Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto talousarvioesityksen yhteydessä esiteltävistä tuloverolain sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain eräistä muutosehdotuksista

Valtiovarainministeriö        

Hallituksen esityksen luonnoksessa vuoden 2020 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta kotitalousvähennyksen enimmäismäärää ehdotetaan alennettavaksi 2 400 eurosta 2 250 euroon. Samoin vähennettävää prosenttiosuutta kustannuksista ehdotetaan alennettavaksi työkorvausten osalta 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkkojen osalta 20 prosentista 15 prosenttiin.

Asuntovelan korkojen vähennyskelpoista osuutta pienennettäisiin kymmenellä prosenttiyksiköllä vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin viidellä prosenttiyksiköllä vuosittain. Vuodesta 2023 alkaen asuntovelkojen korkovähennysoikeus poistuisi kokonaan.

Työnantajan maksamien muuttokustannusten veronalaista osuutta huojennettaisiin siten, että veronalaista ansiotuloa olisi 50 prosenttia työnantajan maksamista muuttokustannuksista.

Ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annettu laki säädettäisiin pysyväksi. Lisäksi laissa tarkoitettua lähdeveroprosenttia alennettaisiin 35 prosentista 32 prosenttiin.

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys on luonut työtä ja työpaikkoja sekä yrityksiä vähennyksen piirissä oleville aloille, ja se on osaltaan auttanut harmaan talouden torjunnassa.

Kotitalousvähennyksen leikkaaminen heikentäisi yrittäjyyden edellytyksiä ja vähentäisi työllisten määrää. Vähennyksellä on ollut tärkeä rooli erityisesti pienten yritysten toimintaedellytyksille, sillä vähennys on lisännyt kotitalouksien ostoja pieniltä yrityksiltä ja synnyttänyt myös uutta yritystoimintaa. Kotitalousvähennyksen leikkaaminen voisi mahdollisesti johtaa myös harmaan talouden lisääntymiseen, mikä paitsi heikentäisi oikein toimivien yrittäjien asemaa, aiheuttaisi verotuottomenetyksiä. Tällaista kehityssuuntaa ei tule edistää.

Kotitalousvähennyksen roolia erityisesti ikääntyvän väestönosan elämänlaadun parantamisessa tai mahdollisuudessa asua mahdollisimman pitkään omassa kodissa toimintakyvyn mahdollisesti jo alennuttuakin ei ole syytä väheksyä. Esitämme, että jatkovalmistelussa ehdotusta arvioitaisiin myös siitä näkökulmasta, miten leikkaus toteuttaisi hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta ikäystävällisyyden edistämisestä. Toisaalta on syytä korostaa, että kotitalousvähennys auttaa esimerkiksi lapsiperheitä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

Yrittäjyyttä ja sitä kautta työn kysyntää lisäävän kotitalousvähennyksen leikkaaminen olisi myös ristiriidassa hallitusohjelmaan kirjatun työllisyysasteen nostoa koskevan tavoitteen kanssa. Todettakoon, että esitys kotitalousvähennyksen leikkaamisesta on jo nyt herättänyt huolta yrittäjien piirissä ja luonut epävarmuutta yrittäjien toimintaympäristöön. Saamamme palautteen mukaan yrityksissä on ollut tilanteita, joissa kotitalousvähennystä koskevan mahdollisen sääntelymuutoksen aiheuttaman epävarmuuden johdosta työntekijän palkkaamisesta on pidättäydytty.

Yritysten ja kuluttajien epävarmuutta ei tule vallitsevassa suhdannetilanteessa lisätä. Kotitalousvähennyksen supistaminen leikkaisi kotimaista kulutuskysyntää, eikä esitystä kotitalousvähennyksen leikkaamisesta tule edellä mainituin perustein toteuttaa.  

Työnantajan maksamien muuttokustannusten verotus

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotusta työnantajan maksamien muuttokustannusten verokohtelun muuttamisesta työvoiman liikkuvuuden edistämiseksi.

Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta

Suomen Yrittäjät kannattaa ulkomailta Suomeen muuttaviin avainhenkilöihin kohdistuvan veronhuojennuksen vakinaistamista pysyväksi. Alun perin määräaikaiseksi tarkoitetun lain soveltamisaikaa on jatkettu useasti, ja sitä on sovellettu yhtäjaksoisesti vuodesta 2001. Esityksessä mainituin tavoin katsomme, että avainhenkilöiden Suomeen tulon edistäminen on edelleen tärkeää, ja esitys on siten hyvin perusteltu. Myös hallituksen esitysluonnoksen ehdotus lähdeveroprosentin alentamisesta on kannatettava.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                                                                                  Laura Kurki
pääekonomisti                                                                                     veroasiantuntija