Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

11.12.2019 klo 08:52
Tiedote

Näin vaikutimme yrittäjien puolesta 2019 

Vuosi 2019 oli eduskuntavaalivuosi eli erittäin kiireinen yrittäjien asioita ajaville. Alkuvuodesta vinkkasimme yrittäjäasiaa vaaliuutisointiin ja -keskusteluihin, sitten hallitusohjelmaan ja loppuvuodesta jo lakiesityksiin. Tässä katsaus yrittäjien toimintaan vaikuttaviin muutoksiin. Lisäksi yrittäjille tarjottiin tietoa, vertaistukea, apua ja virkistystä.

Suomen Yrittäjien tärkein tehtävä on kertoa päättäjille, mitä uudistuksia pitää tehdä tai olla tekemättä, jotta yritykset pystyvät toimimaan mahdollisimman hyvin.

Yrittäjien ja yritysten verotus ei kiristy

Suomen Yrittäjien merkittävin vaikuttamisen tulos vuonna 2019 on se, että yrittäjien ja yritysten verotus ei kiristy. Näin linjattiin pääministeri Rinteen hallitusohjelmassa alkukesästä ja tilanne säilyi samana, kun pääministeri Marinin hallitus ei tehnyt muutoksia alkukesästä hyväksyttyyn hallitusohjelmaan.

Lue lisää >>

Osakeyhtiön perustamisessa ei enää vaadita 2500 euron pääomaa

Heinäkuun alusta 2019 alkaen osakeyhtiön perustaminen ei ole enää vaatinut alkupääomaa. Ennen vaadittiin 2500 euron alkupääoma. Kynnys osakeyhtiön perustamiseen siis laski. Suomen Yrittäjät on vaatinut muutosta.

Lue lisää >>

Työllistäminen helpottui

Työllistämistä helpotettiin 1.7. voimaan tulleella lailla, joka pienentää rekrytoinnin riskiä. Kun tuomioistuimet arvioivat irtisanomisperusteen painavuutta, niiden on otettava huomioon yrityksen koko ja etenkin pieni työntekijämäärä. Tämä on selvä muutos aiempaan oikeuskäytäntöön. Irtisanomisen perusedellytykset pysyivät ennallaan. Työntekijän irtisanominen on mahdollista ainoastaan asiallisesta ja painavasta syystä. Suomen Yrittäjät ajoi asiaa vahvasti.

Lue lisää >>

Yrittäjän työttömän perheenjäsenen asema parani

Heinäkuussa tuli voimaan laki, joka parantaa ja selkeyttää yrittäjien perheenjäsenten tilannetta työttömyysturvajärjestelmässä. Muutos koskee yrityksessä työskentelevää yrittäjän perheenjäsentä, jolla itsellään ei ole yrityksessä omistusta tai määräysvaltaa ja jonka työskentelyä ei vakuuteta YEL-vakuutuksessa. Työsuhteen päättyessä tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla ei-omistavalla henkilöllä on oikeus työttömyysetuuteen omavastuuajan jälkeen. Muutos tehtiin Suomen Yrittäjien vaatimuksesta.

Lue lisää >>

Konkurssimenettely sujuvammaksi

Konkurssilakia uudistettiin toukokuussa 2019 siten, että menettely on aikaisempaa yksinkertaisempaa ja digitalisoidumpaa. Konkurssimenettelyjen nopeuttaminen on merkityksellinen osa yritysten toimintaympäristön vahvistamista ja vaikuttaa yrittäjyyden yleisiin kannusteisiin. Tehokkaasti ja joutuisasti sujuva konkurssimenettely on sekä velkojan että velallisen etu. Suomen Yrittäjät oli mukana muutosta valmistelevassa oikeusministeriön työryhmässä.

Lue lisää >>

Pk-yritysten tarpeet huomioitiin tavaramerkkilain kokonaisuudistuksessa

Uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan 1.5.2019. Muutokset edellyttävät tavaramerkin ja toiminimen haltijoilta toimia. Tavaramerkin rekisteröintiä uudistettaessa on tarkistettava, kattaako merkin luokitus ne tavarat ja palvelut, joille suojaa halutaan. Luokitusta on tarvittaessa täsmennettävä. Toiminimien osalta yritykset voivat kahden vuoden siirtymäaikana täsmentää kaupparekisteriin yrityksen todellisen toimialan. Muutoin vaarana on, että toiminimi voidaan kumota osittain käyttämättömyyden perusteella. Pk-yritysten tarpeet huomioitiin uudistuksessa hyvin.

Lue lisää >>

Lue ohjeet, miten toimia >>

Lue Albert Mäkelän blogi vaikuttamisesta >>

Uusi pk-takaus käyttöön

Finnvera aloitti syyskuun alussa kasvuhakuisille ja yli kolme vuotiaille pk-yrityksille tarkoitetun pk-takauksen myöntämisen. Se auttaa rahoitushaasteiden ratkaisemisessa. Pk-takaus on vakuudeton 80 prosentin takaus pankille. Omarahoitusvaatimusta ei ole. Pankki hakee pk-takausta yrityksen puolesta suoraan Finnverasta myöntämälleen luotolle. Takauksen käsittelyprosessi on nopea ja kokonaan digitalisoitu. Pk-takaus mahdollistetaan COSMEn ja Euroopan investointiohjelman alaisuudessa perustetun Euroopan Strategisten Investointien rahaston (ESIR) takauksen avulla. Suomen Yrittäjät vaikutti asiaan Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Tulorekisterilaki muuttuu yrittäjien toivomaan suuntaan

Hallitus ja eduskunta ottivat huomioon yrittäjien palautteen tulorekisteristä. Suomen Yrittäjät esitti lainvalmistelun aikana, että myöhästymismaksun määräämättä jättämiselle tulisi säätää vuoden jatkoaika, sillä nykytila huomioon ottaen myöhästymismaksun määrääminen ensi vuoden alusta olisi kohtuutonta. Yrittäjien viesti on kuultu, sillä sanktioimaton aika jatkuu vuodella. Lakimuutokset ovat erittäin kannatettavia ja perusteltuja, sillä ne joustavoittavat nykymenettelyä ja karsivat hallinnollista taakkaa. Laki tulee voimaan vuoden 2020 alussa.

Lue lisää >>

Uusi työaikalaki voimaan 1.1.2020

Uusi työaikalaki tulee voimaan 1.1.2020. Lain tavoitteena on saattaa työaikalaki ajan tasalle, jotta se vastaa yritysmaailmassa ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia. Suomen Yrittäjät sai vaikutetuksi sen puolesta, että laissa on askeleita oikeaan suuntaan. Hyvää uudistuksessa on erityisesti liukuvien työaikajärjestelyiden käyttömahdollisuuksien lisääminen.

Lue lisää >>

Tulolähdejako osakeyhtiöiltä poistuu

Tulolähdejako osakeyhtiöltä poistuu. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Keinotekoisen tulolähdejaon poistaminen on Suomen Yrittäjien pitkäaikainen tavoite, sillä kaikki yritystoiminnan tulot ja tappiot tulee voida kuitata keskenään. Lisäksi sääntelyn tulkinnallisuus on luonut epävarmuutta verotukseen.

Lue lisää >>

Hallitus haluaa vauhdittaa yritysten investointeja korotetuilla poistoilla

Hallitus on antanut lakiesityksen, jossa ehdotetaan, että yrittäjät ja maatalousyrittäjät saisivat tehdä kalenterivuosina 2020–2023 käyttöön ottamiensa koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaisen poiston lain soveltamisaikana. Suomen Yrittäjät kannatti muutosta.

Lue lisää >>

Jätelaki muuttuu niin, että jätehuoltoyrittäjät uskaltavat investoida

Jätelaki muuttuu 1.1.2020 siten, että kunnallisten jäteyhtiöiden toimintaa kilpailluilla markkinoilla voidaan valvoa aikaisempaa paremmin. Muutos lisää siten jätehuoltoyrittäjien uskallusta investoida toimialaan. Kun markkinat monipuolistuvat, myös muut yritykset hyötyvät tilanteesta. Suomen Yrittäjät oli mukana jätelain muutosta valmistelevassa työryhmässä.

Kilpailulain muutos tekee kilpailusta reilumpaa julkisen ja yksityisen välille

Kilpailu tulee reilummaksi yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan välillä vuoden 2020 alusta, kun julkisen sektorin pitää alkaa eriyttää kirjanpitonsa. Seuraus on, että kunnassa tai kuntayhtiössä ei voida enää rahoittaa lakisääteisen toiminnan tuotoilla markkinaehtoista liiketoimintaa. Tällainen sotkisi markkinat, sillä alihintainen hinnoittelu syrjäyttää markkinoilta kilpailijat. Suomen Yrittäjät vaikutti asiaan vahvasti kilpailulakityöryhmässä.

Lue lisää >>

Yrittäjät vaikuttaa työllisyystyöryhmissä

Hallituksen tavoite on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Keinoja pohtii kahdeksan työryhmää, joissa kaikissa Suomen Yrittäjät on mukana varmistamassa, että pienten ja keskisuurten yritysten näkökulma otetaan huomioon. Suomen Yrittäjät tekee käytännöllisiä ehdotuksia, jotka kannustavat yrittäjiä tarjoamaan enemmän työpaikkoja ja esittää toimia, jotka kannustavat ihmisiä tarjoamaan enemmän työpanostaan.

Lue lisää >>

Yrittäjät vei Suomen mukaan eurooppalaiseen yritysten tervehdyttämishankkeeseen

Suomi oli mukaan eurooppalaisessa Early Warning -hankkeessa Suomen Yrittäjien pyynnöstä. Tavoite oli löytää tehokkaita keinoja, joilla yritykset saataisiin taloudellisen avun piiriin riittävän ajoissa ja samalla vältyttäisiin turhilta konkursseilta ja työpaikkojen menetyksiltä. Hanke päättyi marraskuussa. Se vaikutti, sillä Suomi hakee lisärahaa kansallisen tervehdyttämismallin laatimiseksi sekä EU:sta että kansallisesta budjetista. Tavoitteena on luoda malli, jossa yrittäjä saa apua taloudelliseen häiriötilanteeseensa ja jaksamiseen yhdeltä luukulta sekä valtakunnallisesti että aluetasoisesti.

Hallitusohjelmassa luvataan yrittäjille hyvää

Suomen Yrittäjät vaikutti vahvasti sen puolesta, että hallitusohjelmassa luvataan parantaa yritysten tilannetta ja yrittäjien asemaa. Työ onnistui hyvin. Perintäkuluille säädetään euromääräiset ylärajat myös yrittäjille. Maksukyvyttömyyttä ja maksuaikoja koskevan lainsäädännön muutostarpeet sekä pienten yrittäjien asemaa turvaavan lainsäädännön tarve selvitetään. Hallitusohjelma linjaa selvästi, että lainsäädännön kehittämisen tavoitteena on pk-yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen. Myönteistä on sekin, että yrityksille sääntelystä aiheutuvia kustannuksia pyritään vähentämään ja vaikutusten arviointeja parantamaan.

Lue lisää >>

Kansanedustajille nimikkoyrittäjät – viesti suoraan yrittäjän arjesta

Kansanedustajille nimettiin omista vaalipiireistään nimikkoyrittäjät, jotka auttaa, kun kansanedustaja tarvitsee tietoa yrittäjyydestä.

Lue lisää >>

Tulossa voimaan myöhemmin

Sakon muuntorangaistus palaamassa rikoslakiin

Kauppaan kohdistuvat myymälävarkauksien ja näpistysten määrät ovat viimeisten vuosien aikana kasvaneet. Varkaushävikin kokonaiskustannukset kaupoille ovat noin 550 miljoonaa euroa vuodessa. Siksi Suomen Yrittäjät ja Kaupan liitto vaativat yhdessä sakon muuntorangaistuksen palauttamista rikoslakiin. Asia on edennyt nopeasti: eduskunta hyväksyi lakiesityksen keväällä 2019. Laki on tulossa voimaan vuonna 2021.

Lue lisää >>

Ympäristöluvat yhdeltä luukulta

Vuodesta 2021 lähtien yrittäjä voi asioida yhden viranomaisen kanssa, jos hänen on saatava vireille useita ympäristölupia. Tällä hetkellä yrittäjän pitää asioida kunkin valtiollisen tai kunnallisen viranomaisen kanssa erikseen. Erityisesti pienempien yritysten kustannukset vähenevät ja hankkeiden aikataulut nopeutuvat. Suomen Yrittäjät on mukana hankkeessa. Yhden luukun malli on erinomainen esimerkki siitä, miten yrityksille turhaa ja kustannuksia tuovaa sääntelyä on lähdetty purkamaan

Energiatuet pk-yrityksille suotuisemmaksi

Hallitusohjelmassa on kirjaus, jossa poistetaan teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä ja alennetaan II veroluokan sähköveroa kohti EU:n sallimaa minimitasoa. Suomen Yrittäjät vaikuttivat keskeisesti verotuen poistoon, koska palautusjärjestelmä syrjinyt pk-yrityksiä ja suosinut fossiilisia polttoaineita. Palautusjärjestelmän poisto ja teollisuuden sähköveron alentaminen hyödyttää teollisuuden pk-yrityksiä ja edistää yrittäjävetoisia hankkeita, kuten puhtaampien teknologioiden ja polttoaineiden käyttöä. Yrittäjät vaikuttaa asiaan valmistelun aikana.

Tiestön kuntoon lisäpanostuksia

Monille yrittäjille tärkeän liikenneverkon taso on romahtanut tällä vuosikymmenellä tienverkon ylläpidon rahoituksen vähentyessä. Suomen Yrittäjät vaikutti siihen, että kehityskulku saadaan pysäytetyksi. Hallitusohjelmassa päätettiin tehdä 300 miljoonan euron vuosittainen tasonkorotus perusväylänpitoon vuodesta 2020 alkaen. Tämä parantaa kuljetusalalla toimivia ja niiden palveluita ostavien yrityksien toimintaympäristöä.

Rajan ylittävien kuljetusyrittäjien kustannuksia kohtuullistettiin

Kahdenväliset kuljetuslupien myöntäminen siirtyi vuonna 2018 Tullilta Traficomille, ja se alkoi periä yhdestä rajan ylitysluvasta 10 euroa. Yrityksille, joille rajan ylitykset ovat keskeinen osa liiketoimintaa, tästä koitui kohtuuttomia ja yllättäen tulleita kustannuksia. Vuodelle 2019 maksua alennettiin 5 euroon ja asetusluonnoksen mukaan tätä ollaan nyt alentamassa 3 euroon vuodelle 2020. Suomen Yrittäjät vaikuttivat keskeisesti maksujen kohtuullistamiseen. Maksun alennukset tarkoittavat paljon rajanylityksiä tekeville yrittäjille kustannustaakan pienentymistä useilla kymmenillä tuhansilla euroilla.

Ammatillinen koulutus uudistui – tietoa yrittäjille

Suomen Yrittäjät sai valtionavustuksen sitä varten, että kerromme yrittäjille ammatillisen koulutuksen uudistuksesta ja sen yrittäjille tarjoamista mahdollisuuksista. Työ aloitetaan vuoden 2020 alussa. Näin vahvistetaan yrittäjien tuntemusta ammatillisen koulutuksen työelämään suunnatuista palveluista.

Lue lisää >>

Tapahtumissa tietoa ja vertaistukea yrittäjille

Yrittäjät pääsivät kouluttautumaan ja verkostoitumaan sekä valtakunnallisissa, alueellisissa että paikallisissa tapahtumissa. Tässä poimintoja Suomen Yrittäjien järjestämistä valtakunnallisista tapahtumista vuonna 2019.

Koulutusjohdon foorumissa koulutusammattiaisille tietoa yritysten tarpeista

Oppilaitosjohdon ja yrittäjien yhteinen Koulutusjohdon foorumi keräsi helmikuussa Helsinkiin yli 200 henkilöä. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön edistäminen on entistä tärkeämpää, kun osaajista on kasvava pula. Vuonna 2020 Koulutusjohdon foorumi järjestetään helmikuussa Vantaan tiedekeskus Heurekassa.

Lue lisää ja ilmoittaudu vuoden 2020 tilaisuuteen >>

Kunnallisjohdon seminaari kokosi kuntajohdon ja yrittäjät Lappeenrantaan

Yrittäjien ja kuntajohdon yhteinen Kunnallisjohdon seminaari keräsi Lappeenrantaan 1100 osallistujaa. Kunta on yrittäjän läheinen kumppani, joten säännöllinen yhteistyö on todella tärkeää. Vuoden 2020 Kunnallisjohdon seminaari järjestetään toukokuussa Helsingissä.

Katso video >>
Ilmoittaudu vuoden 2020 tapahtumaan >>

Get Together keräsi nuoret yrittäjät Kauhavalle

Nuorten yrittäjien vuoden päätapahtuma Get Together järjestettiin isosti Etelä-Pohjanmaalla Kauhavalla Power Parkissa. Tapahtumassa keskityttiin kehon ja mielen hyvinvointiin, sillä kun perusasiat ovat tasapainossa on bisneksen tekokin tehokkaampaa. Vuonna 2020 tapahtuma viedään Etelä-Savon Järvisydämeen.

Lue lisää >>

Suosittu Yrittäjäristely avasi yrittäjien kesän

Historian kolmas yrittäjäristeily keräsi 750 Suomen yrittäjien jäsentä vuorokaudeksi risteilylle viihtymään, verkostoitumaan sekä oppimaan ja inspiroitumaan teemasta raha.

Lue lisää >>

Ilmoittaudu kevään 2020 Yrittäjäristeilylle >>

Yrittäjät SuomiAreenalla: Vapaus ja vastuu – kohti parempaa bisnestä!

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia uhkia. Meidän kaikkien pitää muuttaa toimintaamme, jotta saamme ilmastonmuutosta torjutuksi. Yrittäjät toi aiheen SuomiAreenalle.

Lue lisää >>

Historian parhaat Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahdessa

Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokosivat Lahteen 1400 yrittäjää eri puolilta Suomea. Tilaisuus sai historian parhaat arviot osallistujilta, ja mukana oli paljon uusia kävijöitä. Uutta oli Valtakunnallisen vuoden yksinyrittäjä -palkinnon jako ja perjantainen bisnesseminaari. Vuonna 2020 Valtakunnalliset yrittäjäpäivät järjestetään Jyväskylässä, ja luvassa on taas uutta, kannattaa olla kuulolla!

Katso video Valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä >>

Omistajanvaihdoksiin apua

Yli kaksisataa yrittäjää ja omistajanvaihdosasiantuntijaa oli kohtasi Omistajanvaihdoskonferenssissa Helsingissä marraskuussa. Tapaaminen on tärkeä, sillä siellä eri puolilla Suomea omistajanvaihdoksia edistävät voivat vaihtaa tietoja ja kokemuksia ja saada uutta tietoa. Tilaisuudessa julkistettiin tutkimus yritysten ostajista.

Lue lisää >>

Muuta apua ja tukea yrittäjille

Rahanarvoiset jäsenedut jäsenyrittäjille

Suomen Yrittäjät tarjoaa jäsenyrittäjilleen rahanarvoisia jäsenetuja. Niistä suosituin on jäsenyrittäjille maksuton lakineuvonta.

Lue lisää >>

Tietoa tutkimuksilla

Suomen Yrittäjät perustaa kaiken vaikuttamisen joko tutkittuun tai vahvasti koettuun tietoon. Siksi teemme paljon kyselytutkimuksia pitkin vuotta. On arvokasta, että yrittäjät ehtivät vastata kyselyihin. Se auttaa järjestä ajamaan yrittäjien asiaa, kun kehitysehdotuksia voi perustella kyselyillä kerätyllä tiedolla.

Tutustu tutkimuksiin tästä >>

Nuorten yrittäjien mentorointi jatkui

Suomen Yrittäjät ja asiantuntijaverkosto Boardman jatkoivat valtakunnallisen nuoremman polven yrittäjille suunnattua mentorointiohjelmaa. Ohjelma jatkuu myös vuonna 2020.

Lue lisää >>

Lue yrittäjien kokemuksia mentoroinnista >>

34 yritystä pääsi pörssivalmennukseen

365 päivässä pörssiin -valmennusohjelmassa pk-yrityksiä autettiin valmistautumaan listautumaan Helsingin pörssiin Nasdaq First North -markkinapaikalle. Suomen Yrittäjien ja Finnveran tarjoamaan valmennukseen osallistui 34 yritystä.

Lue lisää >>

Paljon uusia oppaita yrittäjille

Suomen Yrittäjät julkaisi vuonna 2019 useita oppaita, joiden avulla yrittäjä voi parantaa liiketoimintaansa ja menestyä paremmin.

Tutustu oppaisiin tästä >>

Käytännöllisiä koulutuksia – uutena Googlen digikoulutukset

Suomen Yrittäjät tarjoaa jäsenyrittäjilleen jäsenhintaan paljon erilaisia koulutuksia, joilla autetaan yrittäjiä menestymään arkityössään. Uutuutena alkoi vuoden 2019 lopussa yhdessä Googlen kanssa toteutettava 10 paikkakunnalle ulottuva koulutuskiertue, joka jatkuu vuonna 2020.

Tutustu koulutuksiin >>

Lue yrittäjien kokemukset ensimmäisestä Google-koulutuksesta ja ilmoittaudu mukaan >>

Maahan muuttaneille yrittäjille perustettiin oma verkosto

Suomen Yrittäjät toimii monimuotoisen pk-yrityskentän äänitorvena. Siksi Yrittäjät perusti maahanmuuttajayrittäjille oman verkoston tukemaan muualta Suomeen muuttaneita yrittäjiä ja vastasi kasvavaan trendiin ja sen mukanaan tuomiin tarpeisiin auttamalla ja tukemalla yrittämisen eri vaiheissa sekä huomioimalla ne hankaluudet, joita erityisesti muualta tulleet yrittäjät saattavat kohdata. Hanketta tuki työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeen ja työeläkeyhtiö Elon avulla Yrittäjät tuotti englanninkielistä ja selkokielistä koulutusmateriaalia ja tapahtumia maahan muuttaneille yrittäjille ja järjesti Vuoden maahanmuuttajayrittäjä -kilpailun, jonka voitta palkittiin 3 000 eurolla.

Lue lisää >>

Yrittäjien viestintä auttaa yrittäjiä pysymään ajan tasalla

Yrittäjä pysyy hyvin kärryillä lainsäädännön muutoksista ja muista yritystoimintaan vaikuttavista uudistuksista seuraamalla Suomen Yrittäjien viestintää.

Jäsenyrittäjille lähetetään vuonna 2020 uudistuva Yrittäjä-lehti ja uutiskirjeitä. Lisäksi kerromme tärkeimmät yrittäjäuutiset päivittäin yrittajat.fi:ssä. Sosiaalisessa mediassa yrittäjätietoa saa Suomen Yrittäjien Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä. Instagramissa keskitymme enemmän luomaan mukavaa yrittäjäfiilistä. Lisäksi kannattaa tilata Yrittäjä Plus -lehti, jossa keskitymme pidempiin yrittäjätarinoihin.

Tilaa Yrittäjä Plus -lehti tästä >>