Kuva: Getty Images
Kuva: Getty Images
14.4.2022 klo 09:20
Uutinen

Suomi helpottaa ulkomaalaisten opiskelijoiden lupakäytäntöjä ja mahdollisuutta jäädä maahan opintojen jälkeen

Suomi pyrkii houkuttelemaan tuntuvasti lisää kansainvälisiä osaajia sekä helpottamaan työvoimapulaa. Työperäistä maahanmuuttoa pyritään Suomessa sujuvoittamaan monin keinoin. Yksi tapa on helpottaa ulkomaisten opiskelijoiden mahdollisuutta olla ja jäädä Suomeen.

Nyt lainsäädäntöä muutetaan niin, että ulkomailta saapuvat opiskelijat voivat jatkossa saada oleskeluluvan koko opintojensa ajaksi. Uusi laki parantaa myös mahdollisuuksia hakea töitä opintojen jälkeen.  

Opiskelijan pitää kuitenkin pystyä vastaamaan omasta toimeentulostaan koko opintojen ajan.

Opiskelijan keskittyminen opintoihin helpottuu, kun opiskelija saa jatkossa oleskeluluvan koko opintojensa ajaksi. Myös ulkomaalaisten opiskelijoiden opintojen aikainen työnteko-oikeus nousee keskimääräisestä 25 tunnista 30 tuntiin viikossa.

Korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden lupalaji muutetaan uuden lain mukaan tilapäisestä (B) jatkuvaksi (A), mikä helpottaa pysyvän oleskeluluvan saamista. Myös heidän perheenjäsenensä saavat lakiuudistuksen mukaan A-luvan.

Uudistukset ovat osa Talent Boost -toimenpideohjelmaa.

Valmistuneet voivat hakea helpommin töitä

Tutkinnon suorittaneille opiskelijoille ja tutkimuksensa loppuun saaneille tutkijoille myönnettävän oleskeluluvan eli niin sanotun työnhakuluvan voimassaoloaika pitenee kahteen vuoteen. Lupaa ei tarvitse käyttää heti, vaan sitä voi hakea viiden vuoden kuluessa oleskeluluvan voimassaolon päättymisestä.

– Hallitus haluaa helpottaa kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden jäämistä Suomeen sujuvoittamalla lupakäytäntöjä. Uusi laki mahdollistaa nykyistä paremmin Suomessa opiskelleiden työnhaun täällä ja lisää Suomen houkuttelevuutta kilpailussa kansainvälisistä osaajista, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Opiskelija vastaa yhä omasta toimeentulostaan

Opiskelijalta vaaditaan edelleen selvitys turvatusta toimeentulosta mutta vain yhdeltä vuodelta. Opiskelijan pitää kuitenkin pystyä vastaamaan toimeentulostaan koko oleskelunsa ajan. Toimeentuloon liittyvää vaatimusta myös valvotaan oleskeluluvan voimassaolon aikana.

Muutos ei vaikuta myöskään velvollisuuteen maksaa lukukausimaksuja, joita edelleen perittäisiin Suomeen kolmansista maista tulevilta opiskelijoilta. 

Uusi laki vastaa paremmin elinkeinoelämän tarpeisiin

Saman tyyppisistä oleskeluluvista säädetään jatkossa samassa laissa. Koska osa oleskelulupien sääntelystä pohjautuu EU-säännöksiin, uudessa laissa säädetään kansallisesti opiskelijoiden, tutkijoiden, harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten luvista niin, että laki vastaa paremmin elinkeinoelämän ja koulutuksen tarpeita.

Turvapaikanhakijat voivat hakea oleskelulupaa opintojen perusteella, jos oleskeluluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Lakimuutokset tulevat voimaan 15.4.2022. Eduskunnan lausuman mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin opiskelun perusteella myönnettävien oleskelulupien edellytyksiä koskevan jälkivalvonnan toimivuuden varmistamisen, tehostamisen ja resursoimisen niin, että varmistetaan oleskeluluvan edellytysten olemassaolo myös luvan myöntämisen jälkeen.