Sairauspoissaolo

Jos työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt tekemästä työtään, hänellä on oikeus sairausajan palkkaan.

Jos työsuhde on jatkunut vähintään kuukauden, työntekijällä on työsopimuslain mukaan oikeus saada esteen ajalta täysi palkkansa sairastumispäivää seuranneen yhdeksännen arkipäivän loppuun. Alle kuukauden jatkuneissa työsuhteissa työntekijällä on vastaavasti oikeus saada 50 % palkastaan. Työehtosopimuksissa on usein määrätty tätä pidemmästä sairausajan palkanmaksuvelvollisuudesta. Mikäli työnantaja on maksanut sairausajan palkkaa työehtosopimuksen määräyksen nojalla 1+9 päivää pidemmältä ajalta, hänellä on oikeus nostaa vastaavalta ajalta työntekijälle kuuluva sairauspäiväraha.

Työntekijällä ei ole oikeutta sairausajan palkkaan, jos hän on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella. Työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Tällainen selvitys voi olla esimerkiksi lääkärintodistus, josta käy ilmi niin sanottu ICD-koodi.

Osa-aikainen sairauspoissaolo

Tietyin edellytyksin on mahdollista sopia myös osa-aikaisesta sairauspoissaolosta. Osittainen sairauspäiväraha mahdollistaa työntekijän osittaisen työhönpaluun pitkien sairauspoissaolojen jälkeen. Yhtäjaksoisesti vähintään 60 sairauspäivärahapäivää kestäneen sairauden jälkeen työntekijällä on mahdollisuus palata omaan työhönsä osa-aikaisesti ja saada Kansaneläkelaitoksen maksamaa osasairauspäivärahaa. Työhön paluun on tapahduttava terveyttä ja toipumista vaarantamatta, ja tämä edellyttää aina lääkärin arviota siitä, voiko työkyvytön henkilö palata osa-aikaiseen työhön.

Aloitteen osa-aikaisesta työhön paluusta voi tehdä työntekijä tai yrittäjä, työtyöterveyshuolto tai työnantaja. Järjestely on vapaaehtoinen, ja kuka tahansa osapuolista voi kieltäytyä siitä.

Osa-aikatyötä koskevan sopimuksen tekemisestä säädetään työsopimuslaissa. Työajan ja palkan on vähennyttävä 40–60 prosenttiin aiemmasta. Myös yrittäjälle voidaan maksaa osasairauspäivärahaa, jos hän palaa osittaisesti yritystoimintaansa saatuaan vähintään 60 päivältä sairauspäivärahaa.

Vuosiloman siirto

Jos työntekijä on vuosilomansa tai sen osan alkaessa synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, loma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan.

Palkka työntekijän sairastuessa

Koeajan pidentäminen työntekijän poissaolon vuoksi