Kestävyysraportointi

Uusi yritysten kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) edellyttää vuoden 2024 alusta, että suuret yritykset raportoivat sosiaalisista ja ympäristötoimistaan sekä niiden vaikutuksista ihmisiin ja luontoon. Yritysten on suunniteltava esimerkiksi, miten niiden liiketoimintamallissa ja strategiassa huomioidaan ilmasto- ja muut kestävyysriskit sekä ilmastoneutraaliin talouteen liittyminen. Yritysten tulee raportoida nämä asiat ESR-standardin mukaisesti (European Sustainability Reporting Standards).

Kestävyysraportointi tulee asteittain pakolliseksi:

  • kaikille pörssilistatuille yrityksille (paitsi mikroyritykset)
  • EU:ssa toimiville kolmansien maiden yrityksille, joiden liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa EU:n alueella
  • kaikille listaamattomille yrityksille, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kolmesta kriteeristä: henkilöstö yli 250 työntekijää, liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma yli 20 miljoonaa euroa.

Direktiivin vaikutukset pk-yrityksiin

Suurten yritysten velvoitteet raportoivat sosiaalisista ja ympäristötoimistaan sekä niiden vaikutuksista ihmisiin ja luontoon tulevat koskemaan myös pk-yrityksiä, vaikka direktiivi ei niitä juridisesti koske. Direktiivin asettamat vaatimukset tulevat käytännössä valumaan sellaisille pk-yrityksille, joiden arvoketjuissa on direktiivin soveltamisalaan kuuluvia suurempia yrityksiä. Myös esimerkiksi pankit tulevat vaatimaan raportointia voidakseen myöntää yrityksille rahoitusta.

Pk-yritysten raportoinnille ei ole olemassa standardimuotoa. Käytännössä jokainen iso toimija voi esittää omat yksilölliset vaatimuksensa arvoketjussaan toimiville pk-yrityksille. Raportointistandardeja pk-yrityksille on kehitteillä, mutta isojen yritysten ei ole pakko tällaisen vapaaehtoisen standardin mukaista raportointia.

Pk-yrittäjä, toimi nyt!

Kestävyysraportointidirektiivin soveltamisalaan kuuluvilla yrityksillä voi olla velvoite lopettaa yhteistyö pk-yrityksen kanssa, mikäli ne eivät saa direktiivin edellyttämiä tietoja arvoketjustaan. Ole yhteydessä isoihin liiketoimintakumppaneihisi hyvissä ajoin ja selvitä mitkä heidän raportointivaatimuksensa ovat. Apua raportointiin voi kysyä esimerkiksi omalta tilitoimistolta tai kirjanpitäjältä.

Lue lisää aiheesta