Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää työntekijöiden jaksamista työssä.

Työntekijä voi käyttää vuorotteluvapaan haluamallaan tavalla. Työnantajalle vuorotteluvapaa antaa mahdollisuuden saada uutta osaamista työyhteisöön. Työtön työnhakija puolestaan saa määräaikaisen työsuhteen avulla työkokemusta.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuorotteluvapaasta, jos työntekijän työaika on yli 75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta. Vuorotteluvapaan kesto on 100–180 kalenteripäivää.

Vuorotteluvapaalla oleva työntekijä ei luonnollisesti saa poissaolon ajalta palkkaa. Sen sijaan hän saa vuorotteluvapaan ajalta vuorottelukorvausta joko työttömyyskassalta tai Kelalta.

Vuorottelijalla on oikeus vuorotteluvapaan päätyttyä palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Jos tämä ei ole mahdollista, on vuorottelijalle tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työsopimuksen tai palvelussuhteen mukaista työtä ja jos tämäkään ei ole mahdollista, muuta sopimuksen mukaista työtä.

Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että työntekijä on ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta ennen vuorotteluvapaan alkamista. Tähän ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa.
Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijällä on takanaan vähintään 20 vuoden työhistoria ennen vuorotteluvapaan alkamista.
Vuorotteluvapaata ei voi aloittaa sen kalenterikuukauden päättymisen jälkeen, jonka aikana vuorottelija täyttää iän, joka vastaa työntekijän eläkelain mukaista vanhuuseläkkeen alkamisen alaikärajaa vähennettynä kolmella vuodella.

Työnantajan tulee tehdä vuorottelijan kanssa kirjallinen vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan sijaisen. Vuorottelusopimus on toimitettava työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista. Sijaisen työajan tulee olla vähintään vuorottelijan säännöllisen työajan pituinen.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan henkilön on aina oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista.

Tämän lisäksi sijaisen tulee täyttää jokin seuraavista ehdoista:

  1. Hän on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana,
  2. Hän on alle 30-vuotias ja hänen ammatti- tai korkeakoulututkintonsa suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi tai
  3. Hän on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Päätoimista opiskelijaa ei voida palkata vuorotteluvapaasijaiseksi.

TE-toimiston sivulla lisätietoa vuorotteluvapaasta