12.10.2021 klo 20:48
Uutinen

Yrityskaupalla kasvuun – millainen yritysjärjestelyjen strategia kannattaa valita?

Moni yritys hakee tällä hetkellä kasvua, mutta harvassa yrityksessä ulotetaan tarkastelua orgaanisen kasvun ulkopuolelle. Liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan ainoastaan väline omistaja-arvon luomiseen, muistuttaa kokenut yrityskauppojen asiantuntija Antti Liimatainen. Hänellä on kokemusta yli 100 kotimaisesta tai rajat ylittävästä yrityskaupasta ja hän on myös toiminut asiantuntijatodistajana oikeuden käsittelyissä sekä välimiesoikeudessa ammattimaisen yritysostajan näkökulmasta.

Eversheds Asianajotoimiston Antti Liimataisen mukaan tyypillisesti turvallisimmaksi tavaksi kasvaa mielletään orgaaninen kasvu, mutta aina tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Myös orgaaninen kasvu vaatii investointeja, joiden onnistumisesta ei ole varmuutta. Pahimmillaan nämä investoinnit rapauttavat yhtiön kannattavuuden, eivätkä saavuta niille asetettuja kasvutavoitteita. Yritysostot voivat tietyissä tilanteissa avata orgaanista kasvuinvestointia harkitsevalle nopeamman ja parhaimmillaan jopa riskittömämmän polun saavuttaa sekä strategiset että taloudelliset tavoitteet.

Ostoon on useampia strategioita

Yhtiön yritysostostrategia (M&A) tulee johtaa yrityksen kasvustrategiasta ja taloudellisesta raamista. Yrityksillä on käytössään erilaisia yritysostostrategioita, joista olemme työssämme kohdanneet muun muassa seuraavia. Jokaisella strategialla on omat erityispiirteensä ja on hyvä tietää, mitä kutakin strategiaa harkittaessa tulee huomioida.

Selektiivinen strategia

Yritys tekee harvoja täsmäostoja, joissa kaupan kokoluokka on usein merkittävä. Tyypillinen teollisten toimijoiden käyttämä strategia.

Buy & Build

Strategia muistuttaa palapelin kokoamista, jossa jokainen ostokohde tuo oman lisäarvonsa ostajan kokonaisuuteen. Tähän yhdistyy usein myyjien ostajayhtiöön tekemä takaisinsijoitus. Strategia on tyypillisesti pääomasijoittajien käytössä, mutta se sopii myös teollisille toimijoille. Keskeisenä arvonluontivälineenä on kerroinarbitraasi.

Roll-Up

Ostetaan jatkuvasti paljon pieniä yrityksiä samalta toimialalta systemaattisella sapluunalla. Edellyttää selkeää strategista ydintä, johon ostokohteet integroidaan. Pienet kohteet ovat usein riippuvaisia perustajistaan, joten ostajan on tärkeää sitouttaa myyjät tietyksi määräajaksi. Strategian tavoitteena on usein markkina-aseman vahvistaminen ja taloudellisten mittakaavaetujen saaminen. Ostajan ydinosaaminen pyritään siirtämään ostetulle yritykselle. Strategia toimii erityisen hyvin fragmentoituneilla toimialoilla, joilla ei ole dominoivia markkinapelureita.

Taktiset ostot

Vahvistetaan jotain tiettyä yritykseltä puuttuvaa tai kehityskohteena olevaa osaamista. Asiakasnäkökulma on erityisen tärkeässä roolissa – mitä sellaista meiltä puuttuu, missä voisimme vastata paremmin asiakkaidemme tarpeisiin ja kysyntään? Strategia eroaa selektiivisestä strategiasta siten, että ostojen kohteena ei ole niinkään kassavirta vaan puuttuva teknologia, kyvykkyys, sijainti tai muu vastaava strategisten tavoitteiden kannalta tärkeä seikka. Kauppa ei ulkoapäin katsottuna näytä välttämättä kovin merkittävältä, mutta voi avata ostajalle merkittäviä strategisia mahdollisuuksia.

Ostetaan halvalla

Liittyy usein läheisesti kerroinarbitraasin hyödyntämiseen. Kannattaa kuitenkin pohtia, onko halpuuteen jokin erityinen syy. Usein toimii paremmin yhdistettynä johonkin toiseen yritysostostrategiaan.

Ostetaan alkuvaiheessa olevia tulevaisuuden menestyjiä

Strategia perustuu ”voittavan hevosen veikkaamiseen”. Ostetaan tulevaisuuden tähtiä, jotka ovat vielä startup-vaiheessa. Kaupat eivät ole täysin spekulatiivisia, sillä ostoilla voidaan tukea myös esimerkiksi yhtiön omaa tuotekehitystä. Yrityskaupalla tavoitellaan ennemminkin avainhenkilöihin, poikkeukselliseen erikoisosaamiseen ja teknologioihin liittyviä tulevaisuuden mahdollisuuksia kuin taloudellisia pikavoittoja.

Muutoksen tavoittelu (transformaatio)

Ostetaan yritys, jonka avulla halutaan kehittää omaa yrityskulttuuria esimerkiksi dynaamisempaan suuntaan. Kaupan tavoitteena voi olla myös ostajayhtiön brändin parantaminen tai jonkin muun yritykselle tärkeän mielikuvan muokkaaminen. Ostokohteen integraatiolla on aina erityisen ratkaiseva merkitys strategian onnistumisen kannalta.

Strategiatyyppejä voi myös yhdistää

Mikään edellä esitetyistä yritysostostrategioista ei ole automaattisesti toistaan parempi, vaan niitä harkitaan yrityksen omista lähtökohdista pragmaattisesti. Ostajan ei myöskään tarvitse lukkiutua yhteen strategiatyyppiin. Eri strategiatyyppejä ja niiden yhdistelmiä voidaan hyödyntää samaan aikaan eri ostokohteissa.

Pääomasijoittajien portfolioyhtiöt käyttävät tyypillisesti Buy & Build -strategiaa. Tavoitteena on usein kasvattaa alustayhtiöt tiettyyn kokoluokkaan täydentävien yritysostojen avulla. Esimerkiksi suuret pohjoismaiset terveysyritykset ovat kasvaneet viime vuosina pääasiassa Roll-Up- ja Buy & Build -strategioilla orgaanisen kasvun lisäksi.

________________________________________________________________

Fakta

Yrityskauppatietoutta kokonaisen teoksen verran

Jos tällä sivulla tarjolla ollut tiivistelmä yrityskaupoista herätti kiinnostuksen, on oman tietämyksen syventämistä varten tarjolla myös kokonainen kirja. KTM Antti Liimataisen ja Lauri Lähteenmaan vuonna 2020 ilmestynyt ”Kasvuun yritysostolla – Onnistu yrityskaupassa” on ensimmäinen kotimainen epäorgaaniseen kasvuun keskittyvä kirja omistajien, hallitustyöskentelyn ja liikkeenjohdon näkökulmasta. 435-sivuisessa teoksessa ääneen pääsevät monet liike-elämässä meritoituneet yrittäjät ja yritysjohtajat. Myös pirkanmaalainen elinkeinoelämä on mukavasti esillä. Kirjaan haastattelun ovat antaneet täältä esimerkiksi Vincit Oy:n Mikko Kuitunen, Taalerin Tero Luoma sekä sijoittaja Pekka Tammela.

Kymmenen kohdan muistilista yrityskauppaa suunnittelevalle

1. Merkittävä osa yritysostoista epäonnistuu, usein integraatiovaiheessa.

2. Onnistumista ei yksin määrittele taloudellinen performanssi, vaan toisaalta strateginen onnistuminen.

3. Yritysosto on onnistunut, jos sen avulla onnistutaan luomaan omistaja-arvoa sen sijaan, että osakkeenomistajan omistuksen arvoa tuhottaisiin.

4. Jotta onnistumista voidaan arvioida, tulee omistajan tuntea ensin oman yrityksensä arvo. (Hyvän omistajan tunnusmerkki).

5. Onnistumisen mittaaminen edellyttää tarkkojen ja mitattavien strategisten ja taloudellisten tavoitteiden asettamista (tämä usein unohtuu – vielä harvemmin mitataan jälkikäteen).

6. Yrityksen arvo kasvaa yhtiön kasvustrategian mukaisilla investoinneilla.

7. Esimerkiksi investointi uuteen toiminnanohjausjärjestelmään tai tuotantolaitokseen on sisäinen investointi (epäonnistumisprosentti tyypillisesti 30-40 %), yritysosto on ulkoinen investointi (epäonnistumisprosentti luokkaa 50- 70 %).

8. Investoinnille tulee asettaa sitä suurempi tuotto-odotus, mitä suurempi riski siihen liittyy.

9. Jokainen yrityskauppa epäonnistuu todennäköisesti jonkin yksittäisen tavoitteen osalta joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä, tärkeintä on onnistua oleellisten asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

10. Kilpailu on kovaa nyt ja tulevaisuudessa, eikä orgaaninen kasvu enää yksin riitä.

Teksti ja kuvat: Ville Kulmala

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 21.9.2021