12.2.2019 klo 09:04
Uutinen

Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät ovat heikentyneet – osaavasta työvoimasta on pulaa ja yritykset ovat edelleen kasvuhakuisia!

Esiintyjät:
PDF iconmarjo_kolehmainen_kasvun_suunta_2019_diat.pdf ja
PDF iconpk_barometri_kevat_2019_finnvera.pdf

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Pk-yritysbarometri:
PDF iconalueraportti_pohjois_pohjanmaa_kevat2019.pdf ja
PDF iconaluekalvot_pohjois_pohjanmaa_kevat2019.pdf

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien kasvun suunta – kysely:
PDF iconkasvun_suunta_2019_diat_kaikki.pdf

Koko maan Pk-yritysbarometri:
Koko maa ja alueelliset raportit

Alueellinen Pk-yritysbarometri: Suhdannenäkymät

 • Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat selvästi syksyn 2018 tilannetta heikommat. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +14, kun se viime syksynä oli +27. Pohjois-Pohjanmaan alueella tilanne nähdään myös syksyn 2018 tilannetta selvästi heikompana saldoluvun ollessa nyt +12, kun luku syksyllä oli +29.
 • Pohjois-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymät henkilökunnan määrän osalta ovat hieman heikommat kuin syksyllä saldoluvun ollessa nyt +9 (syksyllä +14). Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+12) perusteella myös hivenen heikommat kuin syksyllä 2018 (+14).

Alueen Yritysten kasvun suunta -kysely:

 • Yrittäjät uskovat edelleen oman liiketoimintansa kasvuun, 69,3 % uskoo liikevaihtonsa kasvavan vähintään 19 %. Viime vuoden vastaava luku oli 63 %. Kasvuodotukset tarkoittavat vastaajien yhteenlasketussa liikevaihdossa enimmillään noin 74,4 miljoonan euron kasvua vuosina 2019-2020. Vastaajaa kohti tämä tarkoittaa enimmillään n. 195 000 euron liikevaihdon kasvua, joka on hieman vähemmän kuin edellisen kyselyn keskiarvo, joka oli n. 216 000 euroa/vastaaja.
 • Kasvuhalukuuteen kannustavat kysyntään vastaaminen, usko omien tuotteiden kilpailukykyyn sekä tarve parantaa kannattavuutta. Yrittäjän omalla ja henkilöstön motivaatiolla koetaan myös olevan suuri merkitys.
 • Pk-yrityksissä kasvun keinoiksi nähdään myyntiin ja markkinointiin panostaminen, uusien tuotteiden kehittäminen, uusien asiakasryhmien löytäminen, verkostoituminen, liiketoimintamallin kehittäminen sekä henkilöstön kehittäminen ja kouluttaminen.
 • Kasvua rajoittavat eniten osaavan henkilökunnan löytäminen, yrittäjän oma jaksaminen sekä kilpailutilanne. Osaavan henkilöstön löytäminen on keskeinen haaste 43 %:lla vastaajista, kun vastaava luku viime vuonna oli 33 %.

Alueellinen Pk-yritysbarometri: Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

 • Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (35 %). Yritystoiminnan loppumista ennakoi 4 % koko maan pk-yrityksistä. Pohjois-Pohjanmaan alueella on myös eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (37 %).
 • Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi koko maan tapaan 4 %.
 • Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on nyt koko maassa ja alueella lähes saman verran kuin syksyllä. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Pohjois-Pohjanmaan pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Alueen Yritysten Kasvun suunta – kysely:

 • Työllistäminen kehittyy myönteisesti. Vastaajista 52 % aikoo pitää henkilöstömääränsä ennallaan ja 42 % ilmoitti lisäävänsä työntekijöidensä määrää vuoteen 2020 mennessä. Kyse on vastaajien kesken enimmillään noin 695 uudesta työpaikasta. Vastaajaa kohden tämä tarkoittaa keskimäärin 1-2 uuden työntekijän palkkaamista, joka on vastaava tulos, kuin edellisessä kyselyssä.
 • Ajankohtaiskysymyksessä kysyttiin sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista yritystoimintaan. Vastaajista 60 % ilmoitti, ettei uudistuksilla tule olemaan vaikutusta omaan yritystoimintaan.

Alueellinen Pk-yritysbarometri: Omistajanvaihdos

 • Puolet koko maan ja alueen pk-yrityspäättäjistä ei suunnittele omistajanvaihdosta. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamista suunnittelee koko maassa ja alueella noin joka viides.

Maakunnan yrityksistä 62 % ilmoittaa olevansa joko voimakkaasti kasvua hakevia tai mahdollisuuksien mukaan kasvavia yrityksiä. Vastaava luku oululaisista yrityksistä on 71 %.

Kasvuun vaikuttavista ja kannustavista tekijöistä vastaajat näkivät keskeisimmiksi kysyntään vastaamisen (58 %), omien tuotteiden ja palveluiden erinomaisuuden (54 %) sekä tarpeen parantaa yrityksen kannattavuutta (46 %).

Liikevaihdon kasvua odotetaan

Alueen yrityksissä odotetaan reilua liikevaihdon kasvua vuosille 2019–2020. Toimialoista voimakkainta kasvua odotetaan ICT -alalla. Oulussa sijaitsevat yritykset odottavat keskimääräistä vahvempaa liikevaihdon prosentuaalista kasvua maakunnan yrityksiin verrattuna. Euroissa vastaajat ilmoittivat kasvuodotusten olevan yhteensä minimissään n. 55,7 miljoonaa euroa ja maksimissaan n. 77,4 miljoonaa euroa. Vastaajaa kohti tämä tarkoittaa enimmillään n. 195 000 euron liikevaihdon kasvua.

Kysyttäessä keinoja kasvun hakemiseen vastaukset noudattivat pitkälti kolmen edellisen vuoden vastauksia. Ensisijaisesti korostettiin myynnin ja markkinoinnin tehostamista (60 %). sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä (39 %). Verkostoitumisen merkitys on kasvanut, samoin liiketoimintamallin kehittäminen, uusien asiakasryhmien löytäminen sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Kasvua rajoittavista tekijöistä osaavan työvoiman löytämisen vaikeus on lisääntynyt entisestään, tässä kyselyssä sen mainitsi 43,3 % vastaajista. Viime vuoden kyselyssä vastaava luku oli 33 %. Yrittäjän oma jaksaminen on noussut toiseksi tärkeimmäksi kasvua rajoittavista tekijöistä (43 %). Kolmanneksi tärkein kasvun rajoite on kilpailutilanne (41 %). Muita rajoitteita syntyi kysynnän riittämättömyydestä (25,4 %) sekä byrokratiasta/lupakäytännöistä (25,4 %).

Osaajille löytyy töitä!

Myönteiset kasvunäkymät heijastuvat myös työntekijämäärien kehitykseen. Kaikista vastaajista 52 % aikoo pitää henkilöstön määrän ennallaan ja vain 5,6 % tulee vähentämään henkilökunnan määräänsä vuoteen 2020 mennessä, 42 % aikoo lisätä työntekijöiden määrää. Työntekijöitä haetaan eniten myyntiin ja markkinointiin, tuotantoon ja ylläpitoon, erilaisiin asennustehtäviin, kuljetusalalle ja erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Edellisiin kyselyihin verrattuna työnjohtotehtävät ovat nousseet alana, jossa koetaan työvoimapulaa. Yhteensä vastaajat ilmoittivat palkkaavansa minimissään n. 457 ja maksimissaan n. 695 uutta työntekijää. Tämä tarkoittaa 1-2 uuden työntekijän palkkaamista vastaajaa kohti, joka on samaa tasoa edelliseen vuoteen verrattuna.

Tässä kyselyssä kysyttiin myös työllistämiseen liittyviä suurimpia haasteita. Suurimmaksi haasteeksi yrittäjät kokevat työnhakijoiden saatavuuden ja ammattitaidon omaamisen. Tämän mainitsi 86 vastaajaa. Seuraavaksi suurin haaste koettiin olevan työnhakijoiden motivaatiossa ja asenteessa (40 vastaajaa). Muiksi haasteiksi mainittiin mm. ammattitaidon puute (37 vastaajaa), työllistämiseen liittyvät riskit (24 vastaajaa) ja kustannukset (15 vastaajaa).

”Osaavan työvoiman saanti haastaa alueen elinvoimaisuuden ja tämä edellyttää toimijoiden saumatonta yhteistyötä. Pelkästään alueelliset toimenpiteet eivät yksinään riitä, vaan tarvitsemme rakenteellisia muutoksia ja uuden teknologian hyödyntämistä, joilla ylipäätään helpotetaan yritysten työllistämistä. Koulutuksen joustavuuden kehittäminen on osa tätä kokonaisuutta. Vaikka yleinen suhdannenäkymä Pk-yritysbarometrin mukaan on heikentynyt viime syksystä, vahva viesti kuitenkin on, että alueen yrityksissä on hyvät kasvunäkymät kuluvalle vuodelle”, tiivistää toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Sopivasti töitä ja kuntoilua pitää yrittäjän hyvässä työvireessä

Jaksaminen koettiin yleisesti haasteeksi ja kasvun esteeksi. Lääkkeenä jaksamisen tukemiseen vastaajat mainitsivat työkuorman tasaamisen, kuntoilun, riittävän taloudellisen tuloksen, hyvän työyhteisön, osaavien henkilöiden löytämisen ja delegoimisen taidon.

Sote- ja maakuntauudistuksen ei odoteta keskimäärin vaikuttavan alueen yritysten toimintaan, tätä mieltä oli 60 % vastaajista.

Rahoitus

Koko maan vastanneista pk-yrityksistä alle puolella (45 %) on lainaa rahoituslaitoksilta, alueella osuus on hieman suurempi (51 %).

Koko maassa ja alueella ulkopuolista rahoitusta aiotaan käyttää selvästi yleisimmin muihin kone- ja laiteinvestointeihin tai rakennusinvestointeihin. Käyttöpääomarahoitus yrityksen kasvuun tai kansainvälistymiseen on seuraavaksi yleisimmin mainittu ulkoisen rahoituksen aiottu käyttötarkoitus ennen yrityksen kehittämishankkeita.

Kireät vakuusvaatimukset ja vastausvaihtoehto myy syy ovat koko maassa ja alueella tärkeimmät perusteet sille, että pk-yrityksissä ei ole haettu tai saatu rahoitusta.

Kireät vakuusvaatimukset näyttäisivät korostuvan verrattuna aiempiin kyselyihin. Finnvera onkin tuomassa kuluvan vuoden aikana markkinoille uuden, toimivan yrityksen takausmallin, joka vastaa juuri tähän vakuusvajeeseen.

Yritysten kasvun suunta – kysely taustatiedot:

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät toteuttivat joulukuussa 2018 Yritysten kasvun suunta –kyselyn. Edellinen vastaava kysely toteutettiin marraskuussa 2017. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 410 yrittäjää. Vastaajista 30 % toimii yksinyrittäjinä ja loput ovat työllistäviä yrityksiä. Kyselyllä haluttiin selvittää yritysten kasvuhistoriaa vuodesta 2017 lähtien sekä kasvun keinoja ja odotuksia vuosille 2019 – 2020.

Pk-yritysbarometri taustatiedot:

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pk-yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa. Alueraporteissa kehitystä verrataan kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä. Alueelliseen Pk-yritysbarometriin vastasi 202 yrittäjää joulukuun 2018 aikana. Vastaajista 80% tuli kaupan- ja palvelun aloilta ja loput 20% teollisuuden ja rakentamisen aloilta.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, p. 050 527 7288
järjestöpäällikkö Kirsi Anttila Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, p. 0500 685 148
vt. aluejohtaja Kari Tuominen Finnvera Oyj, p. 029 460 2001
rahoituspäällikkö Katri Vääräniemi Finnvera Oyj, p. 029 460 2592.