Sidosryhmäedustukset

Etelä-Savon Yrittäjät on mukana lukuisissa hankkeissa ja kehittämistyöryhmissä. Toivomme, ettö hankkeisssa totetutettavat toimenpiteet ja aikaansaannokset hyödyntävät jäsenyrittäjiämme. Kannattaa seurata myös tapahtumakalenteria.

Etelä-Savon kauppakamari

Kaupan ja palvelualan valiokunta, Charlotta Mustonen, K-market Apaja, Puumala

Liikenne- ja viestintävaliokunta, Esko Myllys, Kuljetusliike Myllys Oy, Rantasalmi

Osaamisvaliokunta, Mia Ilkka, Ilkat Oy., Mikkeli

Teollisuusvaliokunta, Esa Tynkkynen, Esmarin Composites Ltd, Oy, Savonlinna

Hankkeita ja työryhmiä, joissa on Etelä-Savon Yrittäjien edustus 2022:

Maakunnan yhteistyöryhmä

Etelä-Savon Yrittäjien edustajana puheenjohtaja Nina Rasola, varajäsen Kimmo Ihalainen.

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä eli MYR ohjaa ja valvoo EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteutumista Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmän toimikausi on EU:n rakennerahaston ohjelmakausi.

Lisätietoja tästä.

Etelä-Savon ELO-johtoryhmä – elinikäinen oppiminen, ohjaus ja nuorisotakuun toteutuminen.

Etelä-Savon elinikäisen oppimisen johtoryhmän tehtävänä maakunnallisesti on
1) uudistaa ja panna täytäntöön maakuntaan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä nuorisotakuun strategiset tavoitteet vuosiksi 2017 – 2022,
2) suunnata sekä nuorille että kaikenikäisille tarkoitettua Ohjaamo-toimintaa,
3) suunnata oppimista, ohjausta ja nuorisotakuuta edistäviä hankkeita,
4) viitoittaa ohjauspalvelujen arviointia ja arvioida ohjauksen järjestelyjen laatua palvelujen kehittämiseksi,
5) jäsentää suunnat ohjauksen yhteisiin käytännön järjestelyihin koko maakunnassa ja
6) suunnata esimerkiksi lisä- ja täydennyskoulutusta ja muita yhteisiä tapahtumia, joilla syvennetään ja täydennetään oppimisen, ohjauksen ja nuorten ohjauksen ja osallisuuden taitoja.

Etelä-Savon Yrittäjien edustajana aluejohtaja Heidi Loukiainen

Lisätietoja tästä.

Etelä-Savon ilmastoryhmä

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja ohjausryhmässä Heikki Härkönen ja varaedustajana Laura Muhonen

Ilmastoryhmän tehtävinä on edistää ilmastolain tavoitteita ja toimeenpanoa Etelä-Savon maakunnassa; tukea toimialakohtaisten hiilineutraalisuussuunnitelmien toteuttamista; tukea fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanoa; edistää alueellista yhteistyötä, verkostoitumista ja osallisuutta ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa; edistää maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman toteuttamista; tukea yritysten, kuntien ja kansalaisten omaehtoisia ilmastotoimia; lisätä tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista Etelä-Savossa sekä tukea ja auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Lisätiedot tästä.

Maakunnallisen LAPE-työryhmän johtoryhmä

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja johtoryhmässä yrittäjä Heli Peltola Geriwell Oy, Mikkeli, varalla aluejohtaja Heidi Loukainen

Maakunnallinen työryhmä ohjaa, koordinoi ja kokoaa maakunnallista lasten, nuorten ja perheiden muutosohjelman toteutusta. Maakunnan LAPE muutosagentti koordinoi ja yhteensovittaa maakunnallista yhteistyötä. Hän osallistuu maakunta- ja sote valmisteluun ja osallistuu paikallisten työryhmien työskentelyyn. Muutosagentti toimii ministeriön rahoituksella.

Johtoryhmä on soten/kunnan/järjestö/srk/yksityiset toimijat johtamisen yhteistyörakenne, jossa sovitaan yhteiset strategiset linjaukset, eri toimijoiden roolit ja lasten, nuorten ja perheiden palveluja koskevat keskeiset toiminnalliset sisällöt ja linjaukset. Tavoitteena yhteinen tavoiteasettelu ja toimijakeskeisyydestä lapsi- ja perhelähtöisyyden kulttuuriin siirtyminen sekä kokonaiskustannusten hillintä. Rakennetaan yhteistyörakennetta ja sisältöjä tulevaan maakuntaan.

Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelustrategiatyöryhmä

Etelä-Savon Yrittäjien edustajina työryhmässä ovat yrittäjä Heli Peltola ja aluejohtaja Heidi Loukiainen.

Työryhmä valmistelee palvelustrategiaa monitoimijaisesti ja sen toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2021.

Etelä-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä kaudelle 2021-2025

Maakuntahallitus hyväksyi maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman 22.3.2021. Maakunnallista uunnitelmaa toteutetaan jatkuvalla ja vuorovaikutteisella liikennejärjestelmätyöllä ja edunvalvonnalla. Maakuntaliiton ohella suunnitelman toteuttamisen edistämiseen osallistuvat kunnat ja muut liikennejärjestelmätyön sidosryhmät oman toimintansa ja resurssiensa puitteissa. Etelä-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä asetetaan valtuustokaudeksi 2021-2025. Työryhmä toimii liikennejärjestelmätyön asiantuntijaryhmänä sekä ohjaa ja seuraa maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutumista. Maakuntaliitto pyytää yhteistyöorganisaatioita nimeämään/vahvistamaan työryhmäedustajansa. Työryhmän kokouksiin on mahdollista kutsua asiantuntijoita tarpeen mukaan

Työryhmässä Etelä-Savon Yrittäjien edustajana Heidi Loukiainen.

Saimaa Geopark ry

Hallituksen asiantuntijajäsenenä on Etelä-Savon Yrittäjistä aluejohtaja Heidi Loukiainen

Geoparkin yksi tavoite on lisätä alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja arvostusta avaamalla alueen geologista perintöä ja tuomalla se osaksi paikallisyhteisöjen elämää. Koulut sekä muut oppilaitokset ja yhteisöt voivat hyödyntää geoparkin sisältöjä opetuksessa monin tavoin. Tavoitteena on lisätä geopark-alueen arvostusta sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

UNESCO Global Geopark Council (UGGC) on myöntänyt Saimaa Geoparkille UNESCO Global Geopark (UGG) -statuksen huhtikuussa 2021.

Lisätiedot tästä.

GeoNaCu Saimaa -hanke

Etelä-Savon Yrittäjien edustajana ohjausryhmässä Saara Liukkonen

Hanke vastaa luonto- ja hyvinvointimatkailun maailmanlaajuisesti kasvaneeseen tarpeeseen kehittämällä Saimaan alueen matkailua luomalla Anttolan luonnokeskuksesta ja Astuvansalmen kalliotaidekeskuksesta yhdessä Saimaa Geoparkin kanssa yhden Suomen vetovoimaisimmista luonto- ja kulttuurimatkailun kokonaisuuksista.

Hankkeessa kootaan yhteen alueellisesti toimijoiden verkosto, jotka kehittämistoimenpiteiden avulla luovat asiakkaalle/matkailijalle yhtenäiset, helposti ostettavat ja saavutettavat elämykselliset palvelukokonaisuudet.

Hankeaika 1.3.2020-31.12.2022

Lisätiedot tästä.

Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019–2021-hanke

Etelä-Savon Yrittäjien aluejohtaja Heidi Loukiainen toimii ohjausryhmän jäsenenä.

Hanke on maakunnallinen kehittämis- ja tutkimushanke, jonka tavoitteena on tukea maakunnan älykästä erikoistumista vapaa-ajan asumisen kehittämiseen ja tutkimukseen luomalla kehittämis- ja osaamiskeskittymä, jossa hyödynnetään maakunnan vahvuuksia vapaa-ajan asumisen alueena.

Hankkeessa haetaan ratkaisuja vahvistaa maakunnan elinvoimaa vapaa-ajan ajan asumisen avulla ja edistetään kestävää mökkeilyä. Kehittämistoimien tukena tuotetaan ja käytetään uutta tietoa ja tutkimusta. Luodaan vapaa-ajan asumisen eri sektoreita ja toimijoita yhdistävä, sopimuspohjainen yhteistoimintamalli ja kehittämisalusta, osallistetaan vapaa-ajan asumisen palveluja tarjoavia yrityksiä vapaa-ajan asumisen kehittämistä koskevaan TKI-toimintaan sekä vahvistetaan maakunnan brändiä laadullisesti parhaana kestävän mökkeilyn seutuna ja vapaa-ajan asumisen kehittämisen ja tutkimuksen osaajana.

Miksei Mikkeli hanketoimijana, vetäjänä Tuula Pihkala.

Lisätietoja tästä.

Esavoennakoi 360° – Etelä-Savon ennakointihanke 2019–2022, Etelä-Savon maakuntaliitto

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja ja hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja on Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtaja Nina Rasola ja Risto Salminen Pertunmaalta.

Esavoennakoi -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa alueen ennakointikulttuuria sekä parantaa ennakointikyvykkyyksiä ja hyödyntää verkostomaista toimintatapaa alueen päätöksenteossa ja suunnittelussa sekä uuden maakunnan toiminnan käynnistämisessä. Hankkeen tavoitteina on 1) kehittää laajasti eri toimijoiden valmiuksia hyödyntää ennakointiosaamista ja tulevaisuustietoa, 2) ylläpitää ja monipuolistaa entistä tulevaisuusorientoituneempaa tilannekuvaa yhteistyössä ennakoinnin toimijaverkoston kanssa sekä 3) luoda ja pilotoida maakunnan erityispiirteistä ja toimijaverkostosta lähtevä osaamisen ennakoinnin toimintamalli. Toimijoiden ennakointiosaamista kehitetään hankkeessa koulutusten, osallistavien työpajojen, sparrausten sekä tulevaisuuskatsausten muodossa.

Hankeaika:  1.4.2019 – 31.3.2022

Lisätietoja tästä.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja hankkeen ohjausryhmässä on järjestöpäällikkö Mirja Hytönen.

Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon-hankkeen yleistavoitteena on edistää nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä kehittämällä työelämätaitoja, yrittäjyystietoa ja –kokemuksia ja sitä kautta tukea nuorten siirtymisiä jatkokoulutukseen, työelämään tai yrittäjyyteen. Yrittäjyyskasvatuksen avulla edistetään opiskelijoiden laaja-alaista yrittäjyysosaamista. Hankkeen toimenpiteillä edistetään opiskelijoiden osaamista ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa.

Hankeaika 1.8.2019 – 30.6.2022

Lisätiedot tästä.

Yrittäjyyden kolmas aalto -hanke

Etelä-Savon Yrittäjien edustaja Heidi Loukiainen 1.5.2021 alkaen.

Hankkeessa tuotetaan asiakaslähtöisesti ja ketterästi koulutus- ja kehittämissisältöä erilaisiin yrittäjyyden ekosysteemeihin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti henkilöt, joille yrittäjyys, kevytyrittäjyys, laskutuspalveluiden kautta osa-aikaisesti työllistyminen tai muut yrittäjyyden muodot ovat mahdollisia työllistymisen keinoja. Lisäksi kohderyhmään kuuluvat myös yrittäjyydestä kiinnostuneet oppilaitosten opiskelijat sekä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille suuntaavat alkuvaiheen startupit.

Kultainen Jousi –kilpailu syksyllä 2021.

Hankeaika 1.9.2020-31.12.2022

Vetäjä, Johanna Koponen XAMK.

Lisätiedot tästä.

Digiportaat 2.0 hanke

Digiportaat 2.0 -hanke on saatu alkuun, ohjausryhmä kokoontuu 25.1.22.

Ohjausryhmässä Etelä-Savon Yrittäjien edustajana Heidi Loukiainen.

Building Clusters, Ecosystem Collaboration and RIS3

Etelä-Savon klustereita selvittävä hanke. Ohjausryhmässä Etelä-Savon Yrittäjien edustajana Heidi Loukiainen.

Päivitetty 3.1.2022