16.1.2018 klo 13:02
Uutinen

PK-YRITYKSISSÄ HAETAAN KASVUA

TIIVISTYS: kasvun_suunta_2018_diat.pdf

  • Yrittäjät uskovat oman liiketoimintansa kasvuun, 63 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan vähintään 19 %. Tämä tarkoittaa enimmillään noin 114 miljoonan euron lv-kasvua vuosina 2018-2019.
  • Kasvuhalukuuteen kannustaa kysyntään vastaaminen, usko omien tuotteiden kilpailukykyyn sekä tarve parantaa kannattavuutta.
  • Pk-yrityksissä kasvun keinoiksi nähdään myyntiin ja markkinointiin panostaminen, uusien tuotteiden kehittäminen, verkostoituminen, liiketoimintamallin kehittäminen sekä henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen.
  • Kasvua rajoittavat eniten kilpailutilanne ja osaavan henkilökunnan löytäminen, kysynnän riittämättömyys sekä byrokratia ja lupakäytännöt.
  • Työllistäminen kehittyy myönteisesti. Vastaajista 54 % aikoo pitää henkilöstömääränsä ennallaan ja 40 % ilmoitti lisäävänsä työntekijöidensä määrää vuoteen 2019 mennessä. Kyse on enimmillään noin 950 uudesta työpaikasta.
  • Yrittämisessä parasta on vapaus ja vastuu ja haastavinta ajankäyttö ja liiallinen työkuormitus.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toteuttivat marraskuussa 2017 Yritysten kasvun suunta –kyselyn. Edellinen vastaava kysely toteutettiin marraskuussa 2016. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 530 yrittäjää. Vastaajista 30 % toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää yritysten kasvuhistoriaa vuodesta 2016 lähtien sekä kasvun keinoja ja odotuksia vuosille 2018 – 2019.

Maakunnan yrityksistä 62 % ilmoittaa olevansa joko voimakkaasti kasvua hakevia tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä. Vastaava luku oululaisista yrityksistä on 70 %.

Kasvuun vaikuttavista ja kannustavista tekijöistä vastaajat näkivät keskeisimmiksi kysyntään vastaamisen (60 %), omien tuotteiden ja palveluiden erinomaisuuden (53 %) sekä tarpeen parantaa yrityksen kannattavuutta (44 %).

Liikevaihdon kasvua odotetaan

Alueen yrityksissä odotetaan reilua liikevaihdon kasvua vuosille 2018–2019. Toimialoista voimakkainta kasvua odotetaan ICT -alalla. Oulussa sijaitsevat yritykset odottavat keskimääräistä vahvempaa liikevaihdon prosentuaalista kasvua maakunnan yrityksiin verrattuna. Euroissa vastaajat ilmoittivat kasvuodotusten olevan yhteensä minimissään n. 72 miljoonaa euroa ja maksimissaan n. 114 miljoonaa euroa.

Kysyttäessä keinoja kasvun hakemiseen vastaukset noudattivat pitkälti kahden edellisen vuoden vastauksia. Ensisijaisesti korostettiin myynnin ja markkinoinnin tehostamista (62 %). sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä (40 %). Verkostoitumisen merkitys on kasvanut, samoin liiketoimintamallin kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Kasvua rajoittavista tekijöistä kilpailutilanne (42 %) on merkittävin tekijä. Osaavan työvoiman löytäminen on kasvava haaste, tässä kyselyssä sen mainitsi 33 % vastaajista. Viime vuoden kyselyssä vahvasti esiin noussut yrittäjän oma jaksaminen on sen sijaan pudonnut viidenneksi merkittävimmäksi kasvun esteeksi (vuonna 2017 45 %, vuonna 2018 25 %). Muita rajoitteita syntyi kysynnän riittämättömyydestä (28 %) sekä byrokratiasta/lupakäytännöistä (27 %).

Työllisyys kehittyy myönteisesti

Myönteiset kasvunäkymät heijastuvat myös työntekijämäärien kehitykseen. Kaikista vastaajista 54 % aikoo pitää henkilöstön määrän ennallaan ja vain 5 % tulee vähentämään henkilökunnan määräänsä vuoteen 2019 mennessä, 41 % aikoo lisätä työntekijöiden määrää. Työntekijöitä haetaan eniten myyntiin ja markkinointiin, asiantuntijatehtäviin, kuljetusalalle ja monipuolisiin avustaviin tehtäviin. Yhteensä vastaajat ilmoittivat palkkaavansa minimissään n. 663 ja maksimissaan n. 949 uutta työntekijää.

Esimerkiksi tulevana kahtena vuotena aikoo Oulussa uuden työntekijän palkata käytännössä joka toinen vastannut yritys. Meidän on nopeasti ryhdyttävä laajalla yhteistyöllä varmistamaan, että yritysten esteeksi kokemaa työvoiman saatavuus ongelmaa voidaan helpottaa. Yritysten kasvu voi tyrehtyä osaajapulaan. Tarvitaan koulutuksen, kaupungin, yrittäjien ja työvoimaviranomaisten tiivistä yhteistyötä, ilmoittaa toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Tässä kyselyssä kysyttiin työllistämiseen liittyviä suurimpia haasteita. Suurimmaksi haasteeksi yrittäjät kokevat työnhakijoiden osaamisen ja ammattitaidon riittävyyden. Tämän mainitsi 96 vastaajaa. Seuraavaksi suurin haaste koettiin olevan työnhakijoiden motivaatiossa ja asenteessa (53 vastaajaa). Muiksi haasteiksi mainittiin mm. sopivan henkilön löytäminen, työn sivukulujen kalleus, kysynnän kausivaihtelut, rekrytoinnin haasteet sekä työehtosopimusten määräykset.

Vapautta ja vastuuta

Uusina kysymyksinä kysyttiin, mikä yrittämisessä on parasta ja haastavinta. Ylivoimaisesti tyypillisin vastaus parhaista puolista oli vapaus ja vastuu (166 vastaajaa). Yrittäjä arvostaa sitä, että voi itse päättää omasta tekemisestään (51 vastaajaa) ja sitä, että on mahdollisuus päättää omista työajoista (46 vastaajaa). Haastavimmaksi koettiin ajankäyttö ja liiallinen työkuormitus (72 vastaajaa) sekä työntekijöihin ja henkilöstöjohtamiseen liittyvät asiat (39 vastaajaa). Myös tuloskehitykseen ja kannattavuuteen liittyvät asiat ovat haasteena (38 vastaajaa).

Yrittäminen koetaan elämäntavaksi, joka mahdollistaa itsensä toteuttamisen. Mielikuva yrittäjästä, joka on aina töissä eikä koskaan pidä lomaa, ei vastaa enää tänä päivänä yrittäjyyden koko olemusta, toteaa järjestöpäällikkö Kirsi Anttila Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, 050 527 7288
järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, 0500 685 148