Työsopimuksen muuttaminen

Työsopimus sitoo sekä työnantajaa että työntekijää, eikä kumpikaan voi lähtökohtaisesti muuttaa sopimusta yksipuolisesti ilman lainmukaista perustetta. Työsuhteen ehtoja voidaan kuitenkin aina muuttaa yhteisesti sopimalla.

Työnantajalla on työnjohto- eli direktio-oikeuden perusteella oikeus johtaa työtä työpaikalla, ja työntekijä on työsopimuslain nojalla velvollinen noudattamaan työnantajan direktio-oikeuden puitteissa antamia määräyksiä. Kun tätä oikeutta käytetään, ei kysymys ole työsopimuksen ehtojen muuttamisesta. Lähtökohtaisesti direktio-oikeus pitää sisällään oikeuden määrätä työn kohteen eli sen, mitä työtä tehdään sekä sen, missä miten ja milloin työ on suoritettava. Direktio-oikeus ei kuitenkaan lähtökohtaisesti mahdollista työsuhteen olennaisten ehtojen muutosta, työsopimuksella sovittujen nimenomaisten ehtojen muutosta. Direktio-oikeuden nojalla ei myöskään voida muuttaa lainsäädännössä tai työehtosopimuksella pakottavaksi määrättyjä ehtoja.

Työsopimusta ja työsuhteessa noudatettavia ehtoja on mahdollista muuttaa, jos osapuolet siitä yhteisesti sopivat. Lisäksi työsuhteessa noudatettavat ehdot voivat muuttua työlainsäädännön tai noudatettavan työehtosopimuksen muutosten vuoksi. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi työehtosopimusten mukaiset palkkojen yleiskorotukset.

Jos työsopimusta muutetaan olennaisesti, on suositeltavaa tehdä muutokset kirjallisesti tai työnantajan antaa työntekijälle erillinen kirjallinen selvitys työsuhteen ehdon muutoksesta niin pian kuin mahdollista, viimeistään kuitenkin muutosta seuraavan palkanmaksukauden päättyessä. On hyvä muistaa, että työlainsäädäntö sisältää useita määräyksiä, joista työntekijälle epäedulliseen suuntaan poikkeava työsopimus tai sen ehto on pätemätön.