa hankittavassa ryhmässä. Tämän hankintamenetelmän käyttöä soisi näkevän myös pienemmissä hankintayksiköissä.

-Markkinavuoropuhelujen lisäämisen myötä, olisi suotavaa nähdä myös sopimushallintaan panostamista. Huolehditaan siitä, että saadaan mitä on tilattu ja tuote ja palvelu kehittyy vastaamaan myös tulevaisuuden tarpeita. Keskusteluja on syytä käydä myös muiden, kuin sopimuskumppaneiden kanssa, jotta näkemys markkinoista on riittävän lavea seuraavaa kilpailutusta helpottamassa ja saadaan yritykset tarjoamaan, sanoo Talala.

Hankintojen kehittäminen kunnan ja yrityksen vuoropuhelua

48 prosenttia yrityksistä kertoo kaipaavansa neuvontaa, jos aikoo tehdä tarjouksen esimerkiksi kunnan tarjouspyyntöön. Suomen Yrittäjien hankintaneuvojat auttavat sekä yrittäjiä tarjouksen tekemisessä että kuntaa tarjouspyynnön laatimisessa.

Suomen Yrittäjät korostaa, että hallitusohjelmaa toimeenpantaessa ja kansallista hankintastrategiaa laadittaessa on varmistettava, että linjaukset eivät heikennä pk-yritysten mahdollisuuksia kilpailla.

-Hankintojen kehittäminen on jatkuvaa hankkijan ja tarjoajan eli yrittäjän välistä vuoropuhelua. Siihen kannattaa panostaa. Hankintoja kehittämällä hankintayksiköt saavat lisää kaipaamiansa tarjouksia. Myös hankintojen arvostus pääsee sille oikeutettuun asemaan, Tikkala toteaa.

Lakia noudatettava

Hankintalain mukaan hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin.

– Jokaisen julkisen hankkijan pitää ymmärtää lain tarkoitus ja pyrkiä toimimaan siten, että markkina kehittyy, paikallis- ja aluetalouden vaikutukset otetaan huomioon ja kasvolliset suomalaiset yrittäjät pystyvät kilpailemaan, Kujala toteaa.

Lisätietoja:

varatoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925, anssi.kujala@ yrittajat.fi
elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala, p. 046 923 4386, janika.tikkala @ yrittajat.fi
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hankintaneuvoja Tiina Talala, p. 050 441 4718, tiina.talala @ yrittajat.fi

Yrittäjien hankintalinjaukset:
https://www.yrittajat.fi/elinvoima-hankinnoista
Tietoja Yrittäjien hankintaneuvonnasta: https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/julkiset-hank…

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 58 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.