Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

HE hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

 

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä (HE 92/2020 vp) työlainsäädännön väliaikaisten muutosten jatkamisesta vuoden 2020 loppuun.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että esitettyjen säännösten voimassaoloaikaa jatketaan vuoden 2020 loppuun.

Esitetyt määräaikaiset työlainsäädäntömuutokset pitäisi kuitenkin toteuttaa niin, että ne koskevat kaikkia yrityksiä työehtosopimusmääräyksistä riippumatta. Tämä olisi toteutettavissa säätämällä, että esitettyjä säännöksiä saa soveltaa siinäkin tapauksessa, että työehtosopimus sisältää lainsäädännöstä poikkeavat lomautusilmoitus tai -neuvotteluajat.

Suomessa on voimassa poikkeusolot ensimmäistä kertaa sotien jälkeen. Tässä tilanteessa tarve sääntelyn selkeydestä, yksinkertaisuudesta ja johdonmukaisuudesta korostuu.

 

Suomen Yrittäjät

 

Janne Makkula                                                              

työmarkkinajohtaja