Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö
 

Suomen Yrittäjät kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksemme subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta koskevasta hallituksen esityksestä.

Kannatamme subjektiivisen täysipäiväisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista kaikkia lapsia koskevaksi.

Lapsen subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta rajattiin edellisellä hallituskaudella 20 tuntiin viikossa. Oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen muuttui näin riippuvaiseksi lapsen vanhempien tai muiden huoltajien työssäkäynnistä, yrittäjyydestä tai opiskelusta. Vastaava rajaus tehtiin myös yksityisen hoidon tukeen.

Oikeuden rajoittamisen päätavoitteena oli tasapainottaa valtiontaloutta. Merkittävä osa kunnista ei kuitenkaan ole päätynyt rajaamaan varhaiskasvatusoikeutta. Uudistuksen tavoitteena olleet säästöt eivät näin ole toteutuneet odotetulla tavalla.

1. Esityksen keskeinen sisältö

Käsillä oleva esitys palauttaisi lapsen subjektiivisen oikeuden täysipäiväiseen kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Kaikilla lapsilla olisi oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen ja lapsen vanhempien määrittämän tarpeen mukaan.

Lapsen vanhemman tai muun huoltajan työ- tai opiskelutilanne ei enää vaikuttaisi lapsen oikeuteen osallistua varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatusoikeuden laajuuteen ei myöskään vaikuttaisi se, onko lapsen vanhempi perhe- tai hoitovapaalla perheen muun lapsen hoidon vuoksi tai jos vanhempi jostain muusta syystä olisi kotona, esimerkiksi vanhemman ollessa eläkkeellä tai kuntoutuksessa.

Esitys lisäisi valtiontalouden menoja noin 17 miljoonalla eurolla vuodesta 2021 alkaen.

2. Suomen Yrittäjien kanta

Suomen Yrittäjät kannattaa subjektiivisen täysipäiväisen kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamista kaikkia lapsia koskevaksi. Nykyistä useamman lapsen on voitava osallistua varhaiskasvatukseen. Tällä hetkellä suomalaislasten osallistuminen järjestelmälliseen varhaiskasvatukseen on vain kansainvälistä keskitasoa.

Viimeaikainen tutkimus osoittaa, että varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti lasten myöhempään kehitykseen. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella voidaan vahvistaa etenkin heikommasta sosioekonomisesta taustasta tulevien lasten koulutuspolkua ja estää syrjäytymistä. Panostukset varhaisiin oppimisvaiheisiin ovat yhteiskunnalle kannattavimpia.

Varhaiskasvatusoikeuden rajauksen purkamisella on oletettavasti myönteisiä työllisyysvaikutuksia, kun työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen paranee. Uuden työn ja myös lyhytaikaisten työsuhteiden vastaanottaminen helpottuu, kun vanhemmilla on varmuus lapsen varhaiskasvatuspaikasta.

Muutos saattaa vaikuttaa jossain määrin myönteisesti yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita tuottaviin yrityksiin, sillä varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistaminen ja täysimääräisen yksityisen hoidon tuen maksaminen kaikille perheille voi lisätä kokoaikaisen yksityisen varhaiskasvatuksen käyttöä.

Lisäksi muutos vähentää oletettavasti varhaiskasvatuksen järjestäjien hallinnollista työtä, koska järjestäjien ei tarvitsisi enää selvittää jokaisen lapsen varhaiskasvatusoikeuden laajuutta. Uudistus myös yksinkertaistaisi yksityisen hoidon tuen hakemusten käsittelyprosessia Kelassa.

 

Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen                                Joonas Mikkilä
pääekonomisti                                   digi- ja koulutusasioiden päällikkö