Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Hallituksen esitys laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain ja valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta

 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annettua lakia, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettua lakia ja valtion vientitakuista annettua lakia.

Viennin edistämiseksi esityksessä ehdotetaan korotettavaksi Suomen Vientiluotto Oy:n vienti- ja alusluottojen myöntämisen enimmäisvaltuutta 33 miljardiin euroon ja korontasausvaltuuden enimmäismäärää 33 miljardiin euroon sekä Finnvera Oyj:n myöntämien vientitakuiden enimmäisvaltuutta 38 miljardiin euroon. 

Lisäksi ehdotetaan, että Finnvera Oyj:n valtion takaamien lainojen pääoman takaisin maksamatta olevien ja lainaohjelmien enimmäismäärää korotetaan 20 miljardiin euroon.

Tarkoituksena on edistää suomalaisten pääomatavaravientiä harjoittavien yritysten viennin rahoituksen kilpailukykyä ja siten parantaa niiden mahdollisuuksia saada vientikauppoja.

Keskeiset huomiot

Vienninrahoitusjärjestelmän tarkoituksena on luoda tasavertaiset kilpailuedellytykset ja kehittää Suomeen kilpailijamaiden vientiyritysten käytössä olevia rahoitusehtoja vastaavat ehdot. Tärkeää on myös ylläpitää vienninrahoitusjärjestelmän toiminnan kilpailukyky muuttuvissa olosuhteissa.

Rahoitussektoria koskevat säännökset ovat johtaneet pankkirahoituksen saatavuuden heikkenemiseen viennin rahoituksessa. Muutokset ovat vaikuttaneet rahoituksen saatavuuteen yksityisiltä rahoitusmarkkinoilta ja nostaneet rahoituksen hintaa. Lisäksi pankkien tuottovaatimukset ovat vähentäneet niiden kiinnostusta pitkää maksuaikaa vaativien vientiluottojen rahoittamiseen.

Vienninrahoitusjärjestelmälle on näkemyksemme mukaan selkeä tarve. Samaan aikaan tulee kuitenkin tunnistaa valtuuksien huomattava koko ja niihin liittyvät riskit. Vienninrahoitusvaltuuksien nostaminen mahdollistaa luottojen lisäämisen ja siten vienninrahoitukseen liittyvien riskien lisääntymisen.

Tässä tilanteessa riskienhallinta on tärkeässä asemassa. Näkemyksemme mukaan se on Finnverassa hyvällä tasolla. Riskienhallinta on keskeinen osa Finnveran toimintaa. Finnveran hallitus vastaa riskienhallinnan kokonaisuudesta ja se myös varmistaa, että organisaatiossa on tarkoituksenmukainen riskienhallinnan viitekehys. Lisäksi Finnveran rahoitusvalvontaa on kehitetty aktiivisesti viime vuosina ja tämä kehitystyö jatkuu edelleen.

Arvioitaessa vienninrahoitusjärjestelmän vaikutusta ja riskejä kansantaloudelle, voidaan käsityksemme mukaan todeta, että hyödyt ovat selvästi riskejä suuremmat. Vienninrahoituksella on paitsi merkittäviä suoria positiivisia vaikutuksia vientiyrityksiin, myös laajasti muihin suomalaisiin yrityksiin kohdistuvia positiivisia ulkoisvaikutuksia. Yhdessä nämä vienninrahoitusjärjestelmän positiiviset vaikutukset leviävät laajasti koko kansantalouteemme.

Ottaen huomioon vienninrahoitusjärjestelmän tarpeellisuuden ja hyödyt sekä jo tehdyt ja suunnitellut toimet Finnveran riskienhallinnan kehittämiseksi, Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä.

 

Suomen Yrittäjät

 

Petri Malinen
ekonomisti