Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

Lomautusilmoitus kannattaa antaa viipymättä, jos tilanne näyttää huonolta

Viime vuonna oli voimassa väliaikainen lainsäädäntömuutos, joka lyhensi lomautusilmoitusaikaa viiteen päivään. Vuoden alusta palattiin kuitenkin aikaisempaan 14 päivään työsopimuslain mukaisesti. Suomen Yrittäjät on esittänyt, että aikaa tulisi lyhentää uudelleen enintään viiteen päivään, koska koronakriisiä ei ole vielä voitettu.

− Tällä hetkellä yrityksillä ei käytännössä ole mahdollisuuksia reagoida rajoituksiin, jotka tulevat jopa vuorokauden varoitusajalla. Vuonna 2020 voimassa olleet työlainsäädännön määräaikaiset muutokset tulisi ottaa viipymättä uudelleen käyttöön, jotta yritykset voisivat tarvittaessa sopeuttaa toimintaansa nopeammin ja näin myös turvata yrityksen toimintaa ja työpaikkoja, sanoo asiantuntija Atte Rytkönen Suomen Yrittäjistä.

Miten lomautus tapahtuu?

Lomautuksesta ilmoitetaan työntekijälle lomautusilmoituksella, josta alkaa kulua lomautusilmoitusaika. Lomautus alkaa vasta lomautusilmoitusajan jälkeen. Työsopimuslain mukainen lomautusilmoitusaika on 14 päivää. Jos yritys työllistää vähintään 20 työntekijää, on lomautukset käsiteltävä ensin yhteistoimintalain mukaisessa menettelyssä.

Jos työnantajan on noudatettava työehtosopimusta, lomautusilmoitusaika määräytyy aina sovellettavan työehtosopimuksen mukaan.

Lomautusilmoitus kannattaa antaa kirjallisesti, vaikka laki mahdollistaa myös sen, että lomautuksesta ilmoitetaan työntekijälle henkilökohtaisesti. Lomautusilmoituksen malli on Suomen Yrittäjien asiakirjapankissa

Ennen lomautusilmoituksen antamista työnantajan tulee esittää työntekijälle suunniteltua lomautusta koskeva ennakkoselvitys. Sen voi antaa myös suullisesti.

Ennakkoselvitys- ja kuulemisvelvollisuutta ei ole yrityksissä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Niissä yrityksissä sovelletaan laissa yhteistoiminnasta yrityksissä säädettyjä menettelytapoja. 

Voiko työnantaja jättää noudattamatta lomautusilmoitusaikaa, jos työnteko estyy koronaviruksen vuoksi?

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Jos tällaisesta sovitaan, ei tarvitse noudattaa lain tai työehtosopimuksen mukaista lomautusilmoitusaikaa. Lisäksi työehtosopimuksessa voi olla määräyksiä mahdollisuudesta keskeyttää lomautus, joten työehtosopimus kannattaa aina myös tarkistaa.

Voiko lomauttamisen alkamista lykätä tai voiko lomauttamisen peruuttaa, jos tilanne muuttuu?

Lainsäädännön mukaan ainoa tapa muuttaa lomautuksen alkamisajankohtaa on perua lomau-tus ja antaa uusi lomautusilmoitus noudattaen lainmukaista ilmoitusmenettelyä, ellei noudatettavasta työehtosopimuksesta muuta johdu. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin aina sopia lomautuksen alkamisen siirtämisestä. Jo ilmoitetun lomauksen voi koska tahansa ennen lomautuksen alkamista peruuttaa.

− Tapauskohtaisesti voidaan harkita myös lomautusilmoituksen antamista ehdollisena, jolloin lomautus astuu voimaan ilmoitusajan kuluttua, mikäli tietyt lomautuksen ehdoksi asetetut edellytykset, esimerkiksi yrityksen toiminnan harjoittamista estävät rajoitukset toteutuvat. Jos näyttää siltä, että tarjolla oleva työ tulee lähiaikoina vähenemään, on lomautusilmoitukset syytä antaa viipymättä, Rytkönen neuvoo.

Voiko ja miten lomautuksen keskeyttää, jos tilanne muuttuu?

Lainsäädäntö ei mahdollista yksipuolista lomautuksen keskeyttämistä. Työnantaja ei siis voi yksipuolisesti määrätä työntekijää kesken lomautuksen tilapäisesti työhön siten, että lomautus jatkuisi tämän tilapäisen työssäolon jälkeen. Lomautuksen keskeyttämisestä on kuitenkin aina mahdollista erikseen sopia työntekijän ja työnantajan välillä. 

Mikäli työehtosopimus sen mahdollistaa, lomautus voidaan keskeyttää tilapäisen työn vuoksi, minkä jälkeen lomautus voi jatkua ilman uuden lomautusilmoituksen antamista.

Miten lomautettavat työntekijät valitaan? 

Laissa ei säädetä mitään siitä, missä järjestyksessä työntekijät pitää lomauttaa. Näin ollen esimerkiksi työsuhteen pituus ei määritä lomautusjärjestystä. Työnantaja valitsee lomautettavat työntekijät. 

Työehtosopimuksessa saattaa olla määräyksiä lomautusjärjestyksestä, joten työehtosopimus on aina syytä tarkistaa. Lomautettavia työntekijöitä ei kuitenkaan voida valita syrjivillä perusteilla (esim. ikä, sukupuoli jne.).

Mitä, jos määräaikainen lomautus on päättymässä eikä töitä edelleenkään ole?

Lomautus voidaan toteuttaa määräaikaisena enintään 90 päivän ajaksi, jos lomautus perustuu työn tilapäiseen vähentymiseen. Lomautus voidaan toteuttaa myös toistaiseksi voimassa olevana, jos työnantajalla on tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet. Tällöin lomautus on vaihtoehto irtisanomiselle.

Jos määräaikaisen lomautuksen päättyessä töitä ei ole, työnantajan on syytä harkita myös työntekijän irtisanomista. Työnantaja voi jatkaa lomautusta antamalla uuden lomautusilmoituksen. Jos lomautuksen halutaan jatkuvan keskeytyksettä, lomautusilmoitus on annettava siten, että lomautusilmoitusaika ehtii kulua ennen määräaikaisen lomautuksen päättymistä. Mikäli yritys työllistää säännöllisesti yli 20 työntekijää, tulee lomautusten jatkaminen toteuttaa tarvittaessa yt-lain neuvottelumenettelyä noudattaen.

Lisätietoja:

Lomauttaminen ja yt-laki |Yrittajat.fi

Lupaus yritysten auttamisesta kriisin yli lunastettava – 10 keinoa auttaa yrityksiä |Yrittajat.fi

Lomauttamisen ajankohtaisia kysymyksiä -koulutustallenne

toimitus (at) yrittajat.fi