Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

AVI tiedottaa: Kesäkuussa kokoontumisrajoitus 50 henkeä, 50-500 hengen yleisötilaisuudet mahdollisia erityisjärjestelyin

Aluehallintovirastojen määräysten mukaan alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja 1.6. alkaen. Jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, myös 50-500 henkilön tilaisuuksia voi järjestää. Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautililanne pahene.

Aluehallintovirastot ovat tehneet 19.5.2020 tartuntatautilain mukaiset päätökset, joilla kielletään kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 30.6.2020 asti.

Yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin eli niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Aluehallintovirastot määräävät, että 50-500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 14.5.2020 antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Yli 500 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty, eivätkä aluehallintovirastot myönnä näiden osalta poikkeuksia.

Aluehallintovirastojen 19.5.2020 antamat määräykset ovat voimassa 1.6.2020 - 30.6.2020 välisen ajan ja ne on annettu tiedoksi yleistiedoksiantona. Tiedoksiannot ja määräykset löytyvät verkkosivuillamme osoitteesta www.avi.fi/web/avi/yleistiedoksiannot. Tartuntatautilaki mahdollistaa määräysten antamisen korkeintaan yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Tavoitteena koronaviruksen leviämisen estäminen

Aluehallintovirastojen määräysten ainoana tavoitteena on estää koronaviruksen leviämistä Suomessa. Määräyksemme ovat yleisluonteisia, eikä niissä oteta kantaa jokaiseen yksittäiseen tapahtumaan. Jokaisen tapahtumajärjestäjän tai toimijan pitää itse arvioida, miten se toteuttaa määräykset asiakasmäärien rajaamisesta, turvaetäisyyksistä ja hygieniaohjeistuksista toiminnassaan ja toteuttaa toiminnan, tilaisuudet ja tapahtumat niin, ettei tautitilanne pahene.

Julkaisemme määräyksiimme liittyviä tulkintoja verkkosivuillamme usein kysytyissä kysymyksissä. Tulkinnat voivat tukea tapahtumajärjestäjän päätöksentekoa.

Vaikka yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten henkilömäärärajoituksia lievennetään 1.6. alkaen nyt voimassa olevasta 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön, hallitus suosittelee, että niidenkin osalta noudatetaan THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniasta. Lisäksi hallitus suosittelee välttämään yli 50 henkilön kokoontumista sellaisissa yksityisissä tilaisuuksissa (esimerkiksi yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämät yksityiset juhla-, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumat sekä uskonnolliset tilaisuudet), jotka eivät ole yleisötilaisuuksia.

Aluehallintovirastot korostavat jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.

 

Sammankomstbegränsningen i juni är 50 personer, offentliga tillställningar med 50–500 personer är möjliga med specialarrangemang

Enligt regionförvaltningsverkens beslut är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med under 50 personer tillåtna från och med den 1 juni. Om man vid arrangemangen följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar kan man dessutom ordna tillställningar med 50–500 personer. Den som ordnar evenemanget ansvarar för att det genomförs på ett sådant sätt att sjukdomsläget avseende coronaviruset inte förvärras.

Regionförvaltningsverken har den 19 maj 2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar som förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 50 personer både inomhus och utomhus till och med den 30 juni 2020.

Med specialarrangemang är det möjligt att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer men högst 500 personer inomhus och i utomhusutrymmen där området är avgränsat om man genom att begränsa kundantalet och med hjälp av säkerhetsavstånd och hygienanvisningar säkerställer deltagarnas säkerhet. Regionförvaltningsverken bestämmer att man vid tillställningar med 50–500 personer ska följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om förhindrande av coronavirussmitta.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 personer är förbjudna och regionförvaltningsverken beviljar inga undantag vad gäller dem.

Regionförvaltningsverkens bestämmelser som är meddelade den 19 maj 2020 är i kraft 1.6 - 30.6.2020 och de har delgivits som offentlig delgivning. Delgivningarna och bestämmelserna finns på vår webbplats på adressen www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan bestämmelserna meddelas för högst en månad i taget.

Syftet är att förhindra spridningen av coronaviruset

Det enda syftet med regionförvaltningsverkens beslut är att förhindra att coronaviruset sprids i Finland. Våra bestämmelser är av allmän karaktär och vi tar i dem inte ställning till enskilda evenemang. Varje evenemangsarrangör eller aktör ska själv avgöra hur den kan iaktta bestämmelserna om begränsning av kundantalet, säkerhetsavstånden och hygienrekommendationerna i den egna verksamheten och genomföra verksamheten, tillställningarna och evenemangen så att sjukdomsläget inte förvärras.

Vi publicerar tolkningar av bestämmelserna på våra webbsidor vanliga frågor. Tolkningarna kan stöda evenemangsarrangörens beslutsfattande.

Även om personantalsbegränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster mjukas upp från och med den 1 juni från nuvarande 10 personer till högst 50 personer rekommenderar regeringen att man också gällande dem följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar från den 14 maj 2020 om säkerhetsavstånd och hygien. Dessutom rekommenderar regeringen att man undviker sammankomster med över 50 personer vid sådana privata tillställningar (t.ex. fester, kultur-, fritids-, idrotts- och sportevenemang samt religiösa tillställningar som ordnas av den privata eller tredje sektorn) som inte är offentliga tillställningar.

Regionförvaltningsverken understryker att varje aktör och medborgare själv ansvarar för att myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer följs i den egna verksamheten och därigenom för sin del förebygger att coronaviruset sprids.