Yrityksen kirjanpito

Yrittäjänä vastaat siitä, että kirjanpitosi on hoidettu asianmukaisesti. Kirjanpitoon liittyvät myös tilinpäätös ja tilintarkastus.

Vaikka ulkoistaisit kirjanpidon ja muun taloushallinnon ammattilaiselle, sinun on hyvä ymmärtää kirjanpidon perusteet pääpiirteittäin. Kun kirjanpitosi on ajan tasalla, voit tehdä sen perusteella suunnitelmia ja ennusteita sekä budjetoida kassavirtaa ja toiminnan kehitystä.

Yrityksesi tuloverotuksessa verotettavan tulon ja arvonlisäveron ilmoittaminen pohjautuvat kirjanpidon lukuihin. Esimerkiksi arvonlisävero usein ilmoitetaan kuukausittain, mikä jo sellaisenaan luo raamin kuukausittaiselle kirjanpidolle. Aikataulut ovat tarkkoja, sillä myöhästymisestä seuraa lisämaksuja. Maksetut palkat tulee ilmoittaa viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivästä ja lisäksi tehdä erillisilmoitus kuukausittain. Yrityksen tuloveroilmoitus tehdään vuosittain.

Kirjanpitäjä tekee oman työnsä sen tiedon varassa, mitä hänelle toimitat. Siksi sinun on huolehdittava, että kirjanpitäjä saa kaiken tarvittavan – esimerkiksi jokaisen asiakkaalle lähettämäsi laskun tai kuitin ostamistasi liiketoimintaan liittyvistä tarvikkeista.

Yrittäjän vastuulla on säilyttää kirjanpitoaineisto ja tositteet säädetyn ajan: kirjanpitoaineistot vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä ja tositteet, kuten kuitit ja laskut, vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Joissain tapauksissa säilytysaika voi olla pidempikin. Aineiston säilyttämisen voi käytännössä hoitaa myös tilitoimisto, jos niin sovitaan. Asiakirjat voi säilöä joko paperisina tai sähköisessä muodossa.

Kirjanpitolaki ja kirjanpidon keskeiset käsitteet

Kirjanpitoa sääntelevät muun muassa kirjanpitolaki ja arvonlisäverolaki. Säännökset vaihtelevat eri yhtiömuotojen ja yrityksen koon mukaan.

Kirjanpitolaki määrää yksityiskohtaisesti, miten minkäkin kokoisen yrityksen tulee hoitaa kirjanpitonsa. Esimerkiksi vaatimus tositteiden säilyttämisestä ja tilinpäätöksen valmistumisen aikataulusta on määritelty laissa. Seuraavat ohjeet perustuvat kirjanpitolakiin ja alan vakiintuneisiin käytäntöihin.

Kirjanpito voidaan tehdä yhden- ja kahdenkertaisena. Toiminimiyrittäjälle saattaa riittää yhdenkertainen kirjanpito. Voit tarkistaa kirjanpitovelvollisuuden kriteerit kirjanpitolaista.

Tilikausi on yleensä 12 kuukautta. Kahdenkertaisen kirjanpidon tekevällä yrityksellä tilikausi voi olla muukin kuin kalenterivuosi, mutta yhdenkertaisella kirjanpidolla se on aina kalenterivuosi.

Ensimmäinen tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi, koska tilikausi alkaa siitä päivästä, kun perustat yrityksen. Ensimmäisen tilikauden enimmäispituus on 18 kuukautta.

Kirjanpidossa tosite tarkoittaa kaikkia niitä asiakirjoja, joista selviävät osto- tai myyntitapahtumat. Esimerkiksi myydystä palvelusta kirjoitettu lasku on myyntitosite. Myös kuitit, tavaraluettelot ja käteisnostokuitit kuuluvat kirjanpidon tositteisiin.

Laki määrää yksityiskohtaisesti, mitä tietoja tositteissa täytyy olla. Ole tarkkana esimerkiksi lähettämiesi laskujen kanssa!

Tositteiden perusteella kirjanpitäjäsi tekee kirjauksen eli vie osto- ja myyntitapahtumat kirjanpitoosi. Kirjausten perusteella syntyy kirjanpitoraportti kuukauden tapahtumista sekä alv- ja työnantajasuorituslaskelmat, joiden perusteella maksetaan verot.

Voinko tehdä kirjanpidon itse?

Voit, mutta sitä kannattaa harkita tarkkaan. Mieti, mihin haluat käyttää aikaasi yrittäjänä. Kirjanpitoa säätelevät monet lait ja asetukset. Tunnetko ne tai onko sinulla aikaa ja kiinnostusta perehtyä niihin? Jos lakia ei tunne kunnolla ja kirjanpidon tekee itse, saattaa tapahtua virheitä, kuten vääriä kirjauksia tai unohdettuja ilmoituksia. Myös jotkut verovähennykset saattavat jäädä huomioimatta, jos lainsäädäntö ei ole hallussa.

Miten valitsen tilitoimiston tai kirjanpitäjän?

Virheellinen kirjanpito voi tuottaa paljon harmia ja rahanmenoa. Siksi kannattaa valita yrityksellesi osaava kirjanpitäjä tai tilitoimisto.

Luotettavasta ammattilaisesta on paljon hyötyä: paitsi, että hän hoitaa säännölliset kirjanpitoon liittyvät asiat, voit ostaa häneltä myös muita taloushallinnon palveluita, kuten palkanlaskennan.

Voit etsiä sopivia tilitoimistoja esimerkiksi Taloushallintoliitosta, jonka jäsenet ovat auktorisoituja tilitoimistoja eli niiden toimintaa valvotaan. Luotettavia kontakteja saat myös muun muassa uusyrityskeskuksista. Lisäksi voit kysyä toisilta yrittäjiltä suosituksia heidän käyttämistään palveluntarjoajista. Heiltä saatat saada vinkkejä nimenomaan oman toimialasi tuntevan kirjanpitäjän löytämiseen.

Kannattaa pyytää tarjous useammalta toimijalta ja vertailla hintoja ja palvelutarjontaa. Sähköiset ohjelmistot helpottavat monia työvaiheita. Tee aina kirjallinen sopimus ostamistasi palveluista.

Löydä paikkakuntasi kirjanpitäjät

Löydä paikkakuntasi kirjanpitäjät

Yrityshakemistosta voit etsiä yritystä sen sijainnin tai toimialan mukaan. Palvelussa on niiden Suomen Yrittäjien jäsenyritysten tiedot, jotka ovat antaneet luvan tietojen julkaisuun.

Lue lisää sähköisestä taloushallinnosta

Lue lisää sähköisestä taloushallinnosta

Mietitkö siirtymistä sähköiseen taloushallintoon? Yrittäjän digiopas listaa taloushallinnon digitalisoimisen hyödyt.

Tilinpäätös: vuoden taloudellinen kooste

Kirjausten perusteella laaditaan tilikauden päätyttyä tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot. Tilinpäätös on kooste yrityksen taloudesta tilikauden ajalta. Tase kertoo tilinpäätöspäivän taloudellisen tilanteen, esimerkiksi yrityksen varat ja velat. Tuloslaskelma puolestaan kertoo, miten yrityksen tulos on muodostunut. Vertailun vuoksi tilinpäätöksessä kerrotaan myös edellisen tilikauden vastavavat tiedot.

Erilaiset liitteet täydentävät laskelmaa, ja nämä asiakirjat lukemalla pystyy muodostamaan täsmällisen kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Yrityksen koko vaikuttaa siihen, millaisia liitteitä tilinpäätökseen tulee sisällyttää – pienet ja mikroyritykset selviävät tässä suhteessa vähemmällä kuin suuret.

Tilinpäätös pitää laatia kirjanpitolain mukaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yrityksen vastuuhenkilöt allekirjoittavat aina tilinpäätöksen. Tilinpäätös on tärkeä asiakirja, ja tarvitset sitä verotuksen lisäksi esimerkiksi rahoitusta tai elinkeinolupia hakiessasi.

Toiminimiyrittäjältä ei aina vaadita tilinpäätöstä, mutta käytännössä myös hän joutuu keräämään kaikki vastaavat tiedot ja laskelmat veroilmoitusta varten.

Milloin tilinpäätös täytyy toimittaa kaupparekisteriin?

Useimpien yritysten täytyy ilmoittaa tilinpäätöksensä kaupparekisteriin Patentti- ja rekisterihallitukseen. Kaupparekisterissä olevat tilinpäätökset ovat julkisia.

Yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta eli toiminimiyrittäjältä, avoimelta yhtiöltä ja kommandiittiyhtiöltä tilinpäätöksen toimittamista vaaditaan kuitenkin vain tietyin edellytyksin. Toiminimiyrittäjän osalta nämä harvoin täyttyvät.

Tilintarkastus: kenelle se on pakollinen?

Tilintarkastus on lakisääteinen tehtävä, jonka tekee yrityksen valitsema tilintarkastaja.
Se on lähtökohtaisesti pakollinen kaikille kirjanpitovelvollisille.

Tilintarkastuskertomuksessa annetaan lausunto siitä, antavatko yrityksen tilinpäätös ja mahdollinen toimintakertomus oikeat ja riittävät tiedot sen toiminnasta sekä ovatko toimintakertomus ja tilinpäätös ristiriidattomia.

Joitain poikkeuksia lukuun ottamatta tilintarkastajaa ei tarvitse valita, jos sekä päättyneellä että sitä edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista ehdoista:

  • Taseen loppusumma on ylittänyt 100 000 euroa.
  • Liikevaihto on ylittänyt 200 000 euroa.
  • Palveluksessa on ollut keskimäärin 3 henkilöä.

Huomaa kuitenkin, että yhtiöjärjestys voi edellyttää tilintarkastusta, vaikkeivat yllä olevat ehdot täyttyisikään.

Toiminimiyrityksen ei tarvitse valita tilintarkastajaa. Sen sijaan tilintarkastus on pakollinen osakeyhtiöissä, kommandiittiyhtiöissä, avoimissa yhtiöissä ja osuuskunnissa, jos edellä mainitut rajat ylittyvät. Tilintarkastajaksi on valittava hyväksytty tilintarkastaja HT tai KHT.

Lataa itsellesi Yrityksen kirjanpito -opas

Tämä opas on tehty sinulle, joka haluat ymmärtää kirjanpidon peruskäsitteet ja toiminnot. Lue mitä tarkoittaa esimerkiksi tosite ja kirjaus.