Yritysvastuu

Yritys ei toimi irrallaan muista eikä yksin. Yhteiskuntavastuu tarkoittaa tiivistäen yritysten vastuuta niiden vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan. Vastuullinen yritys toimii kestävästi, kunnioittaa ympäristöä ja vähintäänkin noudattaa lakeja ja sopimuksia.

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista aiheista:

Yritysten yhteiskuntavastuu on tärkeä näkökohta myös pienille yrityksille. Vastuullinen yritys huomioi toimintansa vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja yhteiskuntaan yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa – ja toimii minimissään tavalla, jolla vaikutukset eivät ole negatiivisia.

Vastuullisuus saattaa parantaa yrityksen mainetta, mutta sitä ei kannata ajatella vain imagon kiillottamisena. Vastuullinen toiminta voi olla yrityksellesi aito keino lisätä kilpailukykyä, kehittää toimintaa ja vastata kestävän kehityksen haasteisiin. Kun yritystäsi johdetaan vastuullisesti, johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti, vastuullisuus tukee liiketoimintaasi.

Yhteiskuntavastuu (corporate responsibility, corporate social responsibility) perustuu pitkälti yritysten vapaaehtoisiin toimiin. Yritysten toimintaa ohjaa kuitenkin monin tavoin myös lainsäädäntö. Ei ole yhtä oikeaa tapaa toteuttaa vastuullisuutta – voit määritellä itse yrityksellesi sopivimmat painopisteet ja toteuttamistavat.

Yhteiskuntavastuun kolme osa-aluetta

Yritysten yhteiskuntavastuu jaetaan tavallisesti kolmeen osa-alueeseen: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen vastuu. Nämä nivoutuvat tiiviisti toisiinsa.

Taloudellinen yhteiskuntavastuu on toiminnan liiketaloudellisesta kestävyydestä huolehtimista. Siihen sisältyvät esimerkiksi voiton tuottaminen ja verojen maksaminen asianmukaisesti.

Sosiaalinen yhteiskuntavastuu liittyy pitkälti ihmisten hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on sosiaalisen vastuun perusta. Sosiaalista vastuuta koskeva sääntely, esimerkiksi työelämän lainsäädäntö, ohjaa pk-yritystenkin toimintaa monin tavoin. Lainsäädännössä on suuremmille yrityksille pidemmälle meneviä velvoitteita muun muassa yritysvastuun raportoinnin osalta.

Ekologinen yhteiskuntavastuu on yritystoiminnan ympäristövaikutusten minimoimista. Sitä voi toteuttaa esimerkiksi suosimalla ympäristöystävällisiä toimintatapoja ja materiaaleja tai kehittämällä ympäristöystävällisiä tuotteita ja tuotantoprosesseja. Maailmalla kysyntä ohjautuu vähäpäästöisten tuotteiden ja palvelujen suuntaan, ja tällaisilla ratkaisuilla on vientipotentiaalia. Yritysten ja kaupunkien rooli päästöjen vähentämisessä on todella mittava.

Hankinnoilla on olennainen merkitys yrityksesi vastuullisuudessa. Ympäristövastuulliset valinnat viestivät omista ja yrityksesi arvoista myös asiakkaille. Niiden avulla osoitat, että yritystäsi kiinnostaa ympäristön tila ja teet sen eteen töitä. Vastuulliset ja ympäristöä säästävät valinnat ja teot ovat monelle merkittäviä valintaperusteita tuotteita ja palveluita hankkiessa.

Lataa Yrittäjän ilmasto-opas

Yrittäjän ilmasto-oppaassa esittelemme yksinkertaisia keinoja, joilla voit torjua ilmastonmuutosta yritystoiminnassasi. Valitse esimerkiksi 10 asiaa, joihin voit sitoutua seuraavien kuukausien aikana. Kun niistä tulee rutiinia, valitse seuraavat 10. Päivittäisillä valinnoillasi on väliä sekä kotona että töissä!

Erotu vastuullisuudella – maksuton verkkokurssi nyt käytössäsi

Kaipaatko apua yritysvastuun toteuttamiseen yrittäjän arjessa tai ideoita vastuullisuudesta viestimiseen? Tutustu maksuttomaan Erotu vastuullisuudella -verkkokurssiin ja hae vinkit myynnin lisäämiseen ja kilpailussa pärjäämiseen. Erotu vastuullisuudella -verkkokurssin voit suorittaa sinulle sopivana ajankohtana.


Kestävyysraportointi

Uusi yritysten kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) edellyttää vuoden 2024 alusta, että suuret yritykset raportoivat sosiaalisista ja ympäristötoimistaan sekä niiden vaikutuksista ihmisiin ja luontoon. Yritysten on suunniteltava esimerkiksi, miten niiden liiketoimintamallissa ja strategiassa huomioidaan ilmasto- ja muut kestävyysriskit sekä ilmastoneutraaliin talouteen liittyminen. Yritysten tulee raportoida nämä asiat ESR-standardin mukaisesti (European Sustainability Reporting Standards).

Kestävyysraportointi tulee asteittain pakolliseksi:

  • kaikille pörssilistatuille yrityksille (paitsi mikroyritykset)
  • EU:ssa toimiville kolmansien maiden yrityksille, joiden liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa EU:n alueella
  • kaikille listaamattomille yrityksille, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kolmesta kriteeristä: henkilöstö yli 250 työntekijää, liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma yli 20 miljoonaa euroa.

Direktiivin vaikutukset pk-yrityksiin

Suurten yritysten velvoitteet raportoivat sosiaalisista ja ympäristötoimistaan sekä niiden vaikutuksista ihmisiin ja luontoon tulevat koskemaan myös pk-yrityksiä, vaikka direktiivi ei niitä juridisesti koske. Direktiivin asettamat vaatimukset tulevat käytännössä valumaan sellaisille pk-yrityksille, joiden arvoketjuissa on direktiivin soveltamisalaan kuuluvia suurempia yrityksiä. Myös esimerkiksi pankit tulevat vaatimaan raportointia voidakseen myöntää yrityksille rahoitusta.

Pk-yritysten raportoinnille ei ole olemassa standardimuotoa. Käytännössä jokainen iso toimija voi esittää omat yksilölliset vaatimuksensa arvoketjussaan toimiville pk-yrityksille. Raportointistandardeja pk-yrityksille on kehitteillä, mutta isojen yritysten ei ole pakko tällaisen vapaaehtoisen standardin mukaista raportointia.

Pk-yrittäjä, toimi nyt!

Kestävyysraportointidirektiivin soveltamisalaan kuuluvilla yrityksillä voi olla velvoite lopettaa yhteistyö pk-yrityksen kanssa, mikäli ne eivät saa direktiivin edellyttämiä tietoja arvoketjustaan. Ole yhteydessä isoihin liiketoimintakumppaneihisi hyvissä ajoin ja selvitä mitkä heidän raportointivaatimuksensa ovat. Apua raportointiin voi kysyä esimerkiksi omalta tilitoimistolta tai kirjanpitäjältä.

Lue lisää aiheesta


Ympäristömerkit

Ympäristömerkki on tunnus, joka myönnetään ympäristömerkin kriteerit täyttävälle tuotteelle tai palvelulle. Myöntämiskriteereiden tarkoituksena on varmistaa, että kyseisen merkin saavat tuotteet ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä.

Ympäristömerkin käyttöoikeutta tietylle tuotteelle tai palvelulle voi hakea tuotteen valmistaja, maahantuoja tai myyjä ja sitä voi hakea kaiken kokoiset yritykset, kunhan pystyy kokoamaan hakemukseen tarvittavat tiedot.

Ympäristömerkkien kriteerit laaditaan tuoteryhmittäin. Siksi merkin käyttöoikeutta voi hakea vain niissä tuoteryhmissä, joissa on vahvistetut kriteerit. Ympäristömerkkijärjestelmään voi myös ehdottaa uusia tuoteryhmiä. Edellytyksenä uusien kriteerien laatimiselle on, että merkin myöntämisellä tietylle tuoteryhmälle voidaan saavuttaa merkittäviä ympäristöhyötyjä. Lisäksi tuoteryhmän tuotteiden täytyy olla keskenään riittävän erilaisia ja markkinoilla tarve saada tietoa tuotteiden ympäristöominaisuuksista.

Ympäristömerkkien tarkoituksena on auttaa kuluttajia ja yrityksiä valitsemaan markkinoilla olevasta valikoimasta ympäristöä vähiten kuormittavia tuotteita. Merkki tarjoaa tietoa tuotteen ympäristöominaisuuksista mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Siten merkinnät helpottavat ympäristöystävällisten osto- ja hankintapäätösten tekemistä. Ympäristömerkkien myöntämiskriteereissä voi olla vaatimuksia myös tuotteen kestävyydelle ja tehokkuudelle ja siksi ne kertovat myös tuotteen laadusta.

Ympäristömerkkien tavoitteena on myös ohjata tuotekehitystä ympäristön kannalta parempaan suuntaan. Merkkien myöntämiskriteereistä saa ilmaista tietoa tuoteryhmän keskeisistä ympäristöasioista. Tätä tietoa voidaan käyttää tuotekehittelyn ja yrityksen ympäristövaikutusten tarkastelun apuvälineenä. Ympäristömerkintä voi myös kasvattaa tuotteen kysyntää ja merkinnän avulla yritys voi markkinoida ympäristöystävällisyyttään.

Suomessa on käytössä paljon ympäristömerkkejä, jotka kertovat tuotteiden ympäristövastuusta.

Etkö ole jäsen? Liity Yrittäjiin.

Yrittäjien jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa ja nautit rahanarvoisista jäseneduista!

Liity jäseneksi