Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Vad är företagandet?

Undrar du vad företagande är och vad det kräver? Är du intresserad av att bli företagare? Har du en affärsidé och brinner av lust att prova den? Har du en produkt eller tjänst du vill sälja åt andra? Är företagandet och företagarens frihet en lockande tanke?

Om du säger ja, är du redan på väg att grunda ett företag. Som företagare får du realisera din egen vision när du jobbar för dig själv. Du bestämmer själv vad du gör och vilken omfattning och riktning företaget tar.

Företagandet är ett sätt att jobba och förtjäna sina inkomster. Med ett företag sysselsätter du dig själv och kanske också andra.

Som företagare har du både mer frihet och mer ansvar än om du jobbar för någon annan. Ditt socialskydd struktureras på ett annat sätt än om du är anställd, och du ansvarar själv för inbetalandet av din företagarpension.

När någon ställer frågan vad företagandet innebär, är svaret ofta att det är en livsstil. Det är åtminstone ett alldeles eget sätt att arbeta och förverkliga sina egna idéer – att ha kontroll över sitt eget liv.

Vad kräver företagandet?

Företagaren ska ha en fungerande affärsidé. För att vara en framgångsrik företagare måste du producera något som andra vill ha och behöver – en produkt eller tjänst.

Frågan om vad företagandet kräver kan besvaras kort och koncist: företagandet kräver engagemang. Att vara företagare innebär en övergripande tillvaro. Du kan kanske inte koppla dig ifrån arbetet lika lätt som en anställd. Du är alltid en företagare, oavsett arbetstider.

Företagandet kräver också mod och uthållighet. Framgången är sällan lätt nådd: det lönar sig inte att hoppas på snabbvinster. En företagare måste tåla stress. Du måste stå ut med press och osäkerhet eftersom företagaren nästan oundvikligen råkar ut för både goda och sämre tider.

Ditt företag vilar på din affärsidé och därför är du själv det viktigaste kapitalet företaget har. När du utvecklar verksamheten får du testa din idé många gånger. Lönar det sig? Har din produkt eller service efterfrågan? Klarar du tidvis av osäkerhet och stress över hur företaget klarar sig?

Du är också själv din egen arbetsgivare: du betalar själv din lön och ansvarar överhuvudtaget för företagets ekonomi. Lönen kommer inte längre automatiskt till ditt konto utan du producerar själv all den ekonomiska framgång som företaget kan nå.

Ifall du anställer andra, ansvarar du också för deras arbetsplatser. Ni arbetar tillsammans för ett gemensamt mål.

Företagandet kräver entusiasm och iver, men ger också unika framgångsupplevelser när affärsidén tar fart och expanderar. Mot detta mål!

Företagare eller löntagare

Många saker förändras när du upphör att vara löntagare och blir företagare. Du ansvarar exempelvis för storleken på din egen lön och betalningen av pensionspremier. Här följer de viktigaste ändringarna.

1. Företagarens lön, lönen under semestern och övertid

Som löntagare får du regelbundet en nettolön, efter att skatten och andra obligatoriska avgifter har avdragits. Som företagare betalar du dig en så stor lön som du själv anser skälig och som företagets ekonomiska läge tillåter. Ditt företag kan också betala sina ägare kostnadsersättningar och utdelning.

När du som företagare betalar dig själv – och eventuella anställda – lön, ska du ta hand om arbetsgivarens skyldigheter. Från både företagarens och de anställdas bruttolön görs avdrag för:

 • inkomstskatt enligt skattekortets procent
 • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift Ifall ditt företag har anställda, betalar det också
 • de anställdas olycksfallsförsäkringsavgifter
 • arbetspensionsavgift (ArPL) (arbetstagarens andel dras av från hans eller hennes lön)
 • arbetslöshetsförsäkringsavgiften (arbetstagarens andel dras av från hans eller hennes lön)

Arbetsgivaren ansvarar också för att anmäla betalda löner och arbetsgivaravgifter till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningsdagen.

Ifall du är företagare med firma, betalar du inte lön åt dig själv utan gör privata uttag från företagets konto. Firmans beskattning är en del av din personliga beskattning. Du betalar förskottsskatt på företagets resultat enligt den resultatuppskattning du har uppgett.

Ifall du själv inte är skicklig på bokföring, lönar det sig att anlita en bra bokföringsbyrå eller bokförare, som utöver bokföringen kan sköta löneräkningen och de obligatoriska betalningarna.

2. Företagarens pensionsförsäkring

Arbetsgivaren tar hand om arbetstagarens pensionsavgifter; de avdras direkt från lönen och betalas till ett pensionsförsäkringsbolag. Företagaren ska själv ta hand om sitt pensionsskydd och teckna en pensionsförsäkring för företagare (FöPL), om han eller hon uppfyller villkoren för den obligatoriska försäkringen.

FöPL-försäkringen tryggar din inkomst när du går i pension eller blir arbetsoförmögen. Försäkringen bestämmer också hur stor familjepensionen för din familj är. Observera att också FPA:s dagpenningar kalkyleras på basis av FöPL-premierna: det handlar alltså inte bara om pensionen utan också om storleken på en eventuell sjuk- eller föräldradagpenning.

Pensionsförsäkringen är lagstadgad dvs. obligatorisk ifall

 • du är 18–67 år gammal
 • du fungerar som företagare kontinuerligt i minst fyra månader
 • värdet på din arbetsinsats som företagare, dvs. din FöPL-arbetsinkomst, är minst 8 575,45 euro (år 2023) och du är bosatt i Finland.

Du ska själv teckna FöPL-försäkringsavtalet med ett pensionsförsäkringsbolag. Företagarnas pensionsförsäkring sköts av arbetspensionsförsäkringsbolagen Elo, Ilmarinen, Varma och Veritas.

FöPL-premien bestäms på basis av dina arbetsinkomster. Storleken på premien påverkas av din ålder, en eventuell rabatt för nya företagare samt antalet månadsrater.

FöPL-premien är avdragbar i betalarens eller makens beskattning. Premien kan också betalas av ditt företag.

3. Företagarens övriga försäkringar

Företagaren tar själv hand om alla sina försäkringar. En del är obligatoriska, en del är frivilliga.

Utöver företagarens pensionsförsäkring är vissa försäkringar obligatoriska i många branscher:

 • Patientförsäkringen är obligatorisk för företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen, exempelvis för massörer och fysioterapeuter
 • I branscher med risk för miljöskada är bland annat miljöskadeförsäkringen obligatorisk
 • Trafikförsäkringen är obligatorisk ifall företaget använder fordon
 • Ifall du har anställda, är du som arbetsgivare skyldig att ta hand om de lagstadgade försäkringarna för dina anställda. Bland annat är arbetspensions-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen obligatorisk.

Din företagsverksamhets och arbetets natur bestämmer vilka olika slag av försäkring du behöver för att trygga företagets egendom eller skydda verksamheten mot avbrott. Det lönar sig att åtminstone överväga behovet av ansvars- och rättsskyddsförsäkringar. Det kan också vara skäl att teckna en arbetsolycksfallsförsäkring, i synnerhet ifall du arbetar inom en bransch där risken för olycksfall är stor.

Dessa försäkringar är frivilliga, men de kan utgöra ett viktigt sätt att förbereda sig för risker. När du inleder företagsverksamheten får du erbjudanden av flera olycksfallsförsäkrare. Det lönar sig att noggrant överväga den egna verksamhetens risker samt begära offerter och jämföra dem.

4. Företagarens socialskydd vid sjukdom och arbetsoförmåga

Som löntagare får du lön eller FPA:s dagpenning också de dagar du är sjuk och oförmögen att arbeta. För företagare ger FPA under 9 vardagar en FöPL-dagpenning vars storlek bestäms av din månatliga FöPL-betalning. Efter 9 dagar har du vid behov rätt till sjukdagpenning.

Arbetsoförmågan ska intygas med minst ett intyg av en hälsovårdare eller sjukvårdare. Den FöPL-försäkrades självriskperiod är 1 dag.

5. Företagarens arbetslöshetsskydd

Om du hör till Företagarnas Arbetslöshetskassa, kan du som företagare ha rätt till inkomstrelaterat utkomstskydd. Rättigheten till utkomstskydd förutsätter att du har varit medlem i minst 15 månader när arbetslösheten börjar. Rättigheten till utkomstskydd förutsätter att din företagsverksamhet har upphört helt och hållet eller att du inte längre är sysselsatt i företaget. Dagpenningen betalas inte så länge du är sysselsatt på heltid som företagare. För att få dagpenning ska du anmäla dig som arbetslös hos TE-byrån, som kontrollerar att din företagsverksamhet har upphört.

Ifall du inte hör till arbetslöshetskassan, kan du ändå få en grunddagpenning från FPA eller arbetsmarknadsstöd.

Om en person blir arbetslös och har företagsverksamheten som bisyssla, kan det uppstå tolkningsfrågor: om du anhåller om utkomstskydd, ska du ge TE-byrån en utredning över situationen. Myndigheten utreder huruvida din företagsverksamhet utgör ett hinder för att ta emot heltidsarbete. Du kan ha rätt till jämkad dagpenning även om du bedriver småskalig eller kortvarig företagsverksamhet.

Du kan även grunda ett företag medan du är arbetslös och i början lyfta arbetslöshetsbidrag. Läs mer på TE-byråernas webbsidor om villkoren för dagpenning som betalas ut åt arbetslösa som startar ett företag.

6. Arbetsredskap

Företagare skaffar själv alla sina arbetsredskap. Dessa utgör en kostnad som beaktas i resultaträkningen. En del av kostnaderna kan avdras i beskattningen.

7. Företagarens arbetshälsa

Det är viktigt att företagaren tar hand om sin hälsa. Det kan även för en ensamföretagare löna sig att ingå ett företagshälsovårdsavtal. Hälsocentralerna och privata läkarstationer erbjuder företagshälsovårdsavtal. FPA ersätter en del av företagarens företagshälsovårdskostnader. Därtill kan skäliga företagshälsovårdskostnader avdras i företagets beskattning. Ifall ditt företag har anställda, är du skyldig att åtminstone erbjuda anställda med anställningsförhållande förebyggande företagshälsovård. Om du vill, kan du också erbjuda de anställda mer omfattande företagshälsovårdstjänster.

Företagare på olika sätt

Bli företagare – varför inte? Du kan bli företagare när som helst bara du har en affärsidé, motivationen och modet. Vilken form av företagsverksamhet lämpar sig bäst i din livssituation?

Företagaren har många ansikten: någon är nöjd som ensamföretagare under hela sin karriär, en annan siktar genast på tillväxt och blir startup-företagare. En tredje är deltidspensionerad och samtidigt företagare. En fjärde grundar ett företag som bisyssla under föräldraledigheten och en femte är en serieföretagare som grundar, köper och säljer företag.

Möjligheterna är många! Nertill presenterar vi några synpunkter som kan vara till hjälp när du funderar på saken.

Företagare på heltid

Du är företagare på heltid ifall arbetet för ditt företag tar en så stor del av din arbetstid i anspråk att du inte kan ta emot heltidsarbete hos en annan arbetsgivare. Din egen arbetsinsats är en viktig resurs för ditt företag och du använder tid och kraft till företagets förmån. Som företagare betalar du dig själv en ersättning för arbetet (beroende på bolagsform är det lön, dividendutdelning eller privatuttag), givetvis inom ramen för företagets ekonomiska förutsättningar.

Många olika bolagsformer lämpar sig för företagande på heltid. Det lönar sig att välja med omsorg. Är firma eller aktiebolag det som passar dig bäst? De är de två vanligaste företagsformerna i Finland.

Företagare på deltid

En företagare på deltid sysslar huvuddelen av sin arbetstid med något annat än företagsverksamhet, exempelvis studier. Företagandet på deltid kan fungera exempelvis så att du registrerar en egen firma eller att du anlitar en faktureringstjänst. Detta är en lättviktig form av företagsverksamhet med låga omkostnader. Å andra sidan är också alla andra företagsformer tänkbara.

Du kan också tjäna in biinkomster som frilansare. Observera att en frilansare ofta betraktas som företagare, eftersom han eller hon har flera kunder och fakturerar kunderna för sina tjänster. I vissa fall kan en frilansare anses vara en avlönad arbetstagare, ifall han eller hon har ett arbetskontrakt. Det kan vara svårt att veta var gränsen går, och det kan, i varje enskilt fall, löna sig att få skattemyndighetens eller TE-myndighetens tolkning för att undvika problem med exempelvis arbetslöshetsskyddet.

Det är ditt arbetes natur samt din livssituation och dina egna behov som avgör vilken företagsform som passar dig bäst. I vissa branscher är deltids- eller frilansarbete en väsentlig sysselsättningsform. Sådant arbete kan vara ett heltidsjobb eller en bisyssla.

Det om du är sysselsatt som företagare på hel- eller deltid kan ha en viss betydelse i situationer där du ansöker om arbetslöshetsskydd: som företagare på heltid har du ingen rätt till arbetslöshetsförmåner, men som företagare på deltid kan du ha denna rätt.

Företagsverksamhet och livssituationen

Du kan bli företagare i olika skeden i livet och i olika situationer. Alla har rätt att bli företagare! Här är några tips till dig som överväger om företagsverksamheten lämpar sig i din livssituation. I synnerhet om du planerar att bli deltidsföretagare måste du kanske anpassa företagsverksamheten till andra förvärvsinkomster eller stöd.

Du kan bli företagare också om du inte är myndig: en firma kan grundas av en minderårig person. Visserligen behöver en minderårig person sin vårdnadshavares samtycke och underskrift på etableringsanmälan som skickas till handelsregistret.

Under vissa förutsättningar kan en minderårig person även vara delägare i ett aktiebolag. Han eller hon kan teckna aktier och underteckna etableringsanmälan genom att betala teckningsbeloppet med sina egna arbetsinkomster. Under vissa förutsättningar kan man även bli aktieägare genom att ta emot aktier som gåva.

Läs mera om minderåriga och företagsverksamhet på Patent- och registerstyrelsen hemsida

Ifall du är 13–28 år gammal kan du etablera ett 4H-företag, exempelvis över sommaren. Du ansluter dig då till 4H-förbundet, som ger dig stöd på många sätt och hjälper dig att etablera ett företag på deltid.

Ifall du är en myndig studerande kan du, vid sidan om studierna, vara deltidsföretagare. Du får fritt välja bolagsformen. Den lämpligaste bolagsformen beror på bland annat företagsverksamhetens omfattning och antalet delägare. Lättföretagande eller firma kan vara lämpliga bolagsformer för en företagare som i början har en småskalig omsättning.

Läs mera om Lättföretagande – en okomplicerad början på företagarkarriären.

Ifall det från början står klart att verksamheten utvidgas, och exempelvis kräver utomstående finansiering, kan det vara skäl att grunda ett aktiebolag. Om du till exempel tänker grunda ett företag med dina studiekamrater, kan ni, bortsett från ett aktiebolag, också grunda ett öppet bolag eller ett kommanditbolag.

Läs mera om företagsformer.

Dina inkomster påverkar studiestödet, oavsett om du är företagare eller löntagare. Ifall dina årsinkomster överskrider gränsen som påverkar studiestödet, ska du betala tillbaka en del av studiestödet.

Företagarens FöPL-arbetsinkomster beaktas då bostadsstöd beviljas. Du hittar mer information på FPA:s webbplats.

 

Föräldradagpenningen beräknas på basis av årsinkomsten. Årsinkomsten beräknas utifrån en granskningsperiod som består av de 12 kalendermånader som infaller innan kalendermånaden före den månad då rätten till förmånen börjar. Som företagarens årsinkomst räknas FöPL-arbetsinkomsten under förutnämnda granskningsperiod. Löneinkomster från det egna företaget eller förvärvsinkomst från näringsverksamhet tas inte i beaktande i årsinkomsten.

Om du är deltidsföretagare och samtidigt anställd av en annan arbetsgivare, beaktas både arbetsinkomsten enligt FöPL-försäkringen och löneinkomsten från arbetsförhållandet.

Även om du redan har nått pensionsåldern, kan du fortsätta jobba i egen takt, så långt krafterna räcker och enligt eget behov. Efter en lång karriär kan du utnyttja din fackkunskap som deltidsföretagare.

Du behöver inte grunda företaget ensam. Ofta är hemligheten bakom framgången ett lysande team som kombinerar sina krafter och sitt kunnande för att nå ett gemensamt mål.

Kompanjonerna kan vara fackmänniskor i samma bransch eller från helt olika branscher. Det lönar sig att tänka efter noggrant vem du grundar ett företag med: har ni samma målsättningar och värden? Fungerar samarbetet? Kompletterar ni varandra på ett lämpligt sätt, både avseende karaktär och kunnande?

När ni kommer överens om att grunda ett företag, lönar det sig att från början göra upp noggranna avtal, oavsett om bolagsformen är aktiebolag eller personbolag (öppet bolag eller kommanditbolag).

Läs mera om öppet bolag.

Läs mera om kommanditbolag.

Likasinnade personer kan också grunda ett andelslag eller ansluta sig till ett som redan är etablerat. Genom andelslaget kan du sälja dina egna produkter eller tjänster. Denna bolagsform är gammal, men fortfarande ett fungerande sätt att idka företagsverksamhet.

Andelslaget grundas för att medlemmarna i sin egen verksamhet ska kunna utnyttja alla tjänster som andelslaget erbjuder: till exempel sköta sin fakturering via andelslaget. Vanliga andelslag är exempelvis sammanslutningar bestående av privatföretagare i hantverkaryrken.

Läs mera om andelslag.

Det finns många olika företagsformer, så åtminstone faller företagandet inte på bristen av alternativ. Om du vill prova på det enklaste alternativet som ensamföretagare kan du överväga att bli lättföretagare eller grunda firma.

Som lättföretagare säljer du din kompetens på samma sätt som en företagare, men bland annat din fakturering, bokföring och löneräkning sköts av en faktureringstjänst.

Läs mera om lättföretagande.

Enskilda näringsidkare eller yrkesutövare kallas också firmaföretagare. Företagande med firma är ofta ensamföretagarens val, eftersom en firma är lätt att grunda och underställs en lättare byråkrati än bland annat ett aktiebolag. Företagsverksamheten kan vara en huvud- eller bisyssla.

Om du är proffs i din egen bransch och vill arbeta för ditt eget företag, är det lätt att bli företagare med firma. Denna bolagsform fungerar bäst då du tänker sälja din egen kompetens och sysselsätta endast dig själv.

Läs mera om firmaföretagande.

Du behöver inte starta ett företag från noll eller bara på basis av din egen idé. Du kan köpa ett färdigt, fungerande företag eller bli företagare i en etablerad kedja, med ett färdigt affärskoncept. Sådana kedjeföretag kallas franchising-företag. I dessa sköter en företagare en enhet som ett företag enligt kedjans affärskoncept.

Det finns franchise-företag i många branscher, bland annat kedjor med kaféer och restauranger samt fastighetsförmedlare.

Läs mera om franchisingföretagande.

Lättföretagande – en okomplicerad början på företagarkarriären

Är du intresserad av att bli lättföretagare? Det kan passa dig om du vill sälja din kompetens i form av en service och därigenom prova på företagandet i liten skala.

Lättföretagandet är en ökande form av företagsverksamhet. Det andra namnet är faktureringsföretagande, något som beskriver verksamhetens karaktär: en viktig roll har då ett externt faktureringsföretag som skickar fakturorna till företagarens kunder. Ingendera termen är officiell, de används i marknadsföring och i vardagstal.

Lättföretagandet är ofta inledningen till företagarens karriär. Det är ett enkelt sätt att pröva hur man klarar sig som företagare och hur den egna kompetensen kan säljas i liten skala. Lättföretaget är ett sätt att undvika höga etableringskostnader.

Lättföretagandet lämpar sig exempelvis för försäljning av tjänster, då du vill utnyttja din egen kompetens och sälja dina tjänster. Bland annat proffs i kultursektorn är typiska lättföretagare.

Lättföretagandet passar inte i branscher där verksamheten kräver tillstånd, exempelvis hälsovård, elmontörsarbete eller fastighetsförmedling. Tillstånden skaffas av företagaren och kan inte läggas ut till ett faktureringsföretag.

Läs mera on företagsformer

Ibland får man fundera på hur man skiljer på en anställd persons och en företagares arbete. En väsentlig faktor är exempelvis vem som leder och övervakar arbetet: en anställd övervakas av arbetsgivaren medan företagaren levererar ett färdigt slutresultat åt arbetets beställare. Arbetsgivaren tar i regel och till stor del hand om arbetstagarens socialskydd, ansvar och försäkringar samt arbetsredskap, medan företagaren tar själv hand om dessa.

En lättföretagare är en företagare som inte nödvändigtvis har ett eget företag eller FO-nummer. Lättföretagaren fakturerar kunden för sina tjänster genom ett annat företag, dvs. ett företag som erbjuder faktureringstjänster, och ofta med den senares FO-nummer. Vissa faktureringstjänster skaffar emellertid ett FO-nummer också för sina kunder, varigenom lättföretagaren i praktiken blir en firmaföretagare. Också utan FO-nummer verkar lättföretagaren som en företagare, dvs. säljer sin kompetens och sitt arbete i form av en tjänst och fakturerar för sina tjänster. Lättföretagandet är en relativt ny term och den tolkas fortfarande på något olika sätt i olika sammanhang.

Likt andra företagare ska lättföretagaren betala företagarpension (FöPL) för sig själv, ifall arbetsprestationens värde överstiger den fastställda gränsen och företagsverksamheten fortsätter längre än fyra månader. Detta gäller oavsett om företagaren har ett FO-nummer eller inte.

Om arbete som lättföretagare anses arbetsrättsligt vara företagande, är arbetet det också gällande allt socialskydd. Då fastställs till exempel erhållande av arbetslöshetsskydd enligt bestämmelser om före-tagare.

Avtalet med ett faktureringsföretag påverkar din beskattning och exempelvis resekostnader och andra avdrag som du har rätt till.

Ett faktureringsföretag sköter lättföretagarens skatte- och övriga lagstadgade skyldigheter samt förmedlar den ersättning som kunden betalat för arbetet till lättföretagaren antingen i form av lön eller arbetsersättning. Faktureringsföretaget skickar ut fakturor på lättföretagarens vägnar och kan, beroende på avtalets innehåll, också sköta obligatoriska arbetsgivaravgifter och skatter.

När du blir lättföretagare kan du och faktureringsföretaget ingå antingen

 • ett formellt arbetsavtal – varmed du skattemässigt betraktas som löntagare och betalas lön

eller

 • ett faktureringsavtal – varmed du är en person som bedriver förvärvsverksamhet (inget FO-nummer) eller företagare (FO-nummer) och du eller ditt företag betalas en arbetsersättning.

Skillnaden är viktig och väsentlig, eftersom formen av ditt lättföretagande har direkt samband med till exempel beskattningen och kostnadsavdragen. Det som passar dig bäst beror på din egen situation, dina önskemål och din företagsverksamhet.

Faktureringsföretaget kan också sköta försäkringar och FöPL-avgifter, dvs. uppgifter som vanligen sköts av företagaren. Faktureringsföretaget debiterar givetvis lättföretagaren för servicen, som därigenom lägger ut sin ekonomiförvaltning till ett annat företag.

En företagare utan FO-nummer har ingen egen bokföring, utan hans eller hennes verksamhet ingår i faktureringsföretagets bokföring.

Läs mera om Beskattningsfrågor som gäller faktureringsföretag och deras användare på Skatteförvaltningen hemsida

Lättföretagaren kan betraktas som företagare vad arbetslöshetsskyddet beträffar. Avgörande är inte huruvida företagaren har ett FO-nummer utan arbetsprestationernas natur: det hör till företagandets natur att arbetet utförs självständigt.

Ifall du idkar företagsverksamhet då du lyfter en arbetslöshetsförmån, är det TE-byrån som bedömer huruvida ditt arbete klassificeras som heltids- eller deltidssysselsättning. Storleken på dina inkomster påverkar arbetslöshetsförmånens storlek. En företagare på deltid kan få en anpassad arbetslöshetsförmån.

När bedömningen ska göras huruvida företagsverksamheten idkas på heltid eller deltid, underlättas proceduren av att den inkomst som uppstått via faktureringen och de fakturerade arbetstimmarna vanligen tydligt framgår av faktureringsföretagets bokföring; det kan vara svårare för andra företagare att uppvisa bevis på arbetets omfattning.

För att undvika missförstånd finns det skäl att kolla arbetskraftsmyndigheternas föreskrifter. Du hittar mer information till exempel på TE-tjänsternas webbplats.

Läs mera om företagarens sociala trygghet.

Startpeng är ett stöd till nya heltidsföretagare. Även en lättföretagare kan ansöka om startpeng, men förutsättningen är ett FO-nummer. Ansökan om startpeng ska skickas in redan innan företagsverksamheten har inletts. Ifall företagsverksamheten i början sker på deltid, kan startpengen beviljas senare när företagandet blir en heltidsverksamhet. Ansökan om startpeng ska alltså alltid göras innan verksamheten inleds på heltid och för att få den krävs ett FO-nummer.

Läs mera om startpeng

Lättföretagandets fördelar och nackdelar

Fördelar:

 • Enkelt och flexibelt sätt att sälja sin kompetens och att testa sin affärsidé.
 • Lämpar sig också för företagande på deltid.
 • Inga etableringskostnader, du betalar endast för användningen av tjänsten.
 • Lättföretagare utan FO-nummer klarar sig utan bokföring.
 • Minimala risker när en faktureringstjänst sköter bokföring och beskattningen.

Nackdelar:

 • Faktureringsföretaget tar en del av dina inkomster.
 • Lämpar sig inte i branscher som kräver tillstånd.
 • En lättföretagare som fungerar utan FO-nummer kan inte få startpeng.
 • Ditt avtalsförhållande med faktureringsföretaget påverkar till exempel din beskattning och dina resekostnader eller andra avdrag du har rätt till. Frågor kring arbetslöshetsskyddet är inte heller entydiga. Det lönar sig att studera dessa noggrant utgående från den egna situationen.
nainen ja vaaterekki

Kan en lättföretagare bli medlem i Företagarna i Finland?

Lättföretagaren kan, som alla andra företagare, bli medlem i Företagarna i Finland och åtnjuta samma medlemsförmåner.

Utnyttja dina medlemsförmåner

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring