Företagare eller löntagare

Många saker förändras när du upphör att vara löntagare och blir företagare. Du ansvarar exempelvis för storleken på din egen lön och betalningen av pensionspremier. Här följer de viktigaste ändringarna.

1. Företagarens lön, lönen under semestern och övertid

Som löntagare får du regelbundet en nettolön, efter att skatten och andra obligatoriska avgifter har avdragits. Som företagare betalar du dig en så stor lön som du själv anser skälig och som företagets ekonomiska läge tillåter. Ditt företag kan också betala sina ägare kostnadsersättningar och utdelning.

När du som företagare betalar dig själv – och eventuella anställda – lön, ska du ta hand om arbetsgivarens skyldigheter. Från både företagarens och de anställdas bruttolön görs avdrag för:

 • inkomstskatt enligt skattekortets procent
 • arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift Ifall ditt företag har anställda, betalar det också
 • de anställdas olycksfallsförsäkringsavgifter
 • arbetspensionsavgift (ArPL) (arbetstagarens andel dras av från hans eller hennes lön)
 • arbetslöshetsförsäkringsavgiften (arbetstagarens andel dras av från hans eller hennes lön)

Arbetsgivaren ansvarar också för att anmäla betalda löner och arbetsgivaravgifter till inkomstregistret inom fem dagar från lönebetalningsdagen.

Ifall du är företagare med firma, betalar du inte lön åt dig själv utan gör privata uttag från företagets konto. Firmans beskattning är en del av din personliga beskattning. Du betalar förskottsskatt på företagets resultat enligt den resultatuppskattning du har uppgett.

Ifall du själv inte är skicklig på bokföring, lönar det sig att anlita en bra bokföringsbyrå eller bokförare, som utöver bokföringen kan sköta löneräkningen och de obligatoriska betalningarna.

Utnyttja dina medlemsförmåner

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Försäkringar

Försäkringar och pensionsförsäkringar

Tjänster för arbetspensionsförsäkring

2. Företagarens pensionsförsäkring

Arbetsgivaren tar hand om arbetstagarens pensionsavgifter; de avdras direkt från lönen och betalas till ett pensionsförsäkringsbolag. Företagaren ska själv ta hand om sitt pensionsskydd och teckna en pensionsförsäkring för företagare (FöPL), om han eller hon uppfyller villkoren för den obligatoriska försäkringen.

FöPL-försäkringen tryggar din inkomst när du går i pension eller blir arbetsoförmögen. Försäkringen bestämmer också hur stor familjepensionen för din familj är. Observera att också FPA:s dagpenningar kalkyleras på basis av FöPL-premierna: det handlar alltså inte bara om pensionen utan också om storleken på en eventuell sjuk- eller föräldradagpenning.

Pensionsförsäkringen är lagstadgad dvs. obligatorisk ifall

 • du är 18–67 år gammal
 • du fungerar som företagare kontinuerligt i minst fyra månader
 • värdet på din arbetsinsats som företagare, dvs. din FöPL-arbetsinkomst, är minst 8 575,45 euro (år 2023) och du är bosatt i Finland.

Du ska själv teckna FöPL-försäkringsavtalet med ett pensionsförsäkringsbolag. Företagarnas pensionsförsäkring sköts av arbetspensionsförsäkringsbolagen Elo, Ilmarinen, Varma och Veritas.

FöPL-premien bestäms på basis av dina arbetsinkomster. Storleken på premien påverkas av din ålder, en eventuell rabatt för nya företagare samt antalet månadsrater.

FöPL-premien är avdragbar i betalarens eller makens beskattning. Premien kan också betalas av ditt företag.

3. Företagarens övriga försäkringar

Företagaren tar själv hand om alla sina försäkringar. En del är obligatoriska, en del är frivilliga.

Utöver företagarens pensionsförsäkring är vissa försäkringar obligatoriska i många branscher:

 • Patientförsäkringen är obligatorisk för företag inom hälso- och sjukvårdsbranschen, exempelvis för massörer och fysioterapeuter
 • I branscher med risk för miljöskada är bland annat miljöskadeförsäkringen obligatorisk
 • Trafikförsäkringen är obligatorisk ifall företaget använder fordon
 • Ifall du har anställda, är du som arbetsgivare skyldig att ta hand om de lagstadgade försäkringarna för dina anställda. Bland annat är arbetspensions-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen obligatorisk.

Din företagsverksamhets och arbetets natur bestämmer vilka olika slag av försäkring du behöver för att trygga företagets egendom eller skydda verksamheten mot avbrott. Det lönar sig att åtminstone överväga behovet av ansvars- och rättsskyddsförsäkringar. Det kan också vara skäl att teckna en arbetsolycksfallsförsäkring, i synnerhet ifall du arbetar inom en bransch där risken för olycksfall är stor.

Dessa försäkringar är frivilliga, men de kan utgöra ett viktigt sätt att förbereda sig för risker. När du inleder företagsverksamheten får du erbjudanden av flera olycksfallsförsäkrare. Det lönar sig att noggrant överväga den egna verksamhetens risker samt begära offerter och jämföra dem.

4. Företagarens socialskydd vid sjukdom och arbetsoförmåga

Som löntagare får du lön eller FPA:s dagpenning också de dagar du är sjuk och oförmögen att arbeta. För företagare ger FPA under 9 vardagar en FöPL-dagpenning vars storlek bestäms av din månatliga FöPL-betalning. Efter 9 dagar har du vid behov rätt till sjukdagpenning.

Arbetsoförmågan ska intygas med minst ett intyg av en hälsovårdare eller sjukvårdare. Den FöPL-försäkrades självriskperiod är 1 dag.

5. Företagarens arbetslöshetsskydd

Om du hör till Företagarnas Arbetslöshetskassa, kan du som företagare ha rätt till inkomstrelaterat utkomstskydd. Rättigheten till utkomstskydd förutsätter att du har varit medlem i minst 15 månader när arbetslösheten börjar. Rättigheten till utkomstskydd förutsätter att din företagsverksamhet har upphört helt och hållet eller att du inte längre är sysselsatt i företaget. Dagpenningen betalas inte så länge du är sysselsatt på heltid som företagare. För att få dagpenning ska du anmäla dig som arbetslös hos TE-byrån, som kontrollerar att din företagsverksamhet har upphört.

Ifall du inte hör till arbetslöshetskassan, kan du ändå få en grunddagpenning från FPA eller arbetsmarknadsstöd.

Om en person blir arbetslös och har företagsverksamheten som bisyssla, kan det uppstå tolkningsfrågor: om du anhåller om utkomstskydd, ska du ge TE-byrån en utredning över situationen. Myndigheten utreder huruvida din företagsverksamhet utgör ett hinder för att ta emot heltidsarbete. Du kan ha rätt till jämkad dagpenning även om du bedriver småskalig eller kortvarig företagsverksamhet.

Du kan även grunda ett företag medan du är arbetslös och i början lyfta arbetslöshetsbidrag. Läs mer på TE-byråernas webbsidor om villkoren för dagpenning som betalas ut åt arbetslösa som startar ett företag.

Utnyttja dina medlemsförmåner

Abonnemang, nät- och IT-tjänster

Abonnemang och IT-tjänster

Yrittäjäkassa
Arbetslöshetskassa

Företagarkassan

6. Arbetsredskap

Företagare skaffar själv alla sina arbetsredskap. Dessa utgör en kostnad som beaktas i resultaträkningen. En del av kostnaderna kan avdras i beskattningen.

7. Företagarens arbetshälsa

Det är viktigt att företagaren tar hand om sin hälsa. Det kan även för en ensamföretagare löna sig att ingå ett företagshälsovårdsavtal. Hälsocentralerna och privata läkarstationer erbjuder företagshälsovårdsavtal. FPA ersätter en del av företagarens företagshälsovårdskostnader. Därtill kan skäliga företagshälsovårdskostnader avdras i företagets beskattning. Ifall ditt företag har anställda, är du skyldig att åtminstone erbjuda anställda med anställningsförhållande förebyggande företagshälsovård. Om du vill, kan du också erbjuda de anställda mer omfattande företagshälsovårdstjänster.