Arvon määritys

Koska kahta samanlaista yritystä tai ostajaa ei ole, ei ole kahta samanlaista omistajanvaihdostakaan.

Yrityksen arvoon vaikuttavat yritys itse, sitä ympäröivä maailma, ostaja ja lukemattomat kaikkiin näihin liittyvät tekijät. Ostaja ratkaisee omalla toiminnallaan yrityksen tulevat tuotot, ja siksi yrityksen arvo on aina ostajakohtainen. Arvon määrittämisen avuksi on silti myös yleispäteviä välineitä.

Koulutukset yrityskauppaa harkitsevalle

Substanssiarvo

Verotuksessa lähtökohtaisesti substanssiarvo on yrityksen minimiarvo. Sen saa laskettua vähentämällä yrityksen varoista velat. Substanssiarvo tarkoittaa siis lyhyesti yrityksessä olevaa omaa, velattoman varallisuuden määrää. Jos substanssiarvo on suurempi tai yhtä suuri kuin tuottoarvo, verotuksessa yhtiön käypä arvo on substanssiarvo.

Käytännön yrityskauppatilanne on kuitenkin hiukan monimutkaisempi. Taseessa näkyvät omaisuuserien arvot ovat verotuksellisia arvoja. Tähänkin voidaan tarvita oikaisuja, joten ensin täytyy selvittää myytävien omaisuuserien eli tilojen, tavaroiden, laitteiden ja sijoitusten käyvät arvot eli markkina-arvot.

Käypä arvo tarkoittaa omaisuuden todennäköistä luovutushintaa, esimerkiksi sitä, millä hinnalla riippumaton osapuoli ostaa riippumattomassa markkinatilanteessa 10 vuotta sitten hankitun kassakoneen. Tavallisesti vanhan hyödykkeen arvo on pienempi kuin upouuden, mutta se voi olla myös suurempi. Esimerkiksi kiinteistöt voivat olla taseessa 50 000 euroa, mutta niiden käypä arvo voikin olla 500 000 euroa. Jos näin on, käyvien arvojen yhteenlaskettu summa voi ylittää koko kirjapidossa näkyvän taseen loppusumman. Substanssin arvioimisessa kannattaa siis nähdä vaivaa.

Toimivan ja terveen yrityksen tuottoarvo ylittää yleensä substanssiarvon. Tällöin lähtökohta kauppaneuvotteluihin on melko selkeä. Ostaja on valmis ostamaan tulevaisuuden tuotot ja saa kaupassa siihen tarvittavan yrityksen omaisuuden. Jos kuitenkin substanssiarvo ylittää tuottoarvon, voidaan olla vaikeammassa tilanteessa. Varsinkin, jos yrityksessä ei ole mitään ylimääräistä, jota voitaisiin kaupassa jättää pois. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yrityksen hinta on niin korkea, että kauppaa ei kyetä tekemään. Tässä ammattiapu on erityisen tarpeen.

Tuottoarvo

Verotuksessa tuottoarvo määritellään aikaisempien vuosien tulosten perusteella. Jos tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo, yrityksen käypä arvo on tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvo.

Yrityskaupassa yritykselle lasketaan kuitenkin yleensä tulevaisuuden tuottoarvoa. Se ei tarkoita samaa kuin yrityksen verotuksellisen käyvän arvon määrittämisessä käytettävä tuottoarvo.

Tulevaisuuden tuottoarvo perustuu siihen, kuinka paljon yritys tuottaa lähivuosina uuden omistajan vetämänä. Tähän tarvitaan realistinen tulosennuste, jossa tulevat tuotot lasketaan yhteen esimerkiksi viideltä seuraavalta vuodelta. Saatu summa on yrityksen arvo tuottoarvolla mitattuna.

Se, kuinka pitkältä ajalta tuotot lasketaan yhteen ja minkä suuruisia ne ovat, riippuu muun muassa itse yrityksestä, toimialasta ja saatavilla olevan rahoituksen ehdoista. Ostaja ostaa tulevaisuutta, joten yrityskaupassa arvo pitää määritellä tulevaisuuden tuottojen perusteella. Niiden arvioinnin pohjana voi käyttää menneiden vuosien tuloslaskelmia. Jotta näistä saa mahdollisimman oikean tuloksen, tuloslaskelmiin täytyy tehdä korjauksia eli niin sanottuja oikaisuja, jotka voivat parantaa tai huonontaa tulosta. Tässä asiantuntija-apu on pääsääntöisesti tarpeen.

Yrityskaupassa on lähes aina mukana rahoittajina pankkeja ja Finnvera. Ilman näitäkauppoja ei todellisuudessa syntyisi. Pelkästään omilla rahoilla ei yrityksiä osta juuri kukaan.

Ostajan on kyettävä maksamaan yrityskauppaa varten ottamansa laina takaisin 2–6 vuoden sisällä korkoineen. Siksi puhutaan yrityskaupan takaisinmaksuajasta.

Jos yrityksen hinta on niin korkea, että lainan takaisinmaksu veisi esimerkiksi kahdeksan vuotta, rahoitusta on erittäin vaikea saada eikä kauppa näin ollen toteudu. Säännölle löytyy toki poikkeuksia. Valtaosassa kaupoista on 2–4 vuoden takaisinmaksuaika, ja merkittävästi vähemmän on 5–6 vuoden takaisinmaksuaikoja.

Yrityskaupan yhteydessä arvoa määritettäessä tuloslaskelmassa painotetaan tavallisimmin oikaistua käyttökatetta. Tällöin muun muassa poistoja ei huomioida laskelmassa. Kauppatavasta riippuen myös muut tulosta kuvaavat luvut voivat tulla kysymykseen. Yrityskauppaan perehtynyt asiantuntija ei tyypillisesti anna yrityksen arvoksi vain yhtä lukua vaan arvohaarukan ja selvityksiä arvoon vaikuttavista seikoista.

Lisätietoa omistajanvaihdoksesta ja yrityskaupasta

Aiheeseen liittyvät uutiset