Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta yrittäjien ei omistavien perheenjäsenten työttömyysturvan kehittämiseksi

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt lausuntoamme otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä. 

Esityksessä ehdotetaan, että yrittäjän ei omistava perheenjäsen olisi jatkossa työttömyysturvajärjestelmässä palkansaaja. Tässä tarkoituksessa muutettaisiin työttömyysturvalakia siten, että osaomistajuuden kautta yrittäjäksi katsominen edellyttäisi henkilökohtaista omistusosuutta yrityksessä, osuutta sen äänivallasta tai muutoin vastaavaa henkilökohtaista määräysvaltaa. Jos mikään em. ehdoista ei toteutuisi, henkilö olisi palkansaaja, vaikka yritys, jossa hän työskentelee, olisi kokonaan hänen perheenjäsenensä yksin taikka perheenjäsentensä yhdessä kokonaisuudessaan omistama taikka hänen perheenjäsenensä osaomistajamääritelmän kautta olisi edelleen työttömyysturvalaissa tarkoitettu yrittäjä. 

Yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehdoksi esitetään 52 kalenteriviikkoa, joina hänen tulisi täyttää samat työtä koskevat edellytykset kuin mitä sovelletaan muihin palkansaajiin. Lisäksi yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen päivärahaoikeuden syntyminen edellyttäisi, että hän on ollut ei omistavassa asemassa vähintään 12 kuukautta.

Esityksen tavoitteena on turvata yrittäjän ei-omistavalle perheenjäsenelle mahdollisuus työttömyysturvaan samoilla työvoimapoliittisilla edellytyksillä, joita voimassa olevan työttömyysturvalain nojalla sovelletaan työttömyysturvalaissa tarkoitettuun palkansaajaan. Samalla pyritään vähentämään tilanteita, joissa ansiopäivärahaoikeus menetetään siksi, että ei omistava perheenjäsen on omaa työmarkkina-asemaansa koskevan virheellisen käsityksen vuoksi liittynyt jäseneksi palkansaajakassaan tai on jatkanut tällaisen kassan jäsenenä, vaikka työskenteleekin työttömyysturvalain tarkoittamalla tavalla yrittäjänä ja tämä työllistyminen on hänen pääasiallinen työnsä.

Suomen Yrittäjien pitkäaikainen tavoite on ollut, että yrittäjän ei-omistavaa perheenjäsentä kohdeltaisiin työntekijänä myös työttömyysturvassa, kuten tehdään kaikessa muussa sosiaalivakuutus- ja työlainsäädännössä. Nykyinen lainsäädäntö on aiheuttanut kohtuuttomia tilanteita yksittäisille henkilöille ja yrittäjäperheille, kun statuksen erilaisuus työttömyysturvassa on havaittu vasta tilanteessa, jossa työtä perheenjäsenen yritystoiminnassa ei ole enää ollut tarjolla. 

Työttömyysturvalakiin nyt ehdotetut muutokset koskevat kymmeniä tuhansia jo nyt perheyrityksissä työskenteleviä henkilöitä asettaen heidät työsuhteen päättyessä ja työttömyysturvan työvoimapoliittisia edellytyksiä arvioitaessa yhdenvertaiseen asemaan muiden työntekijöiden kanssa. Pidämme muutosta ehdottoman kannatettavana ja tervetulleena. 

Esitetty 52 kalenteriviikon työssäoloehto tulee kuitenkin jatkossakin erottelemaan yrityksessä työskentelevät yrittäjän ei-omistavat perheenjäsenet ulkopuolisista työntekijöistä. Ongelmallista on myös se, että henkilö voi kerrallaan täyttää vain joko em. perheyrityksessä työskentelystä täyttyvän 52 kalenteriviikon työssäoloehdon tai vaihtoehtoisesti ulkopuolisella työskentelystä täyttyvän 26 kalenteriviikon työssäoloehdon. Samanaikaisesti sekä perheyrityksessä että ulkopuolisella työskentelevä ei siis voi yhdistää eri työskentelyitään työssäoloehdossaan vaikka maksaa molemmista työttömyysvakuutusmaksua. Tämä tullee aiheuttamaan edelleen hämmennystä yrittäjän ei-omistaville perheenjäsenille ja vaikuttamaan mm. heidän halukkuuteensa hakeutua työttömyyskassan jäseneksi. Selkeämpi ratkaisu olisi ollut se, että kaikkia työntekijäasemassa olevia kohdeltaisiin myös työttömyysturvassa yhdenvertaisesti eli myös työssäoloehto olisi sama 26 kalenteriviikkoa. 

Selvitystemme perusteella vain noin joka viides yrittäjän ei-omistava perheenjäsen kuuluu tällä hetkellä työttömyyskassaan. Pidämmekin nyt esitettyjen muutosten kokonaisvaikutuksia ehdottoman positiivisena ottaen huomioon em. seikan sekä sen, että työssäoloehto kohderyhmällä joka tapauksessa lyhenee nykyisestä 15 kuukaudesta, ja edelleen sen, että työvoimapoliittinen statuksen muuttaminen helpottaa jokaisen yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen asemaa.

 

Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén
työmarkkina-asioiden päällikkö