Lön och andra ersättningar

Lönen bestäms oftast enligt ett allmänt bindande kollektivavtal. Ifall det saknas ett allmänt bindande kollektivavtal, ska arbetstagaren betalas sedvanlig och skälig lön för det arbete han eller hon utfört.

Lönen kan fastställas som månadslön eller timlön, men också som vinstandel vid akkord eller provision.

Enligt arbetsavtalslagen ska lönen betalas den sista dagen av lönebetalningsperioden, om inte något annat avtalas. Om grunden för tidlön är en längre tid än en vecka ska lönen betalas en gång per månad, och timlön eller lön som bestäms för en kortare tid än en vecka ska lönen betalas minst två gånger per månad. När anställningsförhållandet upphör avslutas även lönebetalningsperioden. Således ska den s.k. slutlikviden betalas senast under sista arbetsdagen, om inte man har avtalat annorlunda.

Kostnadsfri juridisk rådgivning och experthjälp

Rådgivning

Kostnadsfri juridisk rådgivning och experthjälp som medlemstjänst
Vardagar kl. 8–18

Inkomstregistret

Arbetsgivaren anmäler löneuppgifterna till ett centralt inkomstregister för olika myndigheters behov.

Inkomstregistret gör det möjligt att anmäla löneuppgifterna automatiskt. Arbetsgivaren anmäler löneuppgifterna till inkomstregistret och därifrån skickas de vidare till olika användare.

Uppgifterna lämnas till inkomstregistret efter varje betalningstransaktion, inom fem dagar och enskilt för varje inkomsttagare.

Läs mer: Inkomstregistret

Lönetabeller för olika branscher hittar du i medlemstjänsten (på finska)
Läs mer

Kollektivavtal

Kollektivavtalen är avtal mellan arbetstagarföreningar och arbetsgivare eller arbetsgivarföreningar om branschvisa anställningsvillkor om t.ex. löner, arbetstider, semester och andra förmåner som följs under avtalets tillämpningsområde. Kollektivavtalen kan vara normalt bindande eller s.k. allmänt bindande.

Kollektivavtal

Semesterlön och naturaförmåner under semestern

Arbetstagaren har rätt att få minst den regelbundna eller genomsnittliga lönen under sin semester. Beräkningen av semesterlönen bestäms på basis av det avlöningssätt som tillämpades på arbetstagaren vid utgången av kvalifikationsåret.

Utbetalningen av lön under semestern