Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021-2025

Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

 

1 Taustaa

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvän tutkimusyhteistyön lisävähennyksestä verovuosina 2021-2025. Lisävähennykseen olisivat oikeutettuja kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat verovelvolliset, jotka tekevät tutkimusyhteistyötä määritelmän täyttävän tutkimusorganisaation kanssa. Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta tehtävän lisävähennyksen määrä olisi 50 prosenttia yrityksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvien tutkimusyhteistyöhankkeiden alihankintalaskuista. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna olisi 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa. Kyseessä olisi uusi verotuki, joka ei olisi EU-oikeuden näkökulmasta valtiontukea.

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2021 alusta. Lakia sovellettaisiin verovuosilta 2021 - 2025 toimitettavissa verotuksissa.

Suomen Yrittäjät kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

2 Lausunto

Suomen Yrittäjät kannattaa lähtökohtaisesti yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisen yhteistyön edistämistä, sekä laadukkaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäämistä verokannustimella hallituksen esityksessä kuvatulla tavalla.

Hallituksen esityksessä kuvattu verokannustin on mallina selkeä. Pienten ja keskisuurten yritysten näkökulmasta on positiivista, että alihankintalaskuun perustuva lisävähennys mahdollistaa tuen kohdistamisen myös niille yrityksille, joilla ei ole resursseja omaan tutkimus- ja kehitystoimintaa tekevään henkilökuntaan. Vaikuttavuuden kannalta on hyvä, että verokannustin on voimassa vähintään viisi vuotta. Verokannustimen tulisi kuitenkin kohdistua mahdollisuuksien mukaan myös ammatillisten oppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja siihen liittyvä euromääräinen alaraja tulisi poistaa.

Kevään 2018 Pk-yritysbarometrin mukaan noin joka kuudes yritys kertoo tekevänsä yhteistyötä korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa. Noin joka kymmenes yritys tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa.[1] Koska etenkin pienillä yrityksillä on tuotekehityshankkeita ammatillisten oppilaitosten kanssa, myös tämän yhteistyön tulisi olla verokannusteen soveltamisalan piirissä, mikäli se on valtiontukinäkökulmasta mahdollista.

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvät alihankintalaskut ovat todennäköisesti tyypillisesti vähintään 10.000 euroa, mikä hallituksen esityksessä on ehdotettu lisävähennykseen oikeuttavan alihankintalaskun alarajaksi. Jotta pienimmätkin yritykset voisivat hyötyä verokannustimesta, lisävähennyksen saaminen tulisi kuitenkin olla mahdollista kaikista alihankintalaskuista ilman euromääräistä alarajaa, mikäli edellytykset lisävähennykselle muuten täyttyvät.

 

SUOMEN YRITTÄJÄT

 

Tuula Gregory

veroasiantuntija

 

[1] Pk-yritysbarometri, kevät 2018. Saatavilla osoitteessa: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/pk_barometri_kevat2018.pdf Syksyn 2020 Pk-yritysbarometri on saatavilla osoitteessa: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_pk_barometri_syksy2020_v...