Myyjän velvollisuudet

Myydessäsi tavaroita tai palveluita kuluttajille sinun on tunnettava keskeisimmät asiat kuluttajansuojasta ja kuitinantovelvollisuudesta. Sinun täytyy varmistua myös tuotteiden ja palvelujen turvallisuudesta.

Milloin ostoksesta täytyy antaa kuitti? Mitä tehdä, jos koet, että kilpailijasi menettelee hyvän liiketavan vastaisesti? Kuinka varmistat, että myymäsi tuotteet ovat turvallisia? Kokosimme sinulle keskeisimmät asiat myyjän velvollisuuksista.

Kuluttajansuojalaista löydät tarkat säädökset kaikesta, mitä sinun pitää tietää, kun myyt ja markkinoit tuotteita ja palveluita kuluttajille. Tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta on puolestaan omat määräyksensä kuluttajaturvallisuuslaissa.

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18

Kuittia on tarjottava käteiskaupassa lähes aina

Ostajalle on yleensä tarjottava kuittia, jos maksu tapahtuu käteisellä tai käteismaksuun rinnastettavalla tavalla, kuten debit- tai luottokortilla, liikunta- tai lounasseteleillä tai sähköisellä rahalla.

Riittää, että tarjoat kuittia asiakkaalle. Mikäli hän ei ota kuittia vastaan, sinun ei tarvitse säilyttää asiakkaalle tarjoamaasi kappaletta kuitista. Huomaa kuitenkin, että elinkeinonharjoittajana olet kirjanpitovelvollinen eli sinun täytyy merkitä kaikki liiketapahtumat kirjanpitoosi. 

Ota huomioon, että maksupäätteesi tai kassajärjestelmäsi vioittuminen ei poista velvoitetta antaa kuitti. Jos näin ikävästi käy, voit esimerkiksi tarjota käsin kirjoitettuja kuitteja. Voi siis olla järkevää hankkia pöytälaatikkoon kuittivihko pahimman varalle.

Kuittia ei kuitenkaan tarvitse antaa:

 • automaatista tapahtuvassa myynnissä
 • markkina- ja torikaupassa ulkotiloissa lukuun ottamatta alkoholijuomien myyntiä ja anniskelua
 • sähköisessä kaupankäynnissä, jos ostaja voi itsenäisesti maksaa tavaran tai palvelun ilman myyjän läsnäoloa
 • liike- ja ammattitoiminnassa, jos toiminnan tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa
 • arpajaislainsäädännön mukaisessa toiminnassa.

Kuitintarjoamisvelvollisuus ei edellytä kassakoneen tai kassajärjestelmän käyttämistä. Voit tulostaa kuitin maksukorttipäätteeltä tai kassakoneelta tai kirjoittaa käsin. Kuitin voi myös tarjota sähköisessä muodossa.

 • elinkeinonharjoittajan nimi, yhteystiedot ja Y-tunnus
 • kuitin antamispäivä
 • kuitin tunnistenumero tai muu yksilöivä tieto
 • myytyjen tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laji
 • tavaroista tai palveluista suoritettu maksu ja suoritettavan arvonlisäveron määrä verokannoittain taikka arvonlisäveron peruste verokannoittain.

Mikäli laiminlyöt kuitinantovelvollisuuden, voi seurauksena olla laiminlyöntimaksu.

Kuitintarjoamisvelvollisuutta valvovat veroviranomaiset ja poliisi sekä alkoholin anniskelulupiin liittyen aluehallintovirasto. Valvontaviranomainen saa muutamin rajoituksin tehdä myös koeostoja kuitintarjoamisvelvollisuuden noudattamisen selvittämiseksi.

Löydä oppaat ja sopimuspohjat jäsenpalvelusta

Leasingsopimus
Osamaksusopimus kuluttajakaupassa
Osamaksusopimus yrittäjien välisessä kaupassa
Näin käynnistät verkkomyynnin -opas
Kirjaudu Jäsenpalveluun

Sopimaton menettely ei käy päinsä

Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen yrittäjän kannalta sopimatonta menettelyä.

Hyvän liiketavan vastaista voi olla:

 • kilpailijan halventaminen
 • kilpailijan jäljittely ja tämän maineen hyväksikäyttö
 • harhaanjohtava ja totuudenvastainen markkinointi
 • arpajaisvoiton tai muun sattumanvaraisen edun tarjoaminen vastikkeellisesti
 • liikesalaisuuden, teknisen ohjeen ja teknisen esikuvan oikeudeton hankkiminen, käyttäminen ja ilmaiseminen.

Jos koet, että kilpailijasi menettelee hyvän liiketavan vastaisesti, sinun kannattaa reagoida tilanteeseen. Voit viedä asian ratkaistavaksi markkinaoikeuteen, joka voi kieltää kilpailijaasi jatkamasta menettelyään.

Voit myös pyytää lausuntoa Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivalta liiketapalautakunnalta. Liiketapalautakunnan ratkaisuja yleensä noudetaan, vaikka se ei voikaan juridisesti kieltää markkinointitoimenpidettä kuten tuomioistuin. Liiketapalautakunnalta voit saada myös neuvontaa. Jos sinua esimerkiksi askarruttaa tulevan markkinointikampanjasi luonne, voit pyytää sieltä etukäteen kannanottoa, onko se hyvän liiketavan mukainen.

Myös elinkeinonharjoittajien etuja valvova yhdistys voi saattaa asian vireille markkinatuomioistuimessa tai pyytää lausuntoa liiketapalautakunnalta.

Rikosasioissa, vahingonkorvauskanteissa ja sopimusten laintulkinnassa markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa. Näissä tilanteissa sinun täytyy kääntyä käräjäoikeuden puoleen.

Voit olla yhteydessä myös oikeudellisen neuvontapalveluumme, jossa asiantuntijamme antavat ohjeita jatkotoimenpiteitä varten.

Tuotteiden ja palvelujen turvallisuus

Kuluttajaturvallisuuslain mukaan elinkeinonharjoittajan on huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, tavarasta tai palvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.

Yrittäjänä vastaat siitä, että kaikki valmistamasi, maahantuomasi tai myymäsi tuotteet tai tarjoamasi palvelut ovat turvallisia.

Sinun on pyrittävä estämään ennalta vahinko- ja vaaratilanteita noudattamalla turvallisuussäännöksiä. Lakisääteisten velvoitteiden ohella turvallisuudesta huolehtiminen on myös kilpailuetu; minimoit taloudellisia menetyksiä, pidät asiakkaasi tyytyväisenä ja julkisuuskuvasi hyvänä.

Kokosimme sinulle olennaisimmat asiat tuote- ja palveluturvallisuudesta.

 • Perehdy tuoteryhmää koskeviin turvallisuusmääräyksin ja standardeihin.
 • Hyödynnä aiempaa tuntemustasi tuoteryhmän riskeistä.
 • Tutustu valmistajan esittämiin testaustuloksiin.
 • Selvitä, pitääkö ja saako tuoteryhmän tuotteita CE-merkitä.
 • Varmista, että tuotteessa on tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta se voidaan tunnistaa
 • Varmista, että tuotteessa on valmistajan ja/tai maahantuojan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki sekä osoite, johon valmistajaan ja/tai maahantuojaan saa yhteyden
 • Varmista, että tuotteeseen saadaan asianmukaiset Suomen lainsäädännön vaatimat myyntipäällys- ja varoitusmerkinnät sekä käyttöohjeet suomen ja ruotsin kielellä. Huolehdi, että käyttöohjeissa käytetty kieli on ymmärrettävää suomea.
 • Varmista, ettei tuote ole Tukesin Vaaralliset tuotteet -listalla. Otathan kuitenkin huomioon, että Tukesin ylläpitämä lista ei sisällä kaikkia puutteellisiksi havaittuja tuotteita, kuten toiminnanharjoittajien vapaaehtoisesti tai oma-aloitteisesti markkinoilta poistamia tai takaisinvetämiä tuotteita, vaikka tällaisiakin tuotteita voi olla listalla.
 • Seuraa ja selvitä Euroopan komission RAPEX-järjestelmästä, ettet osta jo aiemmin vaaralliseksi todettuja tuotteita. RAPEX-viikkoyhteenvetoja voit seurata täältä: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport
 • Kuten Tukesin sivuilla muistutetaan [linkki https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/valmistajan-maahantuojan-ja-myyjan-velvollisuudet-taulukossa], säilytä 10 vuoden ajan tuotteen myynnin jälkeen tunnistetiedot yrityksistä, jotka ovat toimittaneet tuotteita ja yrityksistä, joille jakelija on toimittanut tuotteita.

Kaikille tuoteryhmille ei ole erityisiä turvallisuusvaatimuksia lainsäädännössä tai standardeissa. Niiden turvallisuutta arvioidaan niin sanotun yleispykälän perusteella: tuote ei saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Näissä tuotteissa sinun pitää itse tai ulkopuolista apua käyttäen arvioida tuotteeseen liittyvät vaarat. Tällaisten tuotteiden turvallisuuden arviointiin voi soveltaa vastaavanlaisten tuoteryhmien turvallisuusvaatimuksia.

Tukesin sivuilta löydät tarkemmat ohjeet tuotteiden ja palvelujen turvallisuusvaatimuksista.

Jos tavara tai palvelu aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle, sinun tulee:

 • Lopettaa myynti
 • Ilmoittaa asiasta välittömästi Tukesille ja kerrottava, mihin toimenpiteisiin olet ryhtynyt vaaran johdosta.
 • Tukes tai muu valvova viranomainen voi velvoittaa sinua tiedottamaan kuluttajille tuotteen tai palvelun aiheuttamasta vaarasta.
 • Poistaa tuote tai palvelu markkinoilta. Viranomainen voi velvoittaa sinua myös järjestämään takaisinvedon.

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat Euroopan unionin vaatimukset. Kirjainyhdistelmä CE tulee ranskankielisestä nimestä Conformité Européenne.

EU-säädösten mukaan CE-merkinnän tulee näkyä tällä hetkellä muun muassa seuraavissa tuotteissa: lelut, koneet, hissit, sähkölaitteet, henkilönsuojaimet, tietyt rakennustuotteet ja kaasulaitteet. Merkinnän saa kiinnittää vain niihin tuoteryhmiin, joissa sitä edellytetään. Jos tuotteessa ei ole lain edellyttämää CE-merkintää tuote voidaan määrätä poistettavaksi markkinoilta.

CE-merkintä ei pääsääntöisesti ole yleinen turvallisuusmerkki eikä kaiken kattava turvallisuuden tae kuluttajille. Direktiivit eivät kata tuotteen kaikkia ominaisuuksia, kuten käyttöominaisuuksia, vaan vain tietyn osan, esimerkiksi mekaanisen kestävyyden tai syttyvyyden. CE-merkintä ei myöskään erottele tuotteiden paremmuutta.

CE-merkintä on tarkoitettu helpottamaan tavaroiden vapaata liikkumista Euroopan sisämarkkinoilla. Kiinnittämällä merkin tuotteeseen saa valmistaja tuotteelleen vapaan liikkumisoikeuden Euroopan talousalueella.

Katso lisää Tukesin esitteestä: CE-merkki – valmistajan ilmoitus tuotteen vaatimustenmukaisuudesta

Jos tarjoat seuraavia palveluja, sinun on lain mukaan laadittava turvallisuusasiakirja:

 • huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, kotieläinpuisto, tivoli ja sirkus
 • kuntosali
 • laskettelukeskus ja muu rinnekeskus
 • leikkikenttä ja siihen rinnastettava sisäleikkipaikka
 • rullalautailupaikka ja vastaavanlainen pyöräilypaikka
 • seikkailu-, elämys- ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelu, jollei siihen sisältyvää riskiä voida arvioida vähäiseksi
 • kiipeilykeskus
 • ratsastustalli ja muu ratsastuspalvelu
 • kartingrata
 • uimahalli, maauimala, kylpylä ja viihdekylpylä
 • uimaranta ja talviuintipaikka
 • tatuointi-, lävistys- ja muu kehonmuokkauspalvelu
 • turvapuhelinpalvelu ja muu vastaava palvelu
 • tapahtuma, joka sisältää merkittävän riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle palveluun osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi.

Turvallisuusasiakirjassa pitää olla suunnitelma vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Turvallisuusasiakirja täytyy laatia ennen kuin alkaa tarjota palvelua, ja se on pidettävä ajan tasalla.

Turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse hyväksyttää valvontaviranomaisella eikä toimittaa viranomaiselle, ellei tämä sitä pyydä.

Turvallisuusasiakirja on tietyiltä osin vastaavanlainen kuin pelastuslaissa edellytetty, pelastusasioita koskeva pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmaa ja turvallisuusasiakirjaa ei tarvitse välttämättä pitää erillisinä, joten voit hyvin sisällyttää kuluttajaturvallisuuslainsäädännön edellyttämät asiat pelastussuunnitelmaan.

Tavaroiden ja palvelujen turvallisuutta valvoo pääasiassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), jonka sivuilta löydät lisätietoa.

Lisätietoja löydät myös kuluttajaturvallisuuslaista.

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi

Palvelumaksut

Maksupalvelulaki mahdollistaa sen, että voit periä asiakkailtasi kortin tai muun maksuvälineen käytöstä yrityksellesi aiheutuvat kulut tai antaa alennusta tietyn maksuvälineen käyttämisestä.