Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan muistilista

Hienoa, että yrityksesi on kasvamassa! Kun palkkaat yritykseesi lisää työntekijöitä, myös työnantajan velvollisuudet lisääntyvät. Lue millaisia velvollisuuksia sinulla työnantajana on, kun palkkaat ensimmäisen työntekijän, tai kun työntekijöitä on 10, 20 tai 30.

Työnantajaksi rekisteröityminen

Työnantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana. Säännöllisenä työnantajana toimivan yrityksen pitää aina ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yrityksen rekisteröintiasema vaikuttaa sen ilmoittamisvastuisiin.

Lue lisää: Työnantajaksi rekisteröityminen.

Työnantajamaksut ja vakuutukset

Työnantajamaksut ovat työnantajalle pakollisia palkan oheiskustannuksia. Vakuutusmaksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen voi vaikuttaa työntekijän ikä, työsuhteen kesto tai palkan määrä. Lue lisää pakollisista työnantajamaksuista ja niiden ehdoista.

Lue lisää: Työnantajamaksut ja vakuutukset.

Jäsenille:

Työehtosopimukset

Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Niihin kuuluvat palkat, työajat, lomat ja muut edut, joita sopimuksen soveltamisalalla noudatetaan. Työehtosopimukset voivat olla joko normaalisitovia tai yleissitovia.

Lue lisää: Työehtosopimukset (jäsenille)

Työterveyshuolto

Työnantaja on velvollinen järjestämään työsuhteessa oleville työntekijöilleen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon. Työnantaja voi lisäksi halutessaan järjestää työntekijöille työterveyshuollon yhteydessä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palveluita, sekä muita sairaanhoito- ja terveydenhuoltopalveluita.

Lue lisää: Työterveyshuolto.

Työturvallisuus ja työsuojelu

Työsuojelu parantaa työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä. Tavoitteena on ehkäistä työtapaturmia, terveyshaittoja, sairauksia ja vammoja. Työterveyslaki määrittelee työnantajan, muiden työturvallisuuteen vaikuttavien henkilöiden ja työntekijöiden velvollisuudet.

Lue lisää: Työturvallisuus ja työsuojelu.

Ilmoittajansuojelu eli whistleblowing

Niin sanottu whistleblowing- eli ilmoittajansuojelulaki (laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta) edellyttää väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelua. Laki perustuu EU:n ns. whistleblowing-direktiiviin. Laki luo puitteet sille, miten väärinkäytöksistä tai lainvastaisesta toiminnasta voi ilmoittaa ja millaista suojelua ilmoittajalle annetaan.

Lue lisää: Ilmoittajansuojelu eli whistleblowing

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi

Työntekijän oikeudet ja yksityisyydensuoja

Työntekijän perusoikeudet ja yksityisyydensuoja vaikuttavat työnantajan oikeuksien rinnalla. Työnantajan oikeudet eivät kumoa perusoikeuksien antamaa suojaa esimerkiksi kirjesalaisuudesta tai tietojen käsittelyyn liittyvästä yksityisyydensuojasta.

Lue lisää: Työntekijän oikeudet ja yksityisyydensuoja.

Jäsenille:

Työpaikkasopiminen

Työehtojen määräytymisestä valtakunnallisten työehtosopimusten päättyessä. Tutustu ohjeisiin ja usein kysyttyihin kysymyksiin työpaikkasopimisesta.

Lue lisää: Työpaikkasopimisen tietopankki (jäsenille)

Jäsenille:

Työpaikkasopiminen teknologiateollisuuden uudessa työehtosopimuksessa

Teknologiateollisuuden uusi työehtosopimus hyväksyttiin 5.2.2023. Uutta työehtosopimusta on ryhdyttävä soveltamaan myös järjestäytymättömissä yrityksissä, jotka noudattavat työehtosopimusta yleissitovuuden perusteella. Työehtosopimuksessa määritellään teknologiateollisuuden töissä maksettavat vähimmäispalkat ja niiden korotukset.

Lue lisää: Työpaikkasopiminen teknologiateollisuuden uudessa työehtosopimuksessa (jäsenille)

Tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuus

Työntekijöiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla ovat tärkeitä, jotta työilmapiiri on hyvä. Se taas vaikuttaa yrityksen menestykseen. Tälle sivulle on koottu ohjeet yrityksen tasa-arvosuunnitelman sekä yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen.

Lue lisää: Tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuus.

Tulorekisteri

Työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten.

Tulorekisteri mahdollistaa palkkatietojen ilmoittamisen automatisoinnin. Työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin, josta ne välitetään eri käyttäjille.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden päivän kuluessa ja tulonsaajakohtaisesti.

Lue lisää: Tulorekisteri.

Pakollinen esillä pidettävä lainsäädäntö

Lain mukaan työnantajan tulee pitää työpaikalla esillä useita työelämää sääteleviä lakeja. Tarkoitus on varmistaa, että työntekijät voivat halutessaan saada helposti ja yhdestä paikasta kootusti oleellisen työelämän lainsäädännön.

Lue lisää: Pakollinen esillä pidettävä lainsäädäntö.

Luvanvaraiset työt ja muut poikkeuslupaa vaativat tilanteet

Joidenkin töiden tekemiseen tarvitaan lupa tai niiden tekemisestä pitää ilmoittaa työsuojeluviranomaisille. Työsuojeluviranomaiset myös valvovat työsuojelun toteutumista.

Lue lisää: Luvanvaraiset työt ja muut poikkeuslupaa vaativat tilanteet.

 

Henkilötunniste rakennustyömaalla

Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä on oltava kuvallinen, yksilöivä ja veronumerollinen henkilötunniste. Sen tulee olla näkyvästi esillä työmaalla liikuttaessa.

Lue lisää: Henkilötunniste rakennustyömaalla.

Pienyrittäjien työsuhdeneuvonta

Tämä opas on tarkoitettu erityisesti sinulle yrittäjä, joka pohdit työsuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Tässä oppaassa luodaan yleispiirteinen katsaus työsuhteen keskeisimpiin asioihin ja sen tarkoituksena on toimia yrittäjän ensiapuna työoikeudellisten kysymysten noustessa esiin.

Lataa opas

Mitä yrittäjän pitää tietää yt-laista?

Yhteistoimintalain piiriin kuuluvan yrittäjän on tarpeellista perehtyä lakiin ja pohtia niitä toimia, joihin yrityksessä on lain takia hyvä varautua. Osio yt-laki on laadittu helpottamaan lakiin perehtymistä ja sen käytännön soveltamista.

Lue yhteistoimintalaista

Uutiset työnantajalle