SOTE-ALAN YRITTÄJILLÄ ON ISO HUOLI ASIAKKAIDEN TILANTEISTA

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toteuttivat loka-marraskuun vaihteessa sote-alan yrittäjille suunnatun kyselyn. Kysely tehtiin, koska haluttiin kerätä yrittäjien kokemuksia ja huolenaiheita tilanteessa, jossa Pohde on käynnistänyt mittavat toimenpiteet talouden tasapainottamisohjelman toimeenpanemiseksi ja yrittäjien vahva kokemus tällä hetkellä on, että yrittäjiä ei kuunnella ja asioita ei pyritä kehittämään yhdessä.

Kysely lähetettiin 438 yrittäjälle ja siihen vastasi 78 yrittäjää (17,8 %). Diat TÄSTÄ

Sopimuksia on sanottu irti

Vastaajista 78 % tuottaa eri sote-alan palveluita sopimussuhteessa ja/tai palvelusetelituottajana Pohteen kanssa. Valtaosalla (76 %) sopimukset jatkuvat sopimusehtojen mukaisesti. Vastaajista 12 prosenttia kertoo, että Pohde on sanonut sopimukset irti. Irtisanottuja sopimuksia on seuraavilla erityisaloilla: perhe- ja sosiaalipalvelut/psykiatria, terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, ikäihmisten palvelut, kuntoutus sekä muut tukipalvelut. Irtisanottujen sopimusten lisäksi palveluiden käyttöä on selvästi vähennetty, mikä vaikuttaa suoraan ihmisten palvelu- ja hoitotasoon, toteaa toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Vaikeuksia Pohteen laskutuksen kanssa

Puolella vastaajista on ollut vaikeuksia Pohteen laskutuksen kanssa (50 %), erityisesti vammaispalveluissa ja perhe- ja sosiaalipalveluiden/psykiatrian aloilla. Laskujen maksuissa on ollut viivästyksiä (77 %:lla vastaajista) ja ongelmatilanteiden selvittely on vienyt kohtuuttomasti aikaa.  Vastuullinen kumppani hoitaa velvoitteensa ajallaan. Nyt on nähtävissä, että hyvinvointialue käyttää pieniä pk-yrityksiä pankkeina. Tilanne on tältä osin kohtuuton, sanoo Kolehmainen.

Kriittistä palautetta

Vastaajien arviot yhteistyöstä Pohteen kanssa ovat varsin kriittisiä. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttavat asiakkaiden tarpeiden ohittaminen, markkinavuoropuhelun toteutuminen hankintavaiheessa ja tarjouskilpailutusten pisteytysten tarkoituksenmukaisuus. Tyytyväisimmin vastaajat ovat kokeneet sopimusten joustavan käsittelyn ja riittävän tiedonsaannin tarjouspyyntövaiheessa. Keskiarvo hankintoja ja yhteistyötä kuvaaviin väittämiin asteikolla 1–5 on 2,7.

Suurimmat huolenaiheet liittyvät asiakkaiden tarvitsemien palveluiden sopimuspohjaisen tarjonnan supistumiseen ja/tai loppumiseen (79 %). Lisäksi merkittävää huolta aiheuttavat sopimusten jatkuvuuden turvaaminen (59 %) ja sopimusten muutosten vaikutukset yritystoiminnan jatkuvuuteen (62 %). Erityisesti vammaispalveluissa, perhe- ja sosiaalityö/psykiatrian, ikäihmisten palveluiden, muiden tukipalveluiden sekä kuntoutuksen aloilla kannetaan huolta asiakkaiden tilanteista.

Löytyykö vaihtoehtoisia ratkaisuja talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteille?

Vastaajilla oli mahdollisuus antaa palautetta vaihtoehtoisille toimenpiteille Pohteen säästöohjelmalle. Vastauksissa ehdotetaan säästöjä johdon korkeasta palkkatasosta ja organisaation tehottomuuden ratkaisemisessa. Toimenpide-ehdotuksina mainitaan yksityisten palveluiden ja asiakkaiden valinnan vapauden lisääminen, yhteistyön lisääminen alueen yrittäjien kanssa, ennaltaehkäisevään työhön panostaminen, etäpalveluiden ja teknologian hyödyntäminen sekä ylipäätään hallinnon tehostaminen.  

Näiden kommenttien lisäksi nostaisin erityiseksi kehittämisenkohteeksi hankintojen kehittämisen, jatkaa Kolehmainen. Hankintojen suurin haaste liittyy aidon kustannusvertailun puuttumiseen julkisesti ja yksityisesti tuotettujen palveluiden välillä. Nyt on syytä myllätä koko hankintaprosessi uudelleen ja resursoida osaaminen oikein. Hankintojen pitää olla tasalaatuisia, tasapuolisia, läpinäkyviä ja ennakoitavia. Lisäksi hankintoihin liittyvien ehtojen tulee olla kohtuullisia ja perusteltuja.

Kokonaisuutena yrittäjien kokemus tällä hetkellä on, että talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteillä aiheutetaan palveluiden vähenemistä ja heikentymistä, vähennetään maaseutupaikkakuntien elinvoimaa ja vaikutetaan negatiivisesti asiakaslähtöisyyteen sekä palveluiden laatuun. 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, 050 5277 288
järjestöpäällikkö Kirsi Anttila, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, 0500 685 148