Tavaroiden tuonti ja vienti EU:n ulkopuolisiin maihin

EU:n ulkopuoliseen kauppaan liittyy huomatta määrä kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä, ilmoituksia ja vaatimuksia verrattuna sisämarkkinakauppaan. Näihin pitää rauhassa totutella.

Tulli.fi-sivusto on kattava. Tullin kanssa pitää oppia asioimaan ja tullisanastoon tutustua. Tässä kappaleessa käsittelemme joitakin oleellisia tuontiin ja vientiin liittyviä asioita.

Tuonnilla tarkoitetaan tavaroiden tuontia EU:n ulkopuolisesta maasta. Tavara on tuontitullattava ennen kuin sen saa ottaa käyttöön tai myydä eteenpäin. Tavaran tuonnista EU:n tullialueelta mutta EU:n veroalueen ulkopuolelta kannetaan maahantuonnin arvonlisävero samalla lailla kuin tavaran tuonnista EU:n ulkopuolelta.

Maahantuonnin arvonlisäverotus kuuluu Verohallinnolle niissä tilanteissa, joissa maahantuoja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olevien maahantuojien on ilmoitettava maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat tiedot Verohallinnolle oma-aloitteisesti arvonlisäveroilmoituksella.

Aineettomien hyödykkeiden ja palvelujen tuonti ei kuulu tullitoimintaan eikä vaadi tulli-ilmoittamista.

Jos tuot tavaraa Suomeen EU:n alueelta toisesta jäsenmaasta, kyse on sisäkaupasta eikä sinun tarvitse tehdä tulli-ilmoitusta eikä maksaa tulleja.

Maahantuonnin vaiheet

 1. Maahantuoja tilaa tavaran. Ennen kuin tilaat tavaran, selvitä tullinimike ja tavaraan kohdistuvat mahdolliset rajoitukset. Hanki hyvissä ajoin ennen tavaran saapumista asiointiin tarvittavat tunnisteet ja luvat
 2. Kuljetusliike ilmoittaa saapumisesta tavaraoista ja esittää ne Tullille. Kuljetusliike ilmoittaa saapumisilmoituksella Tullin antaman tunnisteen. Jollei tavarat tulli selvitetä heti, ne voidaan purkaa väliaikaiseen varastoon.
 3. Tuoja tullaa tavarat. Tullauksen voi tehdä tuoja tai hänen edustajansa. Tuonti-ilmoituksen voi antaa sanomailmoituksena tai netissä Tullin tuonti-ilmoituspalvelussa. Tavallisin tuonnin tullimenettely on tavaran luovutus vapaaseen liikkeeseen ja kulutukseen.
 4. Tuoja saa luovutus- ja tullauspäätöksen tullilta. Tullauspäätös on lasku, jolla tuoja maksaa kannettavat tullit, verot ja maksut. Jos tuojalla on Tullin myöntämä yleisvakuus- ja maksunlykkäyslupa, hän saa luovutuspäätöksen ja tavarat haltuunsa heti ja laskulle maksuaikaa. Ota huomioon, että luvan saaminen voi kestää neljä kuukautta. Jos maahantuojalla ei ole Tullin yleisvakuus- ja maksunlykkäyslupa, hän on ei käteisasiakas. Tavarat saadaan haltuunsa tullilaskun maksamisen jälkeen.
 5. Tuoja tai edustaja pitää arkistoida asiakirjat. Tuojan tai edustajan pitää arkistoida sähköiset tuontiasiakirjat. Arkistoitavia asiakirjoja ovat esimerkiksi tulli-ilmoitukseen ja tuontiin liittyvät kaupalliset asiakirjat. Arkistointiaika on kuusi vuotta plus kuluva vuosi.

Lisätietoa tuonnista Tullin verkkosivuilla.

Vastuu tavaroiden esittämisestä on (saapumisen) yleisilmoituksen tekijällä tai tämän edustajalla.

Lento-, meri- ja rautatieliikenteessä tavarat esitetään sähköisellä (saapumisen) esittämisilmoituksella. Maantieliikenteessä tavarat esitetään tullille rajatullitoimipaikassa antamalla kuljetusasiakirjat ja kertomalla saapumisen yleisilmoituksen MRN-numeron (se on Tullin järjestelmän antama tunnus, hyväksyessään tulli-ilmoituksen vastaanotetuksi).

Tavaroihin voidaan kohdistaa saapumisen yleisilmoitustietojen tai yleisilmoitustietojen perusteella tullitarkastuksia. Tulli ilmoittaa tavarat esittäneelle henkilölle ne tavarat, jotka tarkastetaan ja antaa luvan tuoda tavarat unionin alueelle.

Kuljetusvälineestä puretuilla tavaroilla on niiden esittämisen jälkeen väliaikaisesti varastoitujen tavaroiden asema. Tavaroille voidaan osoittaa tulliselvitysmuoto vasta niiden esittämisen jälkeen.

Euroopan unionin lainsäädäntö velvoittaa kuljetusliikkeitä antamaan tiedot sähköisesti EU:n ulkopuolelta kuljettamistaan tavaroista ennen kuin ne saapuvat EU:n alueelle. Saapumisen ilmoitukset annetaan Tullin Turvatietojärjestelmään (AREX), jolla on rajapinnat Tullin muihin järjestelmiin sekä muiden jäsenmaiden järjestelmiin. Näin Tulli varmistaa, että tavaroiden tuonti unionin alueelle on sallittua ja että tavarat on esitetty ennen kuin niille osoitetaan tulliselvitysmuoto. Tulli käyttää Turvatietojärjestelmää myös tullaamisen valvontaan.

Purkauslupa

Kun kuljetusväline saapuu kolmannesta maasta, sähköinen saapumisilmoitus on edellytys lastin purkamiselle. Kuljetusvälineen saapumisilmoitus ja purettavaa lastia koskeva esittämisilmoitus voidaan yhdistää, jos toimija haluaa. Yhdistetty saapumisilmoitus ja esittämisilmoitus on tällöin annettava ennen lastin purkamista. Purkauslupana toimii Tullin vastaussanoma.

Kun kuljetusväline saapuu unionimaasta, tavara voidaan purkaa ennen yleisilmoituksen ja esittämisilmoituksen tekemistä.

Tavaroiden saapumisen yleisilmoitus

Tavaroista, jotka tuodaan EU:n tullialueelle suoraan unionin ulkopuolisista maista, on tehtävä saapumisen yleisilmoitus. Ilmoitus täytyy tehdä kaikista kuljetusvälineessä olevista tavaroista.

Poikkeuksena ovat kuitenkin tavarat, jotka kuljetetaan unionin tullialueen aluevesien tai ilmatilan kautta pysähtymättä unionin alueella.

Saapumisen yleisilmoituksella annetaan ns. turvatiedot, joiden antaminen etukäteen on kaikille kuljetusmuodoille pakollista koko EU:ssa. Ilmoituksen tietoja käytetään turvallisuutta ja vaarattomuutta koskevan sähköisen riskianalyysin tekemisessä.

Saapumisen yleisilmoituksella tavarankuvaus on ilmoitettava tavanomaisen kauppanimityksen mukaan. Tavarankuvauksen sijaan voidaan ilmoittaa tullinimike neljän (4) numeron tarkkuudella.

Kuljetusliike on vastuussa saapumisen yleisilmoituksen antamisesta. Halutessaan kuljetusliike voi käyttää myös edustajaa ilmoituksen antamiseen.

Sähköistä saapumisen yleisilmoitusta voi käyttää myös tavaran unioniaseman ilmoittamiseen.

Tulli-ilmoitus

Kun tuodaan tavaraa Suomeen EU:n ulkopuolelta siitä, annetaan erilaisia ilmoituksia Tullille:

 • saapumisen yleisilmoitus ennen tavaran saapumista EU:n alueelle, jos Suomi on ensimmäinen saapumispaikka EU:ssa
 • yleisilmoitus ennen tavaran saapumista Suomeen, jos sitä tuodaan meri- tai lentoliikenteessä toisesta EU-jäsenvaltiosta
 • saapumisen esittämisilmoitus tavaran saapuessa Suomeen
 • saapumispaikalla sijaitsevan väliaikaisen varaston ilmoitukset
 • passitusilmoitus, jos tavara siirretään EU:hun passitusmenettelyssä
 • tulli-ilmoitus tavaran tulliselvitystä varten
 • yhteinen tuloasiakirja (CED), ennakkoilmoitus tietyistä ei-eläinperäisistä rehuista ja elintarvikkeista

Vienti tarkoittaa unionitavaroiden vientiä EU-maiden ulkopuolelle. Vietävät tavarat on asetettava vientimenettelyyn antamalla niistä viennin tulli-ilmoitus.

Vienti-ilmoitus on annettava myös, kun tavaraa viedään EU:n veroalueen ulkopuolelle, esimerkiksi Kanariansaarille, ja kun tavaraa viedään Ahvenanmaalta muualle kuin Suomeen.

Vienti-ilmoituksen perusteella vientimaan tulliviranomainen muun muassa valvoo vietäviin tavaroihin kohdistuvia mahdollisia vientirajoituksia ja -kieltoja, kerää ulkomaankaupan tilastoaineistoa, torjuu terrorismia ja kansainvälistä rikollisuutta, kantaa mahdolliset vientitullit (näitä ei kanneta EU:ssa tällä hetkellä) ja valvoo vientitavaran poistumista EU:sta.

Tavaroiden myynti EU:n ulkopuolelle on arvonlisäverotonta. Tulli vahvistaa luovutuspäätöksen, ja poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen avulla myyjä voi osoittaa sijoittautumisjäsenvaltionsa veroviranomaiselle myynnin arvonlisäverottomuuden perusteen.

Tuoja ja viejä tarvitsevat Tullista EORI-numeron kaupankäynnissä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. EORI on lyhenne sanoista Economic Operators Registration and Identification System.

EORI on EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten. Useimmissa tulli-ilmoituksissa EU:ssa vaaditaan EORI-numero.

Suomessa Tulli on EORI-rekisteröinnistä vastaava viranomainen, ja suomalaiset yritykset rekisteröidään aina Suomessa. EORI-rekisteröiminen tarkoittaa sitä, että Tulli myöntää yritykselle EORI-numeron, jota yrityksen tulee käyttää tunnisteena asioidessaan minkä tahansa EU-jäsenmaan tulliviranomaisen kanssa.

EORI-numero on muotoa: maakoodi FI + Y-tunnus.

Lisätietoa EORI-numerosta Tullin sivuilla.

Vienti-ilmoitus annetaan sähköisesti joko sanomailmoituksena tai Vienti-ilmoituspalvelun kautta. Joissakin tapauksissa vienti-ilmoituksen voi antaa myös suullisesti.

Viejä voi antaa vienti-ilmoituksen itse tai käyttää valtuuttamaansa edustajaa, kuten huolintaliikettä.

Vienti-ilmoitus kannattaa antaa hyvissä ajoin ennen vientitavaran lähettämistä, heti kun lähetystä koskevat tiedot ovat käytettävissä. Viimeistään se on annettava ennen tavaroiden poistumista Suomesta.

Vietävät tavarat pitää esittää tullille eli niiden on oltava aina tullin tarkastettavissa ilmoitukseen merkityllä sijaintipaikalla siihen asti, kunnes tulli on luovuttanut tavarat vientimenettelyyn ja antanut luovutuspäätöksen. Tullitoimipaikassa ei tarvitse käydä asioimassa silloin kun vienti-ilmoitus annetaan, ellei vientiin liity jokin tullin merkintöjä vaativa asiakirja.

Vienti-ilmoitus annetaan siihen tullitoimipaikkaan, jossa viejä sijaitsee tai tavarat lastataan tai pakataan vientikuljetusta varten. Suomessa toimivaltainen tullitoimipaikka on Sähköinen palvelukeskus, jossa sähköiset ilmoitukset käsitellään.

Jos tavaroiden arvo on enintään 3 000 euroa, eikä vietäviin tavaroihin kohdistu vientikieltoja tai -rajoituksia, vienti-ilmoitus voidaan antaa viimeisessä EU-maassa poistumispaikan tullille ennen tavaroiden poistumista unionin tullialueelta.

Asiointi helpottuu, kun selvität tarvittavat tiedot etukäteen. Esimerkiksi tulli-ilmoitusten tekemiseen tarvitset tarkat tiedot tavarasta. Jos tavaran tuonti tai vienti vaatii lupia, niiden pitää olla käytettävissä ilmoitusta tehtäessä.

Tavaran tullinimike määrittää kannettavan tullin ja muut maksut sekä mahdolliset muut vaatimukset ja tuontirajoitukset. Tullinimikkeen voi etsiä esimerkiksi Tullinimikepalvelu Fintaricin tai EU:n TARIC-hakupalvelun avulla.

Lisätietoa vienti-ilmoituksesta Tullin sivuilla.

Lisätietoa viennin asiointitavoista Tullin sivuilla.

Kuljetusliike hoitaa kuljetuksen

Kun lähetät tavaraa EU:n ulkopuolelle ja kuljetusliike huolehtii sen kuljetuksesta, sinun on annettava tullille vienti-ilmoitus ennen tavaran vientiä.

Voit antaa vientiselvityksen itse tai valtuuttaa esimerkiksi huolintayrityksen antamaan sen puolestasi.

Lisätietoa Tullin sivuilta kuljetusliikkeen hoitaessa tavaran kuljetuksen EU:n ulkopuolelle.

Vienti-ilmoitus – Sanoma-asiointi ja netti ilmoittaja

Lisätietoa Sanoma-asioinnin ja netti-ilmoittajien vienti-ilmoituksista Tullin sivuilla.

Tilanteet ovat seuraavat;

Suora vienti, jossa tavarat poistuvat EU:sta meri-, lento- ja rautateitse

 • Suora vienti tarkoittaa, että vientitavaran lähtö- ja poistumistoimipaikka sijaitsevat samassa jäsenvaltiossa (tässä tapauksessa Suomessa).

Epäsuora vienti, kun tavarat poistuvat EU:sta meri-, lento- ja rautateitse

 • Epäsuorassa viennissä vientimenettely alkaa Suomessa, ja tavara poistuu EU:sta toisen jäsenvaltion kautta.

Tavarat poistuvat EU:sta maanteitse

 • Tavarat ovat lähtevät esim. Venäjälle.

Ulkomaankauppaan ja tullaukseen liittyy paljon lyhenteitä. Nämä löydät Tullin sivuilta.

Tässä joitakin käytettyjä lyhenteitä;

AEO (Autorised Economic Operator) on toimija, jolle Tulli on hakemuksesta myöntänyt valtuutetun taloudellisen toimijan aseman. AEO on EU:n tullihallintojen myöntämä status.

AREX-tietojärjestelmässä käsitellään tavaroiden saapumista (arrival) ja poistumista (exit) tullialueelta. Järjestelmällä on yhteydet myös Tullin passitus-, tuonti- ja vientijärjestelmiin.

CCI (Centralised Clearance for Import) on tuonnin keskitetty tulliselvitys.

CDS (Customs Decision System) on EU:n yhteinen Tullipäätökset-järjestelmä. Sen kautta käsitellään monia lupia ja päätöksiä.

CN-nimikkeistö on EU:n yhdistetty nimikkeistö (Combined Nomenclature), jonka 8-numeroisia nimikkeitä käytetään sisäkaupan tilastoilmoituksissa ja viennissä.

DPE (Designated Point of Entry) EU:n rajoilla on nimetyt tuontipaikat, joiden kautta voi maahantuoda eläimiä, elintarvikkeita ja rehuja.

Viennin saatekirja EAD (Export Accompanying Document) kulkee tavaran mukana poistumistoimipaikalle.

EBTI-kyselyohjelmasta (European Binding Tariff Information) voi hakea EU:n eri jäsenvaltioiden myöntämät sitovat tariffitietopäätökset.

EDI (Electronic Data Interchange) on sähköisen tiedonsiirron tapa (suomeksi OVT). Tiedonsiirrossa käytettäviä tapoja ovat esim. EDIFACT tai XML.

Sähköistä vienti-ilmoitusta ELEX (Electronic Export System) käsittelevä Suomen tullin tietojärjestelmä.

EMCS (Excise Movement and Control System) on väliaikaisesti valmisteverottomana liikkuvien tavaroiden valvontajärjestelmä.

EORI on EU:n järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten. EORI on lyhenne sanoista Economic Operators Registration and Identification System.

ICS (Import Control System) on saapumisen valvontajärjestelmä, jolla annetaan ilmoitukset yhteisöön saapuvista tavaroista.

Intrastat (Intra Community Statistics System) on EU-maiden välisen kaupan tilastojärjestelmä.

ITU on integroitu tulliselvitysjärjestelmä. Se kokoaa yhteen tuonnin tulliselvityksessä tarvittavat sovellukset, jolla Tulli hallinnoi tulliselvitysketjua.

Meke on tullin meriliikennekeskus, joka käsittelee alusliikenteen PortNet-tietojärjestelmään annettavat pakolliset viranomaisilmoitukset.

MRN-numero (Master Reference Number) on viite, jonka Tullin järjestelmä antaa hyväksyessään tietyt tulli-ilmoitukset vastaanotetuksi. Annettu MRN ilmoitetaan asiakkaalle hyväksymissanomassa. MRN-numero annetaan passitusilmoituksille, vienti-ilmoituksille ja tietyille saapumisen ja poistumisen ilmoituksille. Numeron käyttämisestä on annettu ohjeita kunkin sovelluksen omissa ohjeissa.

NCTS (New Computerised Transit System) on sähköinen passitusjärjestelmä.

RAPEX on (Rapid Alert System for Dangerous Non-Food Products) kulutustavaroita koskeva nopea hälytysjärjestelmä.

REX (The Registered Exporter system) on EU:n tietokanta, johon alkuperävakuutuksia ja -ilmoituksia laativien viejien on rekisteröidyttävä.

SAD (Single Administrative Document). on hallinnollinen yhtenäisasiakirja, joka toimii tulli-ilmoituksena. SAD-lomaketta käytetään tuontitullauksissa, asetettaessa tavaraa tullivarastointimenettelyyn tai todistettaessa tavaroiden yhteisöasemaa. Viennissä ja passituksessa lomake on käytössä vain poikkeustilanteissa.

Sähköinen palvelukeskus Spake käsittelee sähköiset tulli-ilmoitussanomat ja vastaa niihin liittyviin asiakaskyselyihin.

Sitova tariffitieto STT on kirjallinen päätös tavaraan sovellettavasta nimikkeestä.

TARIC (The integrated Tariff of the European Union) tarkoittaa EU:n yhtenäistettyä tullitariffia. Taric-kyselyohjelma on monikielinen tietokanta, joka sisältää kaikki EU:n tulli-, kauppa- ja maatalouslainsäädäntöön liittyvät toimenpiteet.

TAXUD (Taxation and Customs Union Directorate-General) on Euroopan komission tulli- ja veroasioiden pääosasto.

Kansainvälistä tavarankuljetusta koskeva TIR (Transports Internationaux Routiers) on
tullisopimus / passitusjärjestelmä.

UTK (Unionin tullikoodeksi)

UTU on Suomen tullin uusi tullaus- ja tariffijärjestelmä. Toteutus on osa EU:n laajuista tulliselvitysjärjestelmien kokonaisuudistusta.

EU:lla on yhteinen kauppapolitiikka. Se tarkoittaa, että markkinoillepääsyn ehdot EU:n ulkopuolisten maiden kanssa määritellään EU-tasolla. Yhteinen kauppapolitiikka kattaa tavaroiden ja palveluiden kaupan, henkisen omaisuuden, julkiset hankinnat sekä ulkomaiset suorat investoinnit.

EU:n kauppapolitiikan tavoitteena on lisätä eurooppalaisten yritysten kaupankäyntimahdollisuuksia poistamalla kaupan esteitä, kuten tullimaksuja, kiintiöitä ja standardien yhteensopimattomuutta, sekä takaamalla reilu kilpailuympäristö.

EU:lla on maailmanlaajuinen kauppasopimusten verkosto 76 maan kanssa tehdyn sopimuksen ansiosta (41 sopimusta). Nämä antavat merkittäviä mahdollisuuksia avata kauppaa näiden maiden kanssa.

EU:n kauppapolitiikkaan kuuluvat:

 • Kauppasopimukset EU:n ulkopuolisten maiden kanssa
 • Kaupan sääntely eurooppalaisten tuottajien suojaamiseksi epäreilulta kilpailulta
 • Jäsenyys Maailman kauppajärjestössä (WTO), jossa sovitaan kansainvälisen kaupan säännöistä.

Kauppasopimuksia on monenlaisia:

 • Talouskumppanuussopimukset tukevat kauppakumppaneiden kehitystä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa.
 • Vapaakauppasopimuksilla voidaan avata markkinoita vastavuoroisesti teollisuusmaiden ja nousevien talouksien kanssa.
 • Assosiaatiosopimukset syventävät taloudellisen yhteistyön lisäksi poliittista yhteistyötä.
 • Tulliliitto – tavarakaupan vapauttamisen lisäksi sovitaan yhtenäisestä ulkotullista tuonnille kolmansista maista. EU:lla on tulliliitto Turkin kanssa.

Kaikkien sopimusten tavoitteena on vähentää kaupanesteitä ja edistää kauppaa ja investointeja. Lisäksi tavoitteena on harmonisoida niin teknologisia, kun tuotannollisia standardeja.

Kauppasopimusten hyödyntäminen – Access2Markets-palvelu

Access2Market-portaali helpottaa kansainvälistä kauppaa ja kauppasopimusten hyödyntämistä. Siitä löytyy EU:n kauppasopimusten yksityiskohtia. Tietoa tulleista, veroista, tuotevaatimuksista ja alkuperäsäännöistä. Tähän palveluun kannattaa tutustua rauhassa. Tietokannasta löytyy valtavasti tietoa ja menee hieman aikaa, ennen kun siitä saa kaiken hyödyn irti.

Lisätietoa Access2Markets-palvelusta.

Maat, joiden kanssa EU:lla on vastavuoroinen kauppasopimus, myöntävät alennetun tullikohtelun tai tullittomuuden EU:n alkuperätuotteille. Alkuperäsäännöt ovat nimikekohtaisia, eikä niitä välttämättä myönnetä kaikille tuotteille.

Etuuskohtelun saaminen määrämaassa (sopimusmaassa) edellyttää, että vientituote on EU:n maan alkuperätuote. Etuuskohtelusopimuksessa selviää, millä edellytyksillä vientimaassa tuotettava tai valmistettava tuote voi saavuttaa alkuperäaseman (ns. alkuperäsäännöt).

Tuotteen on oltava joko kokonaan vientimaassa tuotettu tai riittävien valmistusvaiheiden kautta valmistettu. Alkuperäsäännöt ovat nimikekohtaisia. EU:n Access2Market työkalu on hyödyllinen apu.

Vapaakauppasopimuksissa annetaan tullietuuksia valtaosalle teollisuustuotteista ja monelle maataloustuotteille. Näiden sopimusten tuotekatteet ja tullinalennukset vaihtelevat.

Tuote on vietävä suoraan EU:sta sopimusmaahan. Suoran kuljetuksen vaatimus perustuu siihen, että tavaroiden on pysyttävä tullivalvonnassa kuljetuksen ja välivarastoinnin aikana.

Lue lisää viennin etuuskohtelusta Tullin sivuilta.

Joidenkin tavaroiden vientiä on rajoitettu tai niiden vienti on kokonaan kielletty joko yhteisö- tai kansallisilla säännöksillä, esimerkiksi aseiden, ampumatarvikkeiden, kaksikäyttötuotteiden, kulttuuriesineiden ja otsonia tuhoavien aineiden vienti.

Jos vietävään tavaraan kohdistuu vientirajoitus, on viejän haettava vientilupa ao. rajoitusta hallinnoivalta viranomaiselta. Luvan numero on ilmoitettava vienti-ilmoituksessa. Suomessa Tulli on vientirajoituksia valvova viranomainen, mutta joitakin rajoituksia hallinnoivat muut viranomaiset, kuten sisäministeriö (aseet ja ampumatarvikkeet), ulkoministeriö (kaksikäyttötuotteet) ja Museovirasto (kulttuuriesineet). Lisätietoja vientirajoituksista ja niiden ilmoittamisesta vienti-ilmoituksissa

Tullin rajoituskäsikirjasta saat lisätietoa voimassa olevista vientirajoituksista. Rajoituskäsikirjaan on koottu yhteen vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi. Rajoituskäsikirja koostuu itsenäisistä osioista, jotka on ryhmitelty rajoitustenalaisten tavaroiden mukaan. Kunkin osion kohdalla selvitetään kyseiseen tavaraan liittyvät rajoitukset eri tullimenettelyissä.

Lue lisää vientirajoituksista Tullin sivuilta.

Lue lisää vientivalvonnasta ulkoministeriön sivuilta.

YK:lla ja EU:lla on eräistä alueellisista vientikielloista ja pakotteista, jotka ovat toistaiseksi voimassa. Päätösten voimaan saattamisesta, täytäntöönpanosta ja raportoinnista vastaa ulkoasiainministeriö. Myös Yhdysvalloilla ja Britannialla on pakotteita, jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan.

Selvitä seuraavia kysymyksiä;

 • Onko viennin määrämaa pakotteiden alainen. Vientirajoituksia pitää noudattaa myös silloin, kun tuotteet viedään kolmannen valtion kautta pakotteiden kohteena olevaan maahan.
 • Rajoittavatko pakotteet tuotteidesi vientiä, jos vienti kohdistuu pakotteiden kohteena olevaan valtioon. Jokainen pakotejärjestelmä on erilainen. Vientiyrityksen pitää itse selvittää, ovatko tuotteet rajoituksenalaisia. Ulkoministeriöltä voi pyytää apua.
 • Varmista, että liiketoimeen ei liity pakotelistattuja henkilöitä tai yhteisöjä.

Lisätietoa kansainvälisistä pakotteista ulkoministeriön sivuilla.

Lisätietoa maakohtaisista pakotteista ulkoministeriön sivuilla.

EU:n kauppasopimusten hyödyntäminen

Raportti avaa Euroopan unionin kauppapolitiikkaa yritysten kannalta, eri näkökulmista. Sen avulla yritykset pystyvät paremmin hyödyntämään EU:n tekemien kauppasopimusten tarjoamia mahdollisuuksia.