Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Suomella kovat haasteet seuraavalla vaalikaudella


Suomen Yrittäjien tavoiteohjelma 2007 – 2011

Työpaikkojen säilyttäminen Suomessa globalisaation syventyessä vaati voimakkaita toimia. Yrittäjyyden vahvistaminen on keskeinen keino haasteista selviämiseksi, Suomen Yrittäjät toteaa seuraavalle hallituskaudelle tarkoitetussa tavoiteohjelmassaan Hyvinvoiva Suomi 2011.

Yrittäjien tavoiteohjelma sisältää yli sata kansalaisten hyvinvointiin myönteisesti vaikuttavaa ehdotusta. Ohjelman painopistealueet ovat verotuksen alentaminen ja kannustavuuden lisääminen, työmarkkinoiden kehittäminen ja yrittäjyyteen kohdistettavat erityistoimet.

Veronkevennyksiä jatkettava

Seuraavalla vaalikaudella veronkevennysten painopisteen on oltava työn verotuksessa, työnantajamaksuissa ja yritysverotuksen kannustavuuden lisäämisessä, SY esittää.

Valtion tuloveroasteikon portaita tulisi vähentää ja rajaveroasteita alentaa kauttaaltaan. Työeläkevakuutusmaksu tulisi jakaa tasan työnantajan ja työntekijän kesken. Yrittäjyyskannustimien lisäämiseksi olisi laajennettava mahdollisuutta yrityksen yhdenkertaisen voiton verotukseen. Nyt voiton kahdenkertainen verotus tekee yrittäjän verotuksesta ankarampaa kuin esimerkiksi kiinteistöomistamisen verotus on.

Yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi yritysvarallisuus on vapautettava lahja- ja perintöverosta. Samoin veroseuraamuksia on huojennettava yrityksen siirtyessä työntekijän haltuun.

Työllistämisen helpottamiseen toimia

Yrittäjät voisivat työllistää nykyistä selvästi enemmän, jos työnantajan sopimusriskiä kohtuullistetaan. Siksi yksilöperusteista irtisanomissuojaa on muutettava vastaamaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita siten, että työsuhteen päättämiseen riittäisi hyväksyttävä syy.

Työmarkkinajärjestelmää olisi muutettava siten, että työntekijöille ja työnantajille annettaisiin laajat mahdollisuudet niin halutessaan yhteisesti sopia työehtosopimuksista poikkeavista järjestelyistä. Tämä ns. työehtosopimusten perälautamalli antaisi turvaa työntekijöille ja molemmille osapuolille tarvittavaa joustoa.

Yrittämiseen liittyvää riskiä kohtuullistettava

Yrittäjäksi ryhtymisen kynnyksen madaltamiseksi esitetään pantatun asunnon asumisoikeusjärjestelmää, joka antaisi mahdollisuuden velalliselle jäädä asumaan asuntoon kohtuulliseksi ajaksi siitä huolimatta, että asunto myytäisiin velkojen suorittamiseksi. Asumisoikeusajan kuluessa velallisella olisi oikeus lunastaa asunto itselleen takaisin käyvästä arvosta.

Hallituksellakin vastuuta tupo-pöydän demokratiavajeesta

SY peräänkuuluttaa poliittisten päättäjien vastuuta tupo-pöydän demokratiavajeen johdosta. SY vaatii, että hallituksen tulisi sitoutua ohjelmassaan siihen, että se on mukana toteuttamassa vain sellaisia työmarkkinaosapuolten ratkaisuja, joiden aikaansaamisessa myös yrittäjien valtaenemmistö on ollut mukana.

Muita käsiteltäviä aihealueita

Edellä sanottujen kysymysten lisäksi ohjelmassa käsitellään muun muassa yrittäjän osaamista, yksinyrittäjän aseman parantamista, yksityisen sektorin asemaa julkisessa palvelutuotannossa, väyläinfrastruktuuria ja eräitä energiapolitiikan kysymyksiä.

Tästä linkistä >>
Hyvinvoiva Suomi 2011

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jussi Järventaus, p. (09) 2292 2950, 050 336 0015
Johtaja Risto Suominen, p. (09) 2292 2932
veroasiantuntija Leena Romppainen,
p. (09) 2292 2937 (veroasiat)
Johtaja Martti Pallari, p. (09) 2292 2955 (mm. koulutus)
Johtaja Rauno Vanhanen, p. (09) 2292 2935 (työelämä)


OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952, Raija-Liisa Konkola