Kuvassa Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden asiantuntija Elina Purho.
22.2.2024 klo 08:00
Uutinen

Blogi | Elina Purho: Uudet TE-palvelut tehokkaiksi yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välisellä yhteistyöllä

TE24-uudistuksessa nykyisin TE-toimistojen vastuulla olevien henkilöasiakas-, työnantaja- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2025 alussa. Vaikka TE24-uudistuksen osalta keskustelua käydään pääasiassa julkisista työvoimapalveluista, ei myöskään yksityisen tai kolmannen sektorin palvelutuottajien roolia saa unohtaa. Uudistuksen valmistelu on hyvä hetki tarkastella työvoimapalvelujen tilaa myös laajemmassa mittakaavassa.

Yrittäjien huolena on, että uudistuksen tarjoamaa potentiaalia ei kyetä hyödyntämään kokonaisuudessaan, vaan panokset käytetään uudistuksessa julkisen sektorin palveluihin. Useampi toimija on esittänyt uudenlaisia yhteistoimintamalleja, mutta jo valmistelun aikataulu on uhka hyville aikeille.

Yksityiset palveluntuottajat mukaan työllisyystalkoisiin

Tavoitteet työllisyyden kasvattamiseksi saavutetaan ainoastaan eri sektoreiden välisellä yhteistyöllä. On tärkeää muistaa, että myös yksityisen sektorin palveluntuottajille on mahdollistettava tiedonsiirto siten, että yksityiset toimijat kykenevät aidosti kilpailemaan julkisten toimijoiden kanssa. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite yksityisen työnvälityksen ja julkisen työvoimapalvelun tehostetulle yhteistyölle edellyttää asiakastietojen nykyistä saumattomampaa liikkumista toimijoiden välillä. TE24-uudistus tarjoaa mahdollisuuden ekosyysteemin luomiseen, jossa myös yksityisten työvoimapalvelujen osaamista hyödynnetään nykyistä tehokkaammin.

On kiinnitettävä huomiota myös siihen, että työntekijät ja työnantajat toimivat yli työllisyysalueiden rajojen, jolloin tiedonsiirron on oltava joustavaa ja aluerajoista riippumatonta. Työntekijät eivät etsi työpaikkoja ainoastaan oman työllisyysalueen sisältä, vaan etätöiden ja monipaikkaisen työn yleistyessä töitä etsitään entistä laajemmalta alueelta, aina ulkomaita myöten. Yhtä lailla työnantajat etsivät osaajia laajalla haulla ja monilla aloilla osaavat tekijät ovat kortilla. Tulevaisuudessa tämä ilmiö tulee korostumaan entisestään. Kun kilpailu osaajista kiihtyy, avainasemaan nousevat yhä useammin myös yksityiset työvoimapalvelualan toimijat.

Kohti aitoa yhteistyötä

On tärkeää varmistaa avoimuus, tehokas resurssien käyttö ja palveluiden laadun valvonta. Osaavan työvoiman saatavuus on ollut jo useamman vuoden ajan yksi yritysten keskeisimmistä kasvun esteistä. Työvoiman määrä ei Suomessa tule kasvamaan muuten kuin maahanmuuton avulla. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää tehostaa prosesseja ja taata kaikille työhaluisille mahdollisuus työllistyä mielekkäisiin tehtäviin.

Yhteistyö eri sektoreiden välillä tuo mahdollisuuden parantaa TE-palveluiden saavutettavuutta ja tehokkuutta sekä tarjoaa monipuolisempia vaihtoehtoja työnhakijoille ja työnantajille. Sen sijaan, että keskitymme raskaan hallinnollisen byrokratian pyörittämiseen, katse tulee suunnata kohti palvelunkäyttäjiä. Mitä he tarvitsevat ja miten tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman tehokkaasti? Usein uudistusten painolastina on muisti mallista, jolla asiat ennen hoidettiin. Entä jos unohdamme TE24-uudistuksen osalta kaikki menneisyyden rajoittavat tekijät ja suunnittelemme parhaita palveluja puhtaalta pöydältä? Keskitytään eri sektoreiden väliseen aitoon yhteistyöhön, johon ei kuulu raja-aitoja ja varmistetaan avoin tiedolla johtaminen, joka mahdollistaa myös ennakoinnin.

Elina Purho