Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto koskien kulutusluottosopimuksista ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevasta hallituksen esityksestä


Eduskunnan talousvaliokunta 


Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta.

Ehdotuksen mukaan korkokatto laajennettaisiin koskemaan kaikkia kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevan luvun soveltamisalaan kuuluvia luottoja. Korkokatto määriteltäisiin nykyisestä luoton todelliseen vuosikorkoon pohjautuvasta korkokatosta poikkeavasti siten, että laissa asetettaisiin yläraja nostetulle luotolle perittävälle korolle. Tämän lisäksi rajattaisiin oikeutta periä kuluttajalta muita luottokustannuksia. Niin ikään rajoitettaisiin oikeutta periä kuluttajalta kuluja maksuajan pidentämisestä. Hintasääntelyn laajentamisella pyritään kohtuullistamaan markkinoilla tarjolla olevien kuluttajaluottojen hinnoittelua ja vähentämään kuluttajaluotoista aiheutuvia velkaongelmia. Korkokattomallin muutoksella pyritään siihen, että sääntely olisi nykyistä tehokkaampaa ja sen noudattaminen ja valvonta yksinkertaisempaa. Tavoitteena on myös lisätä luottojen hinnoittelun läpinäkyvyyttä.  
    
Jos luotonantaja tai luotonvälittäjä rikkoo korko- tai luottokustannuskattoa koskevaa sääntelyä, kuluttajalta ei saisi ehdotuksen mukaan periä korkoa tai muita luottokustannuksia lainkaan. Hintasääntelyn rikkomisen seuraamusten tiukentamisella pyritään tehostamaan sääntelyn noudattamista. 

SY:n kanta

Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa varsinaisesta esityksestä, mutta olemme huolissamme esityksen välillisistä vaikutuksista.

Kuluttajaluottojen entistä tiukempi sääntely lisännee erilaisten korkeakorkoisten luottojen markkinointia pk-yrityksille, jotka ovat kuitenkin usein tietotaidollisesti kuluttajaan verrattavissa. Erityisen haastava tilanne on esimerkiksi toiminimiyrittäjillä. 

Jo edellisen kulutusluottoihin liittyvän lakimuutoksen jälkeen useat yritykset laajensivat toimintaansa yritysrahoituksen puolella ja pk-yrityksiltä saamamme palautteen mukaan näiden luottojen markkinointi on ainakin ajoittain ollut melko aggressiivistakin.
Olemme huolissamme, että ehdotetut muutokset lisäävät entisestään erityisesti pieniin yrityksiin kohdistuvaa markkinointia ja näemme tilanteessa riskin siitä, että yrittäjä ottaa maksukykyynsä nähden liikaa korkeakorkoisia lainoja. Tämä olisi haitallista sekä yrityksen liiketoiminnalle että yrittäjän henkilökohtaiselle taloudelle.

Pyydämme, että esitettävän muutoksen vaikutuksia seurattaessa kiinnitettäisiin erityistä huomiota siihen, miten esitettävä muutos vaikuttaa pk-yritysten rahoitustarjontaan pk-yrittäjille tarjottaviin lainoihin.

 

Suomen Yrittäjät


Petri Holopainen
asiantuntija