27.11.2018 klo 16:04
Tiedote

Näin vaikutimme yrittäjien puolesta 2018 

Vaikka vaalikausi on lopuillaan ja iso osa hallituksen työstä tehty, yrittäjäjärjestö sai vielä ajetuksi merkittäviä uudistuksia pienten ja keskisuurten yrittäjien arkeen myös vuonna 2018. Lisäksi yrittäjille tarjottiin tietoa, vertaistukea, apua ja virkistystä.

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturva paranee

Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen asema työttömyysturvassa muutetaan yrittäjästä palkansaajaksi. Muutoksen jälkeen yrittäjäksi katsomisen edellytyksenä on, että perheenjäsen olisi myös itse yrityksen omistaja. Muussa tapauksessa perheenjäsen on juridisesti työntekijä myös työttömyysturvassa. Näin hänelle ei aiheudu epäreiluja oikeudenmenetyksiä väärässä kassassa vakuuttamisesta eikä siitä, että hänen työsuhteensa perheyrityksessä on päätetty mutta yritys on edelleen olemassa.

Yrittäjäjärjestön pitkä ja sinnikäs työ palkittiin, ja muutos tulee voimaan heinäkuussa 2019.

Lue lisää >>

Työllistämistä helpotetaan

Yksi yrittäjäjärjestön vuoden 2018 painopisteistä oli vaikuttaa siihen, että työllistämistä helpotetaan helpottamalla henkilöperusteista irtisanomista. Se rohkaisisi pienyrittäjiä palkkaamaan työntekijöitä. Asiasta käytiin kiivastakin keskustelua. Hallitus muutti esitystään kahteen otteeseen ja antoi marraskuussa esityksen, jossa korostetaan työnantajayrityksen koon merkitystä, kun irtisanomiskynnyksen täyttymistä arvioidaan. Muutos auttaa esimerkiksi yksinyrittäjiä, jotka haluaisivat keventää omaa työtaakkaansa ja palkata toisen käsiparin.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2019.

Lue lisää >>

Konkurssilakia aiotaan uudistaa – ja yrittäjälle on annettava mahdollisuus uuteen alkuun

Hallitus esittää konkurssilain uudistamista siten, että konkurssimenettely on yksinkertaisempi ja nopeampi. Suomen Yrittäjät edellyttää muitakin toimia, jotta konkurssin läpikäyneellä yrittäjällä on mahdollisuus uuteen alkuun. Suomen Yrittäjät oli mukana uudistusta valmistelevassa työryhmässä. Lakiesitys on hyvä ja tulee vähentämään pitkään roikkuvia konkursseja. Uudistuksella lyhennetään konkurssiprosessin määräaikoja sekä tehostetaan konkurssiasiamiehen välineitä valvoa pesänhoitajia.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lue lisää >>

Nollatuntisopimuksiin saatiin selkeät pelisäännöt

Nollatuntisopimuksiin saatiin selkeät pelisäännöt. Uudistettu lainsäädäntö koskee nollatuntisopimuksia ja muita sopimuksia, joissa työaika on sovittu kiinteän työtuntimäärän sijasta liukuvana (esim. 0–40 tuntia viikossa tai 10–30 tuntia viikossa). Sääntely koskee myös työntekijöitä, jotka kutsutaan työhön tarvittaessa. Suomen Yrittäjät onnistui varmistamaan, että työtä voi jatkossakin tarjota nollatuntisopimuksella, kun työn tarve vaihtelee.

Muutokset tulivat voimaan kesäkuussa 2018.

Lue lisää >>

Apua aloittavalle pienyrittäjälle: osakeyhtiön vähimmäispääoma ollaan poistamassa

Oikeusministeriön ehdotus poistaisi yksityisiltä osakeyhtiöiltä nykyisen 2500 euron vähimmäispääomavaatimuksen. Ministeriö perustelee ehdotusta ammatinharjoittamisen ja pienyritystoiminnan helpottamisella. Suomen Yrittäjät on ajanut asiaa kauan.

Jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen, muutoksen on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2019.

Lue lisää >>

Tavaramerkkilain kokonaisuudistus huomioi pk-yritysten intressit

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tavaramerkkilaki, jolla pantaisiin täytäntöön myös EU:n tavaramerkkidirektiivi. Pienten ja keskisuurten yritysten asema on hyvin huomioitu esityksessä. Pk-yritysten kannalta on olennaista, että rekisteröity tavaramerkki tuottaa vahvan suojan. Suostumuksenvaraisten esteiden tutkimisesta luopuminen olisi heikentänyt pk-yritysten asemaa, joten on hyvä, ettei siitä luovuta. Suomen Yrittäjät oli mukana tavaramerkkilakia valmistelleessa työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuonna 2019.

Lue lisää >>

Uusi liikesalaisuuslaki voimaan – salassapitosopimuksiin ei tullut rajoituksia

Uudella liikesalaisuuslailla pantiin täytäntöön EU:n liikesalaisuusdirektiivi, jonka tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää liikesalaisuuksien suojaa Euroopan unionissa. Suomessa liikesalaisuuksien suoja on ollut jo aiemmin hyvällä tasolla, mutta uusi laki tuo asiaan selkeyttä ja lisää turvaa liikesalaisuuden haltijalle. Lakiin tuli selkeät säännökset siitä, mikä on liikesalaisuus ja milloin sitä ei saa hankkia, käyttää tai ilmaista eli paljastaa sivulliselle.

Laki tuli voimaan elokuussa 2018.

Lue lisää >>

Yrittäjää ei pakoteta luopumaan yhtiön osakkeista yrityssaneerauksessa

Valtiovarainministeriön alainen työryhmä esitti vuonna 2017, että yrityksen velkasaneerauksessa pitäisi voida muuttaa saneerausvelkoja velallisyhtiön osakkeiksi ilman yrittäjän suostumusta myös aivan pienissä yrityksissä. Suomen Yrittäjät puuttui asiaan ja onnistui torjumaan yrittäjillä haitallisen muutoksen.

Lue lisää >>

Ulosottoon liittyviä työllistymisen kannustinloukkuja purettiin

Helmikuussa tuli voimaan lakimuutos, jolla myönnettiin helpotuksia ulosottoon työllistymisen kannustamiseksi ja pienituloisten ylivelkaantuneiden henkilöiden aseman helpottamiseksi. Suomen Yrittäjät esitti lakimuutoksen valmisteluvaiheessa oikeusministeriölle, että lykkäysmahdollisuuden tulisi koskea myös henkilöitä, jotka työttömyyden jälkeen työllistävät itsensä yrittäjinä. Näkemys otettiin huomioon. Esitystä muutettiin siten, että elinkeinotulon ulosmittauksen rajoittamisperusteena mainittaisiin nimenomaisesti se, että velallinen työllistää itsensä elinkeinonharjoittajana pitkän työttömyyden jälkeen.

Lue Suomen Yrittäjien lausunto >>

Maksukyvyttömyys ei enää johda liiketoimintakieltoon

Liiketoimintakiellon määräämisen perusteena ei enää saa olla lakisääteisten velvollisuuksien olennainen laiminlyönti, jos laiminlyönti johtuu maksukyvyttömyydestä. Liiketoimintakiellon voidaan määrätä vain moitittavassa tapauksessa. Lakimuutos tuli voimaan tammikuussa 2018. Muutoksella tehostetaan liiketoimintakieltoa ja harmaan talouden torjuntaa ja suitsitaan sopimatonta toimintaa elinkeinoelämässä.

Lue lisää >>

Purkava lisärakentaminen helpottumassa

Hallitus esittää asunto-osakeyhtiölain muuttamista rakennuksen purkamisen ja uusrakentamisen helpottamiseksi. Jos eduskunta hyväksyy lain, täydennysrakentaminen ja purkava lisärakentaminen on tulevaisuudessa helpompaa, koska yksi osakas ei voi enää jatkossa estää tällaista hanketta asunto-osakeyhtiössä. Suomen Yrittäjät tuki lakimuutosta. Lain on tarkoitus tulla voimaan tammikuussa 2019.

Lue lisää >>

Hansel ja KL-Kuntahankinnat yhdistyvät pk-yritysmyönteisesti

Yhteishankintayksikkö Hansel Oy ja kuntien yhteishankintayksikkö KL-Kuntahankinnat yhdistyvät 1.1.2019 alkaen. Suomen Yrittäjät vaikutti fuusion valmisteluun ja sai siihen pk-yrityksille myönteisiä muutoksia. Uusi Hansel aikoo keskittyä aiottua harvempiin, suurivolyymisiin hankintoihin, joissa toimittajina ei pääosin ole pk-yrityksiä.

Lue lisää >>

Pk-yritysten pankkirahoitus turvattu

Suomen Yrittäjät on vuodesta 2015 saakka ajanut vakavaraisuusasetuksen (Capital Requirements Regulation) riskipainolievennystä, joka koskee pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Se mahdollistaa pk-yritysten pankkirahoituksen jatkossakin. Siitä saavutettiin monivuotisen vaikuttamistyön tuloksena marraskuussa 2018 poliittinen yhteisymmärrys Euroopan neuvostossa. Parlamenttivaikuttamisen seurauksena myös Euroopan parlamentti antoi tuen riskipainolievennykselle. Nyt vuorossa ovat Euroopan komission, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin neuvottelut (niin sanotut trilogi-neuvottelut). Niiden odotetaan etenevän nopeasti maaliin ja pk-yritysten pysyvän riskipainolievennyksen tulevan voimaan jo ensi vuoden aikana.

Uusi lukiolaki parantaa yritysten ja oppilaitoksen yhteistyötä

Uusi lukiolaki ohjaa lukioita vahvempaan yhteistyöhön yritysten, työelämän ja korkeakoulujen kanssa. Se parantaa lukiolaisten valmiuksia jatko-opintoihin ja työelämään. Myös kansainvälisyyden ja yrittäjyyden korostaminen on tärkeää.

Laki tulee voimaan 1.8.2019.

Lue lisää >>

Tulossa voimaan myöhemmin

Tulonlähdejako poistuu

Hallitus antoi esityksen yhteisöjen tulolähdejaosta luopumista siten, että jatkossa yhteisön kaikki toiminta ja tulot kuuluisivat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Esityksen mukaan uusia säännöksiä sovellettaisiin vuoden 2020 alusta. Keinotekoisen tulolähdejaon poistaminen on Suomen Yrittäjien pitkäaikainen tavoite, sillä kaikki yritystoiminnan tulot ja tappiot tulee voida kuitata keskenään. Lisäksi sääntelyn tulkinnallisuus luo epävarmuutta verotukseen. Ehdotus sisältää vielä joitain rajanvetokysymyksiä ja tulkinnallisuuksia, mutta tästä huolimatta hallituksen ehdotus on parannus nykytilanteeseen ja siten kannatettava.

Kilpailulain muutos tekee kilpailusta reilumpaa julkisen ja yksityisen välille

Kilpailu tulee reilummaksi yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan välillä 2020 alusta, kun julkisen sektorin pitää alkaa erityttää kirjanpitonsa.

Lue lisää >>

Sakon muuntorangaistus palaamassa rikoslakiin

Kauppaan kohdistuvat myymälävarkauksien ja näpistysten määrät ovat viimeisten vuosien aikana kasvaneet. Varkaushävikin kokonaiskustannukset kaupoille ovat noin 550 miljoonaa euroa vuodessa. Siksi Suomen Yrittäjät ja Kaupan liitto vaativat yhdessä sakon muuntorangaistuksen palauttamista rikoslakiin. Asia on edennyt nopeasti: esitys lakimuutokseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos eduskunta hyväksyy lakimuutoksen, se tullee voimaan viimeistään vuonna 2021.

Lue lisää >>

Jätelaki muuttuu niin, että jätehuoltoyrittäjät uskaltavat investoida

Jätelakia muutetaan vuonna 2020 siten, että kunnallisten jäteyhtiöiden toimintaa kilpailluilla markkinoilla voidaan valvoa aikaisempaa paremmin. Muutos lisää siten jätehuoltoyrittäjien uskallusta investoida toimialaan. Kun markkinat monipuolistuvat, myös muut yritykset hyötyvät tilanteesta.

Suomen Yrittäjät on ollut mukana jätelain muutosta valmistelevassa työryhmässä.

Ympäristöluvat yhdeltä luukulta

Vuodesta 2021 lähtien yrittäjä voi asioida yhden viranomaisen kanssa, jos hänen on saatava vireille useita ympäristölupia. Tällä hetkellä yrittäjän pitää asioida kunkin valtiollisen tai kunnallisen viranomaisen kanssa erikseen. Erityisesti pienempien yritysten kustannukset vähenevät ja hankkeiden aikataulut nopeutuvat. Suomen Yrittäjät on mukana hankkeessa. Yhden luukun malli on erinomainen esimerkki siitä, miten yrityksille turhaa ja kustannuksia tuovaa sääntelyä on lähdetty purkamaan.

Sote-uudistuksen lakeihin pk-yrityksille myönteisiä muutoksia

Suomen Yrittäjät on vaikuttanut jo vuosia, jotta valmisteilla oleva sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistus olisi mahdollisimman hyvä pk-yrityksille. Se auttaisi tarjoamaan palveluita paremmin. Lakeihin onkin saatu pk-yrittäjyyttä tukevia tarkennuksia. Muun muassa vaatimus palkollisesta työsuhteesta sote-keskuksen ja sosiaaliohjaajan välillä on poistumassa. Jos eduskunta hyväksyy lait, sote-uudistus tulisi voimaan asteittain vuosina 2021 ja 2022.

Tapahtumissa tietoa ja vertaistukea yrittäjille

Yrittäjät pääsivät vuonna 2018 verkostoitumaan ja oppimaan uutta lukuisissa paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa tapahtumissa. Tässä alla poimintoja Suomen Yrittäjien järjestämistä valtakunnallisista tapahtumista.

Apua ammattitaitoisen työvoiman saamiseen: Koulutusjohdon foorumi Helsingissä

Pula ammattitaitoisesta työvoimasta on jo yritysten kasvun este. Siksi Suomen Yrittäjät tekee tiiviisti yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa. Ensimmäinen Koulutusjohdon foorumi järjestettiin 8.2. Se kokosi yli 200 yrittäjää ja koulutusalan ammattilaista Helsinkiin keskustelemaan siitä, miten koulutusta kannattaisi kehittää, jotta nuoret pääsevät töihin ja yrittäjät saavat osaavia työntekijöitä. Suomen Yrittäjien Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -projektin opettajankoulutuksiin on vuoden 2018 aikana osallistunut 1600 opettajaa. Se lupaa hyvää tulevalle, kun opiskelijat oppivat yrittäjyydestä.

Lue lisää >>

Koulusjohdon foorumi 2019 >>

Odotettu Yrittäjäristeily palasi ohjelmaan!

Suomen Yrittäjien Yrittäjäristeily risteiltiin yleisön pyynnöstä toista kertaa 14.–15.4.2018. Risteilemään lähti yli 1100 yrittäjää eri puolilta Suomea. Ohjelmassa oli innostavia yrittäjien puheenvuoroja ja mukavaa yhdessäoloa.

Lue lisää >>

Vuoden 2019 Yrittäjäristeily >>

Kuntien ja yritysten yhteistyö parani jälleen

Suomen Yrittäjien perinteinen Kunnallisjohdon seminaari keräsi 23.–24.5.2018 Tampere-talolle yli 1200 yrittäjää, kunnan- ja kaupunginvaltuutettua ja -työntekijää. Edustettuna oli peräti 250 kuntaa. Tapahtumassa julkistettiin Elinkeinopoliittisen mittaristo -kyselyn tulokset. Kysely on tärkeä työkalu yrittäjien ja kuntien yhteistyön parantamisessa. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Lue lisää >>

Kunnallisjohdon seminaari 2019 >>

Svenska Träffen i Hangö

Den riksomfattande Svenska Träffen i juni i år samlade över 50 finlandssvenska företagare längs kusten till en träff i Hangö. Under det två dagar långa evenemanget bekantade deltagarna sig med värdstaden Hangös historia på både land och hav.

Nästa år kommer den riksomfattande Svenska Träffen att ordnas med ett aningen annorlunda koncept. Det traditionella två dagar långa evenemanget fördelas på tre kvällar. Under 2019 ordnas alltså tre riksomfattande Svenska Träffar: den första redan 27 februari!

Stadi vs. Lande veti teltan täyteen Suomi Areenalla

Yrittäjyys oli taas vahvasti esillä heinäkuussa Porin kaupungin ja Mediahub Helsingin järjestämällä Suomi Areenalla. Yrittäjäjärjestön Stadi vs. Lande -tietovisa oli koko viikon neljänneksi suosituin tapahtuma noin 200 tapahtuman joukossa. Lavalla nähtiin liuta yrittäjiä, kuuluisia poliitikkoja ja televisiosta tuttuja näyttelijöitä ja esiintyjiä.

Lue lisää >>

Katso Stadi vs. Lande -tietovisa >>

Nuorten Yrittäjien Get Together pui viihdettä bisneksenä

Nuorten Yrittäjien valtakunnallinen verkostoitusmistapahtuma Get Together keräsi Hyvinkäälle 24.–25.8.2018 noin 200 nuorta yrittäjää eri puolilta Suomea. Tapahtuman teemana oli Entertainment as Business. Tarjolla oli myös ystävyyttä ja vertaistukea. Vuoden nuori yrittäjä 2018 -kisan voitti Laten Kone Oy:n Lasse Saarenpää.

Lue lisää >>

Get Together 2019 >>

Ilmianna nuori yrittäjä Vuoden nuori yrittäjä 2019 -kisaan >>

Young Entrepreneurs Nordic Meetup toi pohjoismaiset nuoret yrittäjät yhteen

Nuorten Yrittäjien Young Entrepreneurs Nordic Meetup tarjosi lokakuun alussa loistavan tilaisuuden suomalaisille ja ruotsalaisille nuorille yrittäjille tutustua toisiinsa ja verkostoitua. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi Tukholmassa ja joka toinen vuosi Helsingissä.

Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin Tukholmassa ja 36 tuntia kestävän bootcampin aikana nuorille yrittäjille tarjoutui mahdollisuus oppia uutta ruotsalaisesta startupmaailmasta, pitchata kokeneille bisnesenkeleille, sparrata oman liiketoiminnan kehittämistä ja verkostoitua kansainvälisesti.

1600 yrittäjää kokoontui Valtakunnallisille yrittäjäpäiville

1600 yrittäjää saapui lokakuussa Turkuun Valtakunnallisille yrittäjäpäiville kuulemaan yrittäjäpuheenvuoroja, viettämään Yrittäjägaalaa ja juhlimaan palkittuja yrittäjiä. Liittokokous linjasi tulevan vuoden tavoitteet ja eduskuntavaalitavoitteiden päälinjat, vaati kansanvallan kunnioittamista ja valitsi Suomen Yrittäjille puheenjohtajiston.

Valtakunnalliset yrittäjäpäivät 2019 >>

Business Unplugged kokosi maahanmuuttajayrittäjiä

Maahanmuuttajayrittäjät ja maahanmuuttajien kanssa työskentelevät kohtasivat marraskuussa Turussa ja Helsingissä. Englanninkielisissä tapahtumissa kuultiin kiinnostavia yrittäjätarinoita, ja yrittäjille oli tarjolla tietoa ja mahdollisuus tutustua kollegoihin.

Lue lisää >>

Muuta apua ja tukea yrittäjille

Rahanarvoiset jäsenedut jäsenyrittäjille

Suomen Yrittäjät tarjoaa jäsenyrittäjilleen rahanarvoisia jäsenetuja. Niistä suosituin on jäsenyrittäjille maksuton lakineuvonta. Jäsenetuja uudistettiin jälleen vuonna 2018.

Lue lisää >>

Yksinyrittäjille oma verkosto

Suomen Yrittäjien jäsenistä yli puolet on yksinyrittäjiä. Koska yksinyrittäjien toiminta poikkeaa luonteeltaan jonkin verran työnantajayrittäjän työstä, Suomen Yrittäjiin perustettiin yksinyrittäjäverkosto pohtimaan sitä, miten järjestö voisi tukea vielä paremmin yksinyrittäjäjäseniään. Verkosto aloitti vuoden 2018 alussa. Verkostoa täydennettiin loppuvuodesta.

Lue lisää >>

Uusia oppaita avuksi yrittäjän arkeen – GDPR, yrityksen perustaminen, digitalisaatio, kansainvälistyminen

Vuonna 2018 Suomen Yrittäjät alkoi julkaista oppaita, joilla autetaan yrittäjiä arjessa. Ensimmäinen ja ylivoimaisesti suosituin opas oli tietosuoja-asetuksen kanssa opastava Yrittäjän tietosuojaopas. Lisäksi julkaistiin Yrityksen perustamisopas, Yrittäjän ensimmäinen vuosi -opas, Yrittäjän digiopas ja Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2018. Seuraavaksi julkaistaan Tulorekisteriopas. Oppaiden lisäksi jäsenyrittäjiä varten laadittiin tietosuoja-asetuksen noudattamisessa tarvittavia lomakepohjia.

Lataa oppaat täältä >>

Pk-yritykset maailmalle -kiertueella tietoa kansainvälistymisestä

Pk-yritykset maailmalle -kiertueella innostettiin yrittäjiä kansainvälisille markkinoille ja sekä kerrottiin Business Finlandin ja Team Finland-verkoston palveluista. Kiertueen kohderyhmänä olivat erityisesti kansainvälistymistä harkitsevat tai kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevat yritykset. Viidessä tilaisuudessa oli 450 osallistujaa.

Ammatillisen koulutuksen uudistus tutuksi

Ammatillisen koulutuksen uudistus tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Suomen Yrittäjien asiantuntijat Terhi Haapaniemi ja Merja Paloniemi kiersivät vuoden ajan eri puolilla Suomea kertomassa yrittäjille ammatillisen koulutuksen uudistuksesta. Tuore Yrittäjägallup kertoo, että työ onnistui hyvin: yrittäjät ovat jo aika hyvin kartalla uudistuksesta, joka auttaa yrittäjiä saamaan osaavaa työvoimaa.

Lue Yrittäjägallupin tulokset >>

Lue lisää uudistuksesta >>

Mentorointiohjelma tuki nuoria yrittäjiä

Nuorten Yrittäjien mentorointiohjelma on tarkoitettu nuoremman polven yrittäjälle, joka haluaa kasvaa ja kehittyä yrityselämässä kouliintuneen neuvonantajan mentoroinnissa. Mentorointiohjelma järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2017, jolloin 60 nuorta yrittäjää yhdistettiin kokeneiden ammattilaisten kanssa. Tavoitteena oli, että molemmat osapuolet oppivat toisiltaan ja nuoret yrittäjät pääsevät yritystoiminnassaan eteenpäin. Mentorointiohjelma toteutettiin yhteistyössä Boardmanin kanssa ja onnistui niin hyvin, että se järjestetään uudestaan vuonna 2019.

Maahanmuuttajayrittäjille uusi verkosto

Suomen Yrittäjät päätti perustaa maahanmuuttajayrittäjien verkoston. Tavoite on verkostoida Suomessa toimivia maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä, kehittää erityisesti heille suunnattua toimintaa ja edistää maahan muuttaneiden yrittäjien asemaa ja yrittäjyyden edellytyksiä sekä pohtia ratkaisuja erityisesti heitä koskeviin edunvalvontakysymyksiin.

Lue lisää >>

Yrityksille apua pörssiin listautumisessa

Suomen Yrittäjien uusi kasvuyrittäjäverkosto aloitti vauhdikkaasti. Vuoden 2018 aikana valmisteltiin 365 päivässä pörssiin -valmennusta, joka auttaa yrittäjiä listautumaan pörssiin. Valmennus starttaa vuoden 2019 alussa. Kasvun tiellä -seminaarissa Espoossa marraskuussa paljastettiin, että mukaan haki peräti 27 yritystä.

Lue lisää >>

Digikoulut auttoivat yrittäjiä parantamaan digitaitojaan

Pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetut Yrittäjän digikoulut toivat digitalisaation yrittäjän luo erittäin käytännönläheisesti ja rohkaisevilla esimerkeillä valaistuna. Digikouluja järjestettiin eri puolilla Suomea yhdessä kumppaneidemme Fennian, Elisan, Holvin ja Elon kanssa. Ne olivat yrittäjille maksuttomia.

Lue lisää >>

Suomen Yrittäjien viestintä auttaa yrittäjiä pysymään ajan tasalla

Yrittäjä pysyy hyvin kärryillä lainsäädännön muutoksista ja muista yritystoimintaan vaikuttavista uudistuksista seuraamalla Suomen Yrittäjien viestintää. Jäsenyrittäjille lähetetään Yrittäjäsanomat-jäsenlehti ja uutiskirje. Lisäksi kerromme tärkeimmät yrittäjäuutiset päivittäin yrittajat.fi:ssä. Sosiaalisessa mediassa yrittäjätietoa saa Suomen Yrittäjien Facebookissa, Twitterissä ja LinkedInissä. Instagramissa keskitymme enemmän luomaan mukavaa yrittäjäfiilistä. Lisäksi kannattaa tilata Yrittäjä-lehti, jossa keskitymme pidempiin yrittäjätarinoihin.

Lue lisää >>

Tilaa Yrittäjä-lehti tästä >>