Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 §:n sekä ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta (taksisääntelyn korjaus)

Liikenne- ja viestintäministeriö

 

Hallitus on antanut lausunnoille luonnoksen esityksestä eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 §:n sekä ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta.  Esityksen tarkoitus on korjata taksisääntelyssä havaittuja epäkohtia. Siinä esitetään toimia erityisesti taksitoiminnan turvallisuuteen, harmaan talouden torjuntaan, taksipalvelujen hinnoittelun läpinäkyvyyteen.

Pidämme hyvänä, että taksiliikenteessä havaittuja epäkohtia pyritään korjaamaan. Näin parannetaan kuluttajien luottamusta taksipalveluihin ja parannetaan alalla asiallisesti toimivien yrittäjien toimintaedellytyksiä.

Kiinnitämme lakiluonnoksessa huomiota seuraaviin kohtiin:

- Taksimarkkinaa ei pidä käsitellä lainsäädännöllisesti tilaustavan mukaan liiallisesti eri segmenteissä. Nyt eri velvollisuuksia ollaan asettamassa esimerkiksi hinnoittelurakenteen osalta. Laki ehdotuksen mukaan, jatkossa taksin ikkunassa olisi esitettävä 10 kilometrin pituisen ja 15 minuuttia kestävän matkan (esimerkkimatka) hinta ja käytettävä tiettyä hinnoittelurakennetta, jos kyytiä ei ole tilattu etukäteen esimerkiksi puhelimella tai matkapuhelinsovelluksella. Tällaisissa kadulta tai taksitolpalta otettavissa kyydeissä matkan hinnan olisi perustuttava kuljettuun matkaan ja matkaan käytettyyn aikaan. Tämä selkeyttää kuluttajan kannalta hintavertailua.

Vaadittua hinnoittelurakennetta ja esimerkkihintoja ei lakiehdotuksen mukaan tarvitse olla esillä ennakolta tilatuissa matkoissa, kun tilausta tehdään. Eli määrättyä hinnoittelurakennetta ja sen mukaista vertailuhintaa ei täytyisi olla esimerkiksi tilausta tehtäessä sovellusten/internetin kautta. Erilaiset säädökset tilaustapojen suhteen luo epäselvyyttä yrittäjien osalta, kun yrittäjän tulee muistaa missä olosuhteissa mikäkin säädös koskee hänen toimintaansa. Tilanne olisi myös kuluttajan kannalta haastavampi, kun kuluttaja ei voi vertailla kadulta otettavien taksien hintoja ja tilattavien taksien hintoja. Tilanne ei ole toivottavaa myöskään kilpailuneutraliteetin kannalta. Näin ollen hintarakenteen määrittelyn tulisi olla vertailtavuuden vuoksi kaikille sama tilaustavasta riippumatta. Hinnoittelurakenteen ja vertailuhinnan velvoitteen asettaminen myös puhelimitse tai sovellusten kautta tilattavissa takseissa ei estäisi ennakolta sovittuja kiinteiden hintoja puhelimitse, sovelluksen kautta tai suoraan taksista.

- Viranomaiset haluavat muodostaa paremman kuvan taksipalvelujen saatavuudesta. Tähän ehdotetaan toimijoilta velvoitetta toimittaa täsmällisempää palvelujen tarjontaan ja toteutuneeseen kysyntään liittyviä tietoja alueellisesti ja ajallisesti luokiteltuna.

Lisävelvoitteet aiheuttaisivat yrityksille hallinnollisen taakan kasvamista ja eivät käytännössä parantaisi taksipalveluiden saatavuutta. Lisäksi on hyvä todeta, että vaikka yritykset toimittaisivat nykyistä laajemmin tietoa tarjonnastaan, ei tämä tieto takaa välttämättä, että takseja olisi kuluttajannäkökulmasta vastaavasti saatavilla. Taksi voi olla esimerkiksi varattuna yhdelle asiakkaalle pidemmän aikaan tai taksipalvelun hinta ei ole asiakkaan preferenssien mukainen.

- Lakiehdotuksessa ehdotetaan, että taksiyrittäjien liiketoimintataitojen parantamiseksi taksiliikenneluvan saamisen edellytyksiin lisättäisiin velvoite osallistua yrittäjäkoulutukseen ja läpäistä yrittäjäkoe. Yrittäjäkoulutuksella annettaisiin alalle pyrkiville uusille yrittäjille tarpeellisia talous- ja liiketoimintataitoja sekä tietämystä keskeisimmistä yritystoiminnan velvoitteista.

On tärkeää, että alan luottamusta kuluttajan silmissä parannetaan ja tulevaisuudessa kaikki alalla toimijat osaavat ennalta määritellyt vähimmäistaidot. Alalla on perusteltu tarve varmistaa yrittäjien liiketoimintataidot, ja siten on hyvä tarkastella millainen malli tähän tuo parhaan lopputuloksen. Olennaista on, että koe on riittävän vaativa ja monipuolinen. Vain tämä tulee takaamaan riittävän osaamisen. Tulee myös varmistaa, että kustannukset mallista eivät muodostu kohtuuttomiksi alalle pyrkijöille.  

- Muistutamme myös, että epäselvyys hiljaisten aikojen ajovuoroista sopimisen mahdollisuuksista ja pelko mahdollista sanktioista heijastuu keskenään kilpailevien yritysten uskallukseen sopia ajovuoroista ja päivystyksistä keskenään. Toimijoita tulee selkeästi ohjeistaa ja informoida, millaiset menettelyt ovat sallittuja, jotta tilanne ja palveluiden saatavuus paranee.

- Lisäksi haluamme kiinnittää huomiota, että liikennelupaa edellytetään, kun liikennettä harjoitetaan ammattimaisesti korvausta vastaan. Lainsäädännössä ammattimaisuuden käsitys jää epätarkaksi. Yksistään henkilöiden kuljettamiseen tarkoitettuja kyytipalveluja ei tulisi olla mahdollista tarjota tulonhankkimistarkoituksessa ilman liikennelupaa.  Näin ollen tulee kiinnittää huomiota siihen, että lainsäädäntö mahdollistaa viranomaisvalvonnan tulonhankkimistarkoituksessa tehdyille henkilökuljetuksille.   

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                                                            Sampo Seppänen                            

pääekonomisti                                                                ekonomisti